2006/2007
URV
2006/2007
CLAUSTRE – maig 2007
RECERCA
POSICIONAMENT
2006/2007
Sta. Coloma de Queralt
la Fatarella
Falset
Reus
Tarragona
Móra d’Ebre
Cambrils
Vila-seca
Campus Centre
Campus Sescelades
Centre R+D+I
ICAC
Sociocultural
ICIQ
Cultura
IPHES
PCT-Tarragona
Química Centre R+D+I
en Química
Sostenible
Campus Bellisens
IISPV
Centre R+D+I
Nutrició i
Tecnoparc-Reus Salut en Nutrició i
Salut
Campus Vila-seca
PCT-Turisme
Turisme
i Oci
Tortosa
PCT-Indústria
Enològica
Amposta
Enologia
Santa
Bàrbara
Campus URV
Institut de recerca
Centre
R+D+I
en Turisme i
Oci
Campus de les Terres
de l’Ebre
Parc científic i tecnològic
Centre R+D+I
Campus extens. Fase 1
Centre R+D+I
de la Indústria
Enològica
POSICIONAMENT
2006/2007
Principals dades 2006-2007
Facultats i escoles: 12
Departaments: 21 i 3 unitats departamentals
Estudis de pregrau: 47
Programes Oficials de Postgrau: 16
Màsters oficials: 24
Doctorats: 16
Programes de doctorat (RD778/1998): 16
Estudiants nous:
3.513
Estudiants:
11.278 (pregrau)
892 (postgrau + doctorat)
Titulats (curs 2005-06):
1.999
Tesis llegides (curs 2005-06):
70
Publicacions ISI:
399
Professorat:
873 (equivalents a jornada completa)
Professorat numerari:
566
Personal d’Administració i Serveis: 470
Pressupost URV:
108,6 (milions d’ €)
Finançament de la Generalitat de Catalunya: 59,7 (milions d’ €)
Finançament per projectes de recerca competitiva: 6,2 (milions d’ €)
ALINEAMENT DOCÈNCIA - RECERCA - ESTRUCTURES D’R+D+I
i
ia
nc
rè ió
fe ac
s v
a
an no
rc
Tr In
e
ec
au
R
gr
st
u
Po
2006/2007
ra
G
Centre
recerca
propi
Institut
de
recerca
Adscrit a URV
Pendent adscripció
En fase de creació
Institut
de
recerca
Parc Científic i
Tecnològic
Especialització
Centre
R+D+I
(Ubicació)
Grau
Màster
Interuniv
06-07
URV
07-08
06-07
08-10
07-08
Erasmus
Mundus
R+D+I
Recerca
2006/2007
Evolució dels recursos destinats a recerca segons origen (milers d'euros)
Administració estatal
Unió Europea
Administració autonòmica
URV
Administració local
Altres entitats
TOTAL
2001
2.956
826
1.414
872
27
38
6.133
2002
3.259
1.405
1.685
911
12
150
7.422
2003
3.928
1.257
1.541
784
32
350
7.892
2004
3.513
2.275
1.260
654
27
5
7.734
2005
5.098
5.669
3.122
1.572
27
10
15.497
2006
6.459
3.446
1.907
1.460
27
3
13.302
(1) Dades calculades segons l'any de concessió. No s’hi inclouen activitats de desenvolupament i innovació (activitats de
transferència).
(2) Inclou el finançament de projectes europeus d'R+D+T gestionats per la FURV.
