B&F
Utilities
Telco
Public
Katowice, 18-04-2005
Industry
Health
ComputerLand świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla
klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, liderów polskiej gospodarki
Strategia i profesjonalne usługi
ComputerLand
„Być kluczowym partnerem liderów polskiej
gospodarki i administracji publicznej”
Usługi konsultingowe IT
Projektowanie i wdrażanie
systemów
Usługi serwisowe i utrzymania
systemów
Usługi outsourcingowe
Klienci ComputerLand według sektorów
Sektor bankowo-finansowy
 Największe banki
 Inne instytucje finansowe, łącznie z firmami
ubezpieczeniowymi
Sektor przemysłowy
 Przedsiębiorstwa z listy Top 500
Sektor publiczny
 Instytucje rządowe
 Instytucje administracji publicznej
Sektor telekomunikacyjny
ComputerLand w liczbach
Wartość rynkowa 755 mln PLN*
 TP SA
 Operatorzy komórkowi
Sektor utilities
Przychody 740 mln PLN (skons.)
 Firmy z sektora produkcji i
dystrybucji mediów (energia
elektryczna, ciepło, woda, gaz)
2 100 pracowników
Sektor ochrony zdrowia
*”Spółka Godna Zaufania” według Polskiego Instytutu Dyrektorów
 Oddziały Narodowego Funduszu
Zdrowia
 Szpitale i przychodnie
>
Zintegrowane środowisko
do
obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego
>
JeST.CL
JeST.CL to kompleksowe
rozwiązanie informatyczne
obsługujące JST.
URZĄD wspomaga wewnętrzną
pracę urzędu oraz jego
interakcje z obywatelami.
JeST.CL
MIESZKAŃCY
e-URZĄD
URZĘDNICY
URZĄD
e-URZĄD daje możliwość
obsługi obywateli i ich spraw
przez Internet.
geo-URZĄD
geo-URZĄD umożliwia
wprowadzanie, przetwarzanie
i udostępnianie danych
o charakterze przestrzennym.
PLATFORMA WSPÓŁPRACY
MIĘDZY MIESZKAŃCAMI A
JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI
>
e-URZĄD
e-URZĄD to zestaw narzędzi umożliwiający realizację usług publicznych,
leżących w kompetencjach jednostek samorządu terytorialnego,
na platformie elektronicznej. System obsługi obywateli online umożliwia
złożenie wniosku oraz załatwienie i monitorowanie sprawy w sposób
bezpieczny i terminowy zgodnie z procedurami antykorupcyjnymi.
Podsystem
MetroPortal
wraz z BIP
Podsystem
Obiegu Dokumentów
Archiwum
Elektroniczne
Prezentuje pełen zakres informacji dotyczących
miasta, gminy lub regionu. Oprócz statycznego
serwisu informacyjnego, MetroPortal umożliwia
dostęp do dynamicznych raportów prezentujących
aktualne informacje pobierane z baz Urzędu.
Obsługuje procesy biznesowe realizowane w
jednostce administracji samorządowej oraz jej
interakcje ze społeczeństwem i innymi
jednostkami administracji publicznej.
Umożliwia przechowywanie wszystkich
dokumentów istotnych dla urzędu w formie
elektronicznej. Dokumenty w tej postaci mogą
być bardzo szybko wyszukiwane i udostępniane
np. za pomocą MetroPortalu.
>
e-URZĄD
e-URZĄD to zestaw narzędzi umożliwiający realizację usług publicznych,
leżących w kompetencjach jednostek samorządu terytorialnego,
na platformie elektronicznej. System obsługi obywateli online umożliwia
złożenie wniosku oraz załatwienie i monitorowanie sprawy w sposób
bezpieczny i terminowy zgodnie z procedurami antykorupcyjnymi.
Podpis
elektroniczny
Formularze
elektroniczne
Dostosowuje komponenty podsystemu e-URZĄD
do wymogów ustawy o podpisie elektronicznym.
Umożliwia podpisanie i weryfikację
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Zestaw wzorców elektronicznych dokumentów
zbudowanych na bazie struktur XML(eXtensible
Markup Language). Formularze mogą być
wypełniane za pomocą przeglądarki WWW lub
specjalnego edytora i przesyłane do e-URZĘDU,
gdzie są przekazywane do Podsystemu
Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Formularze
elektroniczne oraz procedury ich obsługi stanowią
podstawowy komponent służący realizacji usług
publicznych na platformie elektronicznej.
>
geo-URZĄD
geo-URZĄD jest systemem do podejmowania prawnych,
administracyjnych i gospodarczych decyzji, dotyczących określonego
obszaru. System obejmuje swym zasięgiem proces pozyskiwania,
przetwarzania i udostępniania danych dotyczących obiektów
o charakterze przestrzennym.
Podsystem
Planowania
Przestrzennego
Podsystem
Obsługi Punktów
Adresowych
Internetowa/Intranetowa
Przeglądarka
danych przestrzennych
Aplikacja umożliwiająca projektowanie Planów
Zagospodarowania Przestrzennego w warstwie
graficznej i opisowej. Aplikacja została wyposażona
w mechanizm zaawansowanej edycji prymitywów
graficznych oraz możliwość korzystania z bibliotek
symboli punktowych oraz liniowych. Projektant
może wykorzystywać jako podkład dowolne dane
wektorowe lub rastrowe dostępne w bazie danych.
