HANS CHRISTIAN ANDERSEN
Dievčatko so zápalkami
Hľadanie zmyslu umeleckej
výpovede v autorskej rozprávke
Mgr. Radoslav Rusňák, PhD.
Pedagogická fakulta
Prešovská univerzita, Prešov
TITUL – Dievčatko so zápalkami
DIEVČATKO
-
bezmennosť
1. anonymita
2. chudoba
-
deminutívnosť
-
metonymickosť (pars pro toto)
1. detstvo
2. ženstvo
-
plavosť
TITUL – Dievčatko so zápalkami
ZÁPALKY
-
tenzívny prvok (prvok napätia) – zápalky ako
-
vyjadrenie počtu – nie „jedna zápalka“
-
spoločenský „oxymoron“ – dieťa verzus zápalky
nositeľky ohňa
MOTIVICKÝ SVET ROZPRÁVKY



Motív domova (domu);
Materský princíp (3 prelínajúce sa motívy):
- motív dominantnej maskulinity;
- motív stratených drevákov;
- motív ohňa;
Motív zápaliek.
MOTÍV DOMOVA (DOMU)
-
-
Dom
= chatrná strecha / pukliny v stenách
Zima
= „najstaršie“ ročné obdobie
= znásobuje intimitu domova
Sneh
= zahladzuje stopy
= zavieva cesty
= tlmí hluk
= stiera farby
MATERSKÝ PRINCÍP – Motív
dominantnej maskulinity

Vzťah otec – dcéra:
- negatívna maskulinita (chýba feminita)

Priskoré dospievanie dcéry
- žena – zabezpečovateľka
MATERSKÝ PRINCÍP – Motív
stratených drevákov

Dreváky
= reprezentujú matku ako postmortálnu postavu;

Chlapec
= predobraz maskulinity muža – otca;

Prechod cez cestu
= kríž.
MATERSKÝ PRINCÍP – Motív ohňa
Dve kvalitatívne úrovne ohňa:
1.
Reálny oheň zápaliek (dievčenský),
2.
Imaginárny oheň pece (materský).
MOTÍV ZÁPALIEK
Kvalitatívny vzostup vízií:
1.
2.
3.
4.
železná pec;
pečená hus;
vianočný stromček;
starká.
MASLOWOVA HIERARCHIA POTRIEB
PREČO ANDERSENOVA ROZPRÁVKA?




Rozprávka si zaslúži, aby ju čítali aj dospelí...
Rozvíja empatické cítenie a ľudskú
všímavosť...
- pomoc bezbranným a deťom...
- pomoc bezdomovcom a sociálne slabším...
Vo vyvrcholení príbehu ponúka deťom v ich
literatúre nie bežnú katarziu...
Ponúka hlboké kresťanské posolstvo...
NOVÝ ZÁKON
„Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným
z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli
v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je
na nebesiach“ (Mt 18; 10-11);
NOVÝ ZÁKON
„Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto
chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých
a služobník všetkých.“ Potom vzal dieťa, postavil ho
medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme
jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma.
A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý
ma poslal“ (Mk 9; 35-37);
NOVÝ ZÁKON
Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili.“ Potom povie aj tým, čo budú zľava: „Odíďte
odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je
pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol
hladný a nedali ste mi jesť; bol som smädný
a nedali ste mi piť; bol som nahý a nepriodeli ste
ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste
ma... Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili
jednému z týchto najmenších, ani mne ste to
neurobili“ (Mt 25; 34-45).
Niekoľko
námetov na
podporu
tvorivosti pri
práci s textom...
Vciťovanie sa do obrazu




Umiestni sa na konkrétne miesto na obraze (zimná krajina)...
Poobzeraj sa okolo seba...
Čo vidíš za hranicami obrazu?
Čo cítiš, keď sa zhlboka nadýchneš?
Čoho sa môžeš okolo seba dotknúť?
Čo cítiš, keď sa dotkneš snehu?
Rozmýšľaj...
Ako si sa sem dostal?
Na čo v tejto chvíli myslíš?
Čo prežívaš?
Čo očakávaš?
Čo sa v najbližšej chvíli asi stane?
Môžeš poslať z tohto miesta posledný odkaz osobe, ktorú miluješ
najviac na svete... Napíš ho...
Kto do teba mincou...