Font: SGR
53,2%
R+D+I
Recerca
2006/2007
Distribució del finançament obtingut del 6è PM*
Instrument
Projectes d’R+D
Projectes integrats
Xarxes de formació en investigació
Accions concertades
Xarxes temàtiques
Projectes de demostració
Total
*Pendent tancament
Import (€)
6.082.205,79
2.555.675,27
557.735,66
366.686,60
328.686,00
27.604,92
9.918.594,24
%
61,32%
25,77%
5,62%
3,70%
3,31%
0,28%
100,00%
R+D+I
2006/2007
 CONSOLIDER (16 projectes concedits)
 2006:
URV participa en INTECAT (ICIQ)
 2007:
URV lidera Seguretat i Privacitat Informació. 5,5 M€
URV participa en Dispositius Híbrids Optoelectrònics. 4,5 M€
 RETICS
 2007: Diabetis i altres malalties metabòliques. Plataforma Metabolòmica 1 M€
 CENIT (31 projectes concedits)
 2006: Nutrició (Morella Nuts), URV participa amb 1.7 M€
 2007: Tecnologia de l’Aigua (AGBAR,…Dow Chemical) 1,2 M€
Disseny de plàstics (Repsol YPF), 0,25 M€
R+D+I
2006/2007
Actuació
 PROFOR
Import (€)
Accions específiques de suport a grups de
recerca
31.553,00
Avaluació de la recerca
18.932,00
Comunicació de la recerca
Manteniment d'infraestructura de recerca
Mobilitat de tercer cicle
Organització de congressos
6.310,50
114.111,90
9.465,50
15.776,50
Personal de suport a la recerca
329.730,50
Polítiques horitzontals d'investigador actiu
283.240,92
Polítiques verticals d'estructures externes
420.000,00
Promoció d'accions d'investigació
Total
94.659,60
1.323.780,42
R+D+I
Recerca
2006/2007
 Millorar la qualitat dels recursos humans dedicats a la recerca
Finançament dels departaments a través de la figura
d’investigador actiu
NIA/Dept.(*)
Departament
Antropologia, Filosofia i Treball Social
Consolidació de la política
de suport horitzontal a
l’activitat de recerca: la
figura de l’investigador
actiu
 El pressupost de 2007 incrementa
en un 19% la dotació econòmica per
investigador actiu respecte al 2006,
de 2.100 € a 2.500 €. La partida
pressupostària destinada a aquest
objectiu supera el milió d’euros,
amb un creixement del 24% amb
relació al 2006
Import (€)
9
18.900,00
Bioquímica i Biotecnologia
25
52.500,00
Ciències Mèdiques Bàsiques
26
54.600,00
Dret Privat, Processal i Financer
10
21.000,00
Dret Públic
16
33.600,00
Economia
15
31.500,00
Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
27
23
56.700,00
48.300,00
Enginyeria Mecànica
13
27.300,00
Enginyeria Química
33
69.300,00
Filologia Anglogermànica
11
23.100,00
Filologia Catalana
12
25.200,00
Filologies Romàniques
11
23.100,00
Gestió d'Empreses
15
31.500,00
41
86.100,00
Història, Història de l'Art i Geografia
Infermeria
(**)
1
2.100,00
Medicina i Cirurgia
21
44.100,00
Pedagogia
12
25.200,00
Psicologia
17
35.700,00
Química Analítica i Química Orgànica
25
52.500,00
Química Física i Inorgànica
25
52.500,00
UP Com. Audiovisual, Publicitat i
Periodisme
TOTAL
4
392
8.400,00
823.200,00
R+D+I
Recerca
2006/2007
 Millorar la qualitat dels recursos humans dedicats a la recerca
Incorporació
d’investigadors
Personal docent i investigador segons categoria
1000
39
36
800
600
28
119
 En el programa de
Professor distingit s’han
obtingut un total de
34.350 €, en l’any 2006
(Programa I3)
0
70
66
18
19
2
116
122
83
200
278
246
218
237
43
10
120
28
100
89
83
18
18
18
249
258
272
307
63
71
69
70
66
2002
2003
2004
2005
2006
214
CU
TEU Dc
Lectors
Col·laborador
21
273
19
400
8
30
18
16
40
TU
TEU nDc
P. Formació (Becaris i Ajudants)
CEU
Agregat
Investigadors sèniors
R+D+I
Recerca
2006/2007
 Millorar la qualitat dels recursos humans dedicats a la recerca
E v o lu c ió d e l n o m b re d 'in v e s tig a d o rs ( v ig e n ts + in c o rp o ra ts )
C a te g o ria
2002
2003
2004
2005
2006
