M od u ł - T ech n ologie In form acyjn e i K o m u n ik acyjn e
C en tru m Z a a w a n so w a n y ch T ech n o lo g ii
H en ryk K raw czyk
Henryk Krawczyk: 1
1.
K o ncep cja fun kcjo no w a nia m o d u łu
2.
O p is p o szczegó ln ych lab o rato rió w
3.
P rzyk ład o w e zad ania ro z w o jo w e
4.
N o w e p ro p o zycje i w yz w an ia
P od staw y za łożen ia

Z ach o w an ie au to no m ii zesp o łó w b ad aw czych

O rgan izo w an ie sem in arió w i ko n feren cji

U łatw ian ie o rgan izacji in terd yscyp lin arn ych zesp o łó w b ad aw czych

F o rm u ło w an ie w sp ó ln ych w n io skó w p ro jekto w ych

P o d ejm o w an ie w sp ó ln ych o p raco w a ń b ad aw czych

D ziałan ia zgo d n e z p lan am i ro zw o jo w ym i
Henryk Krawczyk: 2
B aza Z esp o łów B ad aw czych
R ad a N au ko w a T A S K - u
R ad a K o nsultac yjna W yd zia łu E T I
Z esp o ły na uko w e z U czelni T ró jm iasta
C entra D o sko na ło śc i p rzy W yd ziale E T I
Henryk Krawczyk: 3
Z god n o ść z p lan am i rozw ojow ym i
Z go d no ść z N aro do w ym P lan em R o zw o ju 20 04 -20 06
S ekto ro w e P ro gram y O p eracyjn e: W zro st ko n ku ren cyjn o ści go sp o d arki,
W zro st ko n ku ren cyjn o ści go sp o d arki,
R o zw ó j zaso b ó w lu d zkich
Z in tegro w an y P ro gram O p eracyjn y R o zw o ju R egio n aln ego
R egio n aln ą S trategią R o zw o ju
Henryk Krawczyk: 4
Z ak res p rob lem atyk i C Z T T IK
zarząd zan ie w ied zą
ko m u n ikacja
d o ku m en ty
cyfro w e
u słu gi
elektro n iczn e
p rzed sięw zięcia
elektro n iczn e
b ezp ieczeń stw o
tech n o lo gie
Henryk Krawczyk: 5
D ok u m en ty cyfrow e
Henryk Krawczyk: 6

klasyfikacja in fo rm acji i jej od w zoro w an ie w d o ku m en ty cyfro w e

statystyczn a an aliza, p o dob ie ń stw o d o ku m en tó w

sem an tyczn a an aliza d o ku m en tó w , m o d yfikacja ko n tekstu

zb ieran ie w ied zy, klasyfikacje w ied zy, in tegracja i d ystryb u cja
U słu gi elek tron iczn e:
Henryk Krawczyk: 7

p o rtale info rm ac yjne

p o rtale do rad cze i reko m e nd ujące (teksto w e cz y gło so w e)

p o rtale nego cjacyjne
P rzed sięw zięcia elek tron iczn e:

p raca zesp o ło w a nad d o ku m en ta m i ele ktro nicz n ym i

p raca eksp ertó w nad d an ym p ro b le m e m

analiza krytyczn yc h etap ó w (w ą skic h gard eł) w ytw arza nia p ro d uktó w

zarząd zanie p rzep ływ e m p racy ( w o rk flo w )
Henryk Krawczyk: 8
K o m u n ik acja
Henryk Krawczyk: 9