Zadívaj sa na mincu...

Aký by mohol byť osud tejto mince?


Skús napísať jej životopis, čo všetko
už táto minca zažila.
Akou cestou musela prejsť, aby sa
dostala až do mojich rúk?
ZOO










Si v ZOO a stojíš pred klietkou, v ktorej je zatvorená
BOLESŤ (NEZÁUJEM, ZIMA, LÁSKA, SMRŤ, CHLAD,
OSAMELOSŤ ap.);
Ako vyzerá?
Čím ju možno kŕmiť?
Je mäsožravec, bylinožravec, všežravec?
Ako sa pohybuje?
Čo potrebuje na prežitie?
Čím je pokrytá (má srsť, šupiny, chlpy, kožu)?
Z ktorej krajiny pochádza?
Má nohy, zuby, ústa, žiabre?
Aký má denný režim?
Čo by stalo, keby...
...dievčatko nestratilo dreváky?
...dievčatko dostalo aspoň jeden šiling?
... stará mama dievčatka ešte žila?
... nebola zima, ale jar?
Niekoľko námetov z
tvorivej dramatiky
na podporu
štruktúrnej recepcie
a interpretácie
textu...
Interview s dievčatkom



Učiteľ v role predstavuje dievčatko so
zápalkami;
Ide o rozhovor s bábkou dievčatka
(maňuška, javajka, marioneta);
Učiteľ má možnosť usmerniť recepciu
detí (rešpektujúc sémantické gesto
textu a autora).
Žalujem – obhajujem –
súdim...




Trieda sa rozdelí na tri skupiny:
obhajcov, žalobcov a porotu ;
Súdiť sa budú ľudia, ktorí nedali
dievčatku ani len šiling;
Žiaci musia v skupinách vypracovať
reč žalobcu, reč obhajcu a porota na
záver rozsudok;
V triede sa po dôkladnej príprave
zinscenuje samotný súdny proces
(žiaduca je príprava samotných rekvizít
– fascikel pre žalobcov, pre obhajcov,
Pantomíma
Si drevák:
Pokús sa bez slov vyjadriť pocity dreváku, ktorý sa dievčatku
na ceste stratil...
Pokús sa bez slov vyjadriť pocity dreváku, ktorý je dievčatku
veľký...
Si zápalka:
Pokús sa tanečne vyjadriť, ako plápolá oheň zápalky,
Pokús sa bez slov zahrať vzbĺknutie a vyhorenie zápalky...
Si snehová vločka:
Pokús sa pohybom vyjadriť padanie snehovej vločky, ktorá
dievčatku dopadne na nos...
Pokús sa bez slov vyjadriť pocity topiacej sa vločky...
Ďakujeme Vám za pozornosť...
Literatúra






ANDERSEN, H. CH. 2002. Divé labute. Bratislava: Ikar, 2002.
ISBN 80-551-0332-1.
BACHELARD, G. 1990. Poetika priestoru. Bratislava:
Slovenský spisovateľ, 1990. ISBN 80-220-0005-1.
BEKÉNIOVÁ, Ľ. 2001. Metodické námety na tvorivú dramatiku
v škole. Košice: Rokus, 2001. ISBN 80-89055-10-9.
KOŠČ, M. 1998. Základy psychológie. Bratislava: SPN, 1998.
ISBN 80-08-02719-3.
RUSŇÁKOVÁ, G. 2007. Motivická výstavba v autorských
rozprávkach vo svetovej literatúre. [Rigorózna práca]. Prešov:
Prešovská univerzita; Fakulta humanitných a prírodných vied,
2007.
Sväté písmo. 2006. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2006.
ISBN 80-7162-588-4.
Descargar

HANS CHRISTIAN ANDERSEN