I n v e s tig a d o rs p re d o c to ra ls ( e n fo rm a c ió )
P ro fe sso rs a ju d a n ts
37
10
11
7
2
118
119
129
130
133
B e ca ris p ro g ra m a P S R
9
8
9
9
7
B e ca ris R a m ó n y C a ja l
6
13
14
17
13
BP DGR
39
26
33
49
54
B e ca ris M in iste ri M E C
21
19
34
42
48
B e ca ris M in iste ri M C T
7
12
-
-
-
B e ca ris p ro je cte s d ' R + D + I
-
11
16
19
21
237
218
246
273
278
In v e st. P re h istò ria U R V -A H Q
5
7
7
7
7
P ro g ra m a R a m ó n y C a ja l
7
17
21
2 1 + 4 co n s
2 1 (p c. 5 )
2
6
5
B e ca ris U R V
T o ta l
I n v e s tig a d o rs p o s td o c to ra ls i s è n io rs
P ro g ra m a Ju a n d e la C ie rv a
P ro g ra m a IC R E A
P ro g ra m a P S R
T o ta l
TO TAL
Personal de suport a la recerca
PSR consolidats
1
3
4
5
7
5
18
3
30
2
36
18
19
255
248
282
291
297
29
35
43
21
14
16
8
R+D+I
Recerca
2006/2007
 Millorar la qualitat dels recursos humans dedicats a la recerca
Distribució de les sol·licituds presentades a AIRE2006
Sol·licituds
Departament
Economia
1
Enginyeria Mecànica
1
Enginyeria Química
3
Filologies Romàniques
1
Informàtica i Matemàtiques
1
Pedagogia
1
Psicologia
1
Total
9
 El CG de desembre de 2006 aprovà la
modificació de la Normativa de personal
investigador adscrit a projectes de recerca
 El CG d’octubre de 2006 aprovà la
modificació de la Normativa beques
predoctorals: Programa de Formació de
Personal Investigador
R+D+I
Recerca
2006/2007
 Potenciar
Àmbit
l’activitat en les d’actuació
àrees prioritàries
de recerca i
Projectes de
afavorir la
recerca
implicació en
nous projectes
Personal
de futur.
investigador
en formació
 Acord d’incorporació a
l’IISPV
Personal de
suport a la
recerca
 Participació a la Bioregió
Infraestrucde Catalunya
tura de
 Creació del CRAMC
 Impuls a la creació de
l’Emas
recerca
Difusió i
divulgació
dels
resultats de
la recerca
Programes propis de suport a la recerca. Any 2006
Programa
Activitats de recerca en
col·laboració (ARCO)
Accions específiques (ACCES)
Programa de convocatòries
de recerca (PCR)
Mobilitat de tercer cicle
Becaris predoctorals
Personal tècnic de suport a la
recerca (PSR)
Manteniment
d’infraestructura de recerca
(MIR)
Programa d’equipaments i
infraestructura de recerca
(PEIR)
Organització de congressos
(OCO)
Programa de difusió de la
recerca (PDR)
Objectiu
Import 2006
(€)
Facilitar la mobilitat dels investigadors per
a la realització d’estades de recerca
Donar suport als grups per a la
participació en convocatòries competitives
de recerca
Difondre entre els grups les convocatòries
publicades en mitjans de comunicació
oficials i privats
Impulsar l’assistència i la participació a
congressos, reunions científiques dels
estudiants de tercer cicle
Afavorir la formació dels futurs doctors
Incorporar a grups de recerca amb
projectes actius personal tècnic que doni
suport a l’activitat investigadora
Afavorir el manteniment preventiu de la
infraestructura i equipament científic, així
com la millora de les instal·lacions
Millorar les prestacions de la
infraestructura científica i facilitar-ne
l’adquisició de nova i equipaments
Facilitar a les estructures de recerca de la
URV l’organització de congressos i/o altres
activitats científiques
Afavorir la difusió científica dels resultats
de la recerca dels grups
(*) No inclou l’import dels becaris predoctorals URV finançats a partir de places de plantilla de PDI
(**) La convocatòria del 2006 s’ha resolt el 2007.
1.561,40
26.501,41
6.957,00
18.685,94
(*)
74.018,00
274.068,95
343.101,70
(**)
219.986,20
30.799,68
14.699,52
R+D+I
Recerca
2006/2007
 Implantar una organització eficaç i eficient per a l’activitat
investigadora.