p rze w o d o w a, b ezp rzew o d o w a

synchro n iczna, asyn chro nicz na

b ezp o śred nia, p o śred nia

p ro to ko ły ko m u nikacji

jako ść ko m u nikacji
B ezp ieczeń stw o
Henryk Krawczyk: 10

o ch ron a do stęp u do zaso bó w

p ou fn o ść in fo rm acji

w ykryw an ie in tru zó w

p od p isy cyfro w e

n o tariaty cyfro w e
X M L – eX ten sib le
M arku p L an gu age
T ech n ologia S aaS
W eb S ervice C o m p o sition
W SCI
D isco very
UDDI
In terface sp ecificatio n layer: W S D L
M essagin g layer: S O A P
T ran sp o rt layer: H T T P , T C P , IP , ...
Henryk Krawczyk: 11
W arstw ow a arch itek tu ra system u w yk orzystan ia w ied zy
U słu gi m ałej skali
U słu gi du żej skali
S ystem y m a łej sk ali
S ystem y d u żej sk ali
P ortal w ied zy
U słu gi w yszu k iw an ia
U słu gi
M ap a w ied zy
R ep ozytoriu m w ied zy
U słu gi in tern etow e lu b in tran etow e
E d ytory
Henryk Krawczyk: 12
B azy d an ych
e-d ok u m enty
E -m a il
www
lu d zie
W yk az p rop on ow an ych lab oratoriów
L ab o rato riu m (1 ) U słu g i S ystem ó w In tern eto w ych
L ab o rato riu m (2 ) D o ku m en tó w C yfro w ych d la A d m in istracji, G o sp o d arki i
D zied zictw a K u ltu ry
L ab o rato riu m (3 ) T ech n ik K o m u nikacyjn ych
L ab o rato riu m (4 ) Z ap ew n ien ie B ezp ieczeń stw a S ystem ó w
L ab o rato riu m (5 ) Z arząd zan ia In fo rm acją i W ied zą
Henryk Krawczyk: 13
Z ad an ia szczegó łow e - realizow an e
U d ział w p rojek cie: ” W ireless C ity G d a ń sk”: C elem p rojek tu jest organ izacja
d ostępu d o zasob ów In tern etu w w yb ran ych m iejscach pub liczn ych w G d a ń sku
organ izow an ego p rzez U rz ąd M iejski, In tel T ech . P oland oraz E T I P G .
S ystem w sp om agan ia d iagn ostyk i m ed yczn ej ch orób p rzew od u p ok arm ow eg o
rek om en d ujący rozp ozn an ie n a p od staw ie dan ych z w yw iad u z p acjen tem ,
w yb ran ych w yn ik ów b ada ń lab oratoryjn ych i ob razów en d osk op ow ych
zarejestro w an ych p od czas badan ia sp ecjalistyczn ego.
B ud ow a w irtu aln ej b ib lioteki opartej o sie ć sem an tyczn ą k lasy L2 L (lib rary to
lib rary), L2 C (lib rary to cu stom er), które m og łyb y zostać w yk orzystan e w
system ach k lasy A 2 A (ad m inistrator to ad m in istrator) i A 2 C (ad m inistrator to
con sum er) i d o łączona d o bud ow an ej ob ecnie P olsk iej B ib lioteki In tern eto w ej
(P B I).
Henryk Krawczyk: 14
Z ad an ia szczegó łow e - realizow an e
V I P R U E - P R E S T O S P A C - “P reservation tow ard s storage and access. S tan d ard ised
P ractices for A u d iovisu al C on tents in E u rop e- A rch iw izacja i rek on strukcja n agrań .
S tandard ow e sp osob y p ostęp ow an ia z n agraniam i foniczn o-w izyjn ym i w E u rop ie,
A .C zyżew sk i
V I P R U E “ In tegrated P roject: P erson alized In fo rm ation P latform for life an d h ealth
S ervices (P IP S )’- P erson alizo w an a p latform a in form acyjn a u s łu g m ed yczn ych i d otyczących
stylu życia, J.G órsk i
V P R U E IS T -2 0 02 -334 41 M E M O R IA L (2 0 0 2 -2004 ): A d ig ita l do cu m en t w o rkb en ch fo r
p reserva tion of p erso nal record s in virtua l M E M O R IA L s (tyt. p ol. Z estaw n arzęd zio w y d o
tw orzen ia d ok u m entów cyfro w ych z zap isów osob o w ych d la p otrzeb w irtualn ych p om n ik ów
w alk i i m ęczeń stw a), H . K raw czyk , B . W iszniew sk i.
Z am aw ian y G ran t K B N 6 T 1 1 200 3C /06098 : "C lu sterix - K rajo w y K la ster L inuxo w y dla
p rzetw a rza nia ró w n oleg łego". K ierow n ik grantu : R . W yrzyk o w sk i (P olitech n ik a
C zęstoch ow sk a). U czestnicy gran tu : T A S K , E T I P G . (H . K raw c zyk , P .C zarn u l, A .
U rb aniak )
Henryk Krawczyk: 15
Moduł pracy grupowej
Henryk Krawczyk: 16
C en tra D osk on a łości

C en tru m D o sko na ło ści „T echno lo gie Info rm ac yjne w b ad aniac h i
M o nito rin gu Ś ro d o w iska M o rskie go „IN F O M O R ”, p ro f. A nd rzej
S tep no w ski,

C en tru m D o sko na ło ści W iC o m m Inż ynieria S yste m ó w K o m u n ikacji
B ezp rzew o d o w ej , p ro f. M icha ł M ro zo w ski,
Henryk Krawczyk: 17
N ow e p rop ozycje
Henryk Krawczyk: 18

O p raco w a nie stan u i m o żliw o ści ro z w o ju sp o łeczeństw a
in fo rm ac yjne go w re gio nie p o m o rskim

O p raco w a nie ko ncep cji kszta łce nia sp ecjalistó w z
zakresu tec h no lo gii in fo rm ac yjnej
W sp ó łp raca p od m iotów - efek t syn ergetyczn y
Ś rod ow is k o
a kad e m ic kie
S tu d e nci
S p ołec ze ństw o
K ursy, la bo rato ria,
pro jekt y, bada nia
Henryk Krawczyk: 19
P rze m ysł
W ład ze R egion u
P raktyk i, pro dukty,
techno lo g ie, ro zw ó j
P o lit yk a fina nso w a,
strategia ro zw o ju
Descargar

WIARYGODNOŚĆ SYETMOW INFORMATYCZNYCH