140
1.400
120
1.200
100
1.000
80
800
60
600
40
400
20
200
0
0
2002
2003
Grups de recerca
2004
2005
Grups interdepartamentals
 Nova convocatòria de Mapa de Grups de
Recerca: 118 grups i 1304 investigadors
2006
2007
Membres dels grups de recerca
Personal
Grups
Evolució del mapa de grups de recerca
R+D+I
Recerca
2006/2007
 Difondre la ciència i els resultats de la recerca
 Els suplements de divulgació científica (Perspectives, 14.000 ex;
Indicador de Economia, 22.000 ex)
 La Setmana de la Ciència 2006
 Elaboració de nous materials per difondre l’activitat d’R+D+I
dels investigadors:
 Elaboració de la guia d’experts de la URV...
 Videocomunicats científics
 Millora de la comunicació científica (SGR + ICE)
 Difusió de la recerca de la URV en certàmens internacionals
R+D+I
Recerca
2006/2007
Producció i visibilitat científica (*)
450
1400
1200
350
1000
300
250
800
200
600
150
400
100
200
50
0
Factor d'impacte
Articles (ISI)
400
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Articles
216
245
297
340
390
409
421
Factors d'Impacte
738
756,9
814,7 1066,7
0
973,9 1029,5 1221,9
Font: ISI web of science
Posició a l’Estat
24a en articles ISI (399)
14a en cites/article ISI (7,7)
5a en publicacions/professor num. (0,8)
9a en projectes en el VI PM
Visibilitat al Món (Posició segons cites/article)
297a de 779 centres en Química
1.787a de 2.365 centres en Medicina Clínica
205a de 916 centres en Enginyeria
R+D+I
Transferència i innovació
2006/2007
Distribució de la contractació per tipus de projecte
8.000
2,2%
7.000
Projectes APQUA
17%
7,1%
Innovació tecnològica
Import (milers d'euros)
6.000
25,3%
5.000
2,6%
4.000
8,2%
3.000
49,6%
1.000
Assessoria i consultoria
2,3%
6,4%
8,8%
2.000
3,1%
4,8%
5,1%
60,1%
69,8%
56,5%
34%
29,3%
2002
2003
2004
C ontractes d'R+D (inclou
Recerca bàsica, aplicada i
Desenvolupament)
Assistència tècnica
22%
43,7%
Altres
14,4%
0
2005
2006
R+D+I
Transferència i innovació
2006/2007
 Mantenir els programes propis transversals de suport a la
transferència i la innovació
Finançament de programes propis transversals de suport a la transferència i la innovació
Àmbit
d’actuació
Actuacions
finançades
Import
2006 (€)
Creació d’empreses
de base tecnològica
Contribuir al desenvolupament i
validació del primer producte, procés
o servei susceptible de ser
comercialitzat per una empresa de
base tecnològica
4
16.471,00
Foment d’empreses
(FEM)
Estimular la creació d’empreses de
base tecnològica destinades a la
comercialització d’idees, coneixement,
processos, etc
8
22.835,91
Promoció d’accions
d’innovació (PAI)
Promoure activitats d’innovació entre
el col·lectiu docent i investigador
3
16.425,68
Gestió de patents
(PAT)
Ajudar als investigadors a patentar
els resultats de la recerca
2
4.510,20
Actuació
Creació
d’empreses
Innovació
Objectiu
R+D+I
Transferència i innovació
2006/2007
 Impulsar la relació de la URV amb el Centre de Difusió
Tecnològica de la Fusta i el Moble de Catalunya
 El Govern de la Generalitat ha signat l’acord per a la cessió gratuïta de
terrenys per construir-hi un edifici propi amb espai per a oficines i
laboratoris
 Promoure les empreses de base tecnològica
Creació de les empreses:
 M-Bot Solutions, SL
 Aplicat, SL
 Beyond Food, SL
 Shirota Functional Foods
R+D+I
Transferència i innovació
2006/2007
 Completar els projectes de parcs científics i tecnològics
PARC CIENTÍFIC
i TECNOLÒGIC DE TARRAGONA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Campus Científic-tecnològic
 1a pedra del Centre
de Nutrició i Salut
 Signatura del
conveni per a la
creació del Centre
Tecnològic de la
Química
R+D+I
Transferència i innovació
2006/2007
Crèdits atorgats pel MEC en les convocatòries 2005 i 2006
 Completar els
projectes de parcs
científics i
tecnològics
Convocatòries MEC
Parc
2005
PCT de Tarragona
2006
Total
3.483.893,90
645.750,00
4.129.643,90
PCT del Turisme i Oci
549.609,00
978.000,00
1.527.609,00
PCT de la Indústria
Enològica
544.491,00
1.214.122,00
1.758.613,00
0,00
2.720.000,00
2.720.000,00
TOTAL
4.577.993,90
5.557.872,00
10.135.865,90
TOTAL "CRÈDIT" URV
3.227.428,50
3.949.372,00
7.176.800,50
Tecnoparc
Projectes i actuacions presentats en les convocatòries 2005 i 2006 del MEC
Parc
Projecte/actuació (participant)
Cost Total (€)
Clúster d'R+D+i en Química Sostenible
15.563.538,00
Centre d'R+D+i en Química Sostenible (URV/PTT)
11.600.000,00
Viver d'empreses derivades (ICIQ)
3.963.538,00
Clúster d'R+D+i en Productes i Serveis Socioculturals
4.394.152,00
Centre d'R+D+i Sociocultural (URV/PTT)
1.444.152,00
Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
2.950.000,00
PCT del Turisme i Oci
Centre d'R+D+i en Turisme i Oci (URV/PCTTO)
2.087.800,00
PCT de la Indústria Enològica
Centre d'R+D+i de la Indústria Enològica (URV)
2.900.000,00
PCT de Tarragona
Tecnoparc
Centre d'R+D+i en Nutrició i Salut (URV/IISPV/Tecnoparc)
Centre per a Bioempreses (Redessa/Tecnoparc)
11.302.681,00
2.740.000,00
COST TOTAL PROJECTES
38.988.171,00
COST URV
28.990.000,00
R+D+I
Transferència i innovació
CLÚSTER FORMACIÓ-RECERCA-INNOVACIÓ-EMPRESA DE LA QUÍMICA I L’ENERGIA SOSTENIBLES
2006/2007
DEL CAMP DE TARRAGONA. INTERRELACIÓ AMB EL SISTEMA CIÈNCIA-TECNOLOGIA CATALÀ/ESTATAL
Formació
Recerca
Innovació
UdG
Ser. Tec.
Ser. Bàs.
Cluster emp
PCT-UdG
Institut Català de
Recerca de
l’Aigua- ICRA
UB
PCB
UAB
PCT-UAB
UPC
Institut Català de l’Energia-ICAEN
Quím. Fina
Indústries Químiques
Estatals
Prod. Consum
Química
Bàsica
URV
Institut Català de
Recerca en Energies
Renovables- ICRER
PCT
TARRAGONA
Centre Tecnològic
de la Química
Sostenible de
Catalunya - Xarxa
CTs
Integració
Institut Català
d’Investigació
Química -ICIQ
PARTNERS
URV, ICIQ, FURV
Aj. Tarragona,
Diputació Tarr.
La Caixa, Caixa Tarr.
Port Tarr.,
Cambra Tarr, CEPTA….
PARTNERS PRIVATS
DOW, Repsol, BASF,
BAYER, AEQT,
FEDEQUIM,…...
PARTNERS PÚBLICS
URV, CIDEM, ICIQ,
ICRER, ICRA, ICAEN..
LÍNIES
Catàlisis Aplicada
Acord Ministerio-CIDEM
Tecnologia Agiua
Novembre 2006
Biocombutiles
Enginyeria de productes...
Centre Tecnològic
Estatal d’Avaluació
(REACH) de productes
de la Indústria
Química
R+D+I
Transferència i innovació
CLÚSTER CIÈNCIA-TECNOLOGIA-EMPRESA VITIVINÍCOLA DEL CAMP DE TARRAGONA
2006/2007
ARTICULACIÓ DEL SISTEMA FORMACIÓ-RECERCA-INNOVACIÓ-EMPRESA DEL SECTOR VITIVINÍCOLA CATALÀ
Formació
Recerca
Ser. Tèc.
Innovació
Ser. Bàs.
Cluster emp
I R T A (en l’àmbit viticultura)
Diferents
localitzacions
I N C A V I (Centre de Difusió Tecnol.)
FP - Sant
Sadurní
d’Anoia
Cava
Centre Tecnològic del
Cava (idea a concretar)
UdL
URV- Facultat Enologia
Vins tranquils
PARTNERS
DIUiE-DGR, URV, IRTA, INCAVI
Institut Català de
Recerca en Enologia
Tarragona
Centre Tecnològic
Vitivinícola de Falset
FP - Falset
PARTNERS
DOQ Priorat, DO Montsant, URV Falset, Consell Comarcal Priorat, IRTA, INCAVI,
Previstos (DO Terra Alta, altres DOs,
Consell Comarcal Terra Alta,..)
LÍNIES
Comercialització i gestió empreses vitivinícoles
Viticultura, Enologia, Enotècnia
Cultura del vi, Sostenibilitat
Serveis empresarials compartits
Parc Empresarial
Tecnològic del PrioratFalset
PCT DE LA INDÚSTRIA
VITIVINÍCOLA
R+D+I
Transferència i innovació
CLÚSTER
FORMACIÓ-CIÈNCIA-TECNOLOGIA-EMPRESA EN TURISME I OCI DEL CAMP DE TARRAGONA
2006/2007
Formació
Recerca
Ser. Tèc.
Innovació
Ser. Bàs.
Cluster emp
Costa
Brava
UdG
INSTITUT DE RECERCA
EN TURISME DE
CATALUNYA - UdG
Ponent
Pirineus
Barcelona
Costa
Daurada
PCT de Turisme i Oci
INSTITUT DE RECERCA
EN TURISME DE
CATALUNYA - URV
(Vila-Seca)
PARTNERS
URV
Centre de
DifusióTecnològica de
Turisme i Oci
URV, FEHT, Aj. Vila-seca
IRTC/URV*, CDT-Observatori*,
Port Aventura*, Diputació Tarr.*
PARTNERS
Integració
Observatori de Turisme
de la Costa Daurada
Associacions sector turístic, URV, UOC*
Port Aventura, Cambra Tarragona, La Caixa,
Patronats Turisme ajuntaments i Diputació,
Bettattur, Cambra Reus*, Caixa Tarragona*
LÍNIES
Sostenibilitat destinacions,
e-turisme i oci, Informació i difusió...
R+D+I
Transferència i innovació
CLÚSTER
FORMACIÓ-CIÈNCIA-TECNOLOGIA-EMPRESA EN NUTRICIÓ I SALUT DEL CAMP DE TARRAGONA
2006/2007
Formació
Recerca
Ser. Tèc.
Innovació
Ser. Bàs.
Cluster emp
Girona
PCT-UdG
UdG
Anella
Agroindústria
Centre Tecnològic
Alimentari - Monells
Àrea Central i
Metropolitana
Ponent
Camp
Tarragona
UdL
Terres de
l’Ebre
Centre Tecnològic
Agroalimentari - Lleida
Tecnoparc - Reus
URV
Centre Tecnològic de
Nutrició i Salut - Reus
Institut Pere Virgili-
PARTNERS
DIUiE-DGR, Dept de Salut-ICS, URV
Hospitals universitaris: Sant Joan i Joan XXIII
Atenció primària àrea Tarragona
LÍNIES
Nutrigenómica (efectes aliments sobre la salut)
Nutrigenètica (predisposició individual als aliments)
INSTITUT DE RECERCA EN
GENÒMICA NUTRICIONAL
DE CATALUNYA
Plataforma
Metabolómica
CIBER
PARTNERS
REDESSA, Reus Ciutat de Negocis,
URV, Cambra Reus, CEPTA,
PIMEC, Reus Empresarial, Dream Reus
PARTNERS
Borges, BASF, Andreu Pintaluba, Morella Nuts,
Virginias, Tecnoparc, URV, CIDEM
LÍNIES
Desenvolupament aliments funcionals
Validació en humans d’aliments funcionals
Descargar

Diapositiva 1