Przestrzenna baza danych służąca ewidencji
punktów adresowych, będąca podstawą dla usług
lokalizacyjnych systemu JeST.CL.
Umożliwia dostęp do informacji przestrzennych
za pomocą przeglądarki WWW. Użytkownicy
pracujący w sieci wewnętrznej urzędu
i mieszkańcy mogą korzystać ze zdefiniowanych
widoków i map.
>
geo-URZĄD
geo-URZĄD jest systemem do podejmowania prawnych,
administracyjnych i gospodarczych decyzji, dotyczących określonego
obszaru. System obejmuje swym zasięgiem proces pozyskiwania,
przetwarzania i udostępniania danych dotyczących obiektów
o charakterze przestrzennym.
Podsystem Ewidencji
Gruntów, Budynków
i Lokali
Podsystem
Obsługi Procesów
Inwestycyjnych
Podsystem Obsługi
Inwestycji Miejskich
Aplikacja umożliwia założenie oraz aktualizację
graficznej i opisowej bazy ewidencji gruntów.
Informacje ewidencji gruntów stanowią podstawę
do działania innych aplikacji geo-URZĘDU.
Aplikacja jest zgodna z aktualnym stanem
prawnym.
Wspiera pracę Wydziałów Urbanistyki
i Architektury, umożliwia rejestrację decyzji
lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę.
Umożliwia lokalizację i wizualizację
planowanych inwestycji infrastrukturalnych.
>
URZĄD
Podsystem
Finansowo-Budżetowy
Podsystem
Wymiaru I Windykacji
Podsystem
Kadrowo-Płacowy
Zapewnia kompleksową obsługę finansów
i księgowości budżetu oraz jednostki budżetowej,
daje możliwość szczegółowej kontroli
wydatkowania środków budżetowych. Podsystem
zawiera rozbudowany moduł projektowania
budżetu i kontroli realizacji zadań, maksymalnie
automatyzuje wiele prac księgowych, posiada
elastyczny plan kont. Podsystem umożliwia
ewidencję umów, obsługę środków trwałych
oraz magazynu.
Wspomaga pracę organu podatkowego w zakresie
podatków i opłat lokalnych. Realizuje funkcje
związane z naliczaniem, poborem, windykacją
i sprawozdawczością podatkową. Poszczególne
podatki obsługiwane są w ramach wydzielonych
modułów.
Służy do prowadzenia ewidencji danych
pracowniczych oraz ich obsługi finansowej.
Obsługuje kartotekę pracowniczą, listy płac,
ewidencję Radnych, oraz ewidencję umów.
Ponadto, daje możliwość generowania
odpowiednich dokumentów ewidencjonujących
i rozliczających poszczególne osoby z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych.
>
URZĄD
Podsystem
Gospodarowania
Mieniem
Podsystem Ewidencji
Gruntów, Budynków
I Lokali
Inne
Ewidencje
Podsystem
Świadczenia Rodzinne
Wspiera prace związane ewidencjonowaniem
mienia Skarbu Państwa, gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego oraz z jego obrotem. Ponadto,
pozwala na ewidencjonowanie gruntów,
budynków, lokali i nieruchomości dla dowolnego
innego podmiotu.
Zapewnia dostęp do aktualnej i archiwalnej
informacji o stanie przedmiotów i podmiotów
katastru gruntów, budynków i lokali.
Ewidencja zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
Ewidencja koncesji na handel alkoholem.
Ewidencja zezwoleń na prowadzenie zarobkowego
przewozu osób.
Wspomaga pracę urzędów administracji
publicznej w zakresie obsługi świadczeń
rodzinnych.
>
Technologia
Baza danych Oracle 10g
Serwer aplikacji Oracle Internet Application Server 10g
Oracle Internet Developer Suit 10g
Silnik orkiestracji procesów biznesowych Oracle BPEL Process
Manager
Oracle Portal
Edytor procesów Oracle BPEL Designer
Serwer formularzy elektronicznych Adobe Forms Server
Edytor formularzy elektronicznych Adobe Designer
XML Web Services (SOAP)
IBM Tivoli Storage Manager
>
JeST.CL
możliwość pracy na dowolnej platformie, zarówno pod
kontrolą
systemów
operacyjnych
WINDOWS,
jak
i w środowisku Novell czy UNIX.
modułowa budowa, skalowalność i otwartość
graficzny interfejs dostępny z poziomu systemu Windows
praca w środowisku sieciowym
wielodostępność pozwalająca na równoczesne korzystanie
z bazy danych wielu użytkownikom
wykorzystanie narzędzi ESRI przy tworzeniu aplikacji
geo-URZĘDU
zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi
>
JeST.CL
Centralny
Słownik
Systemu
Podsystem
Zarządzania
Systemem
Podsystem
Informowania
Kierownictwa
Umożliwia utrzymania spójności zasobów
poszczególnych systemów oraz wymianę danych
osobowych i adresowych między aplikacjami.
Wspomaga podstawowe działania administratora
bazy danych ORACLE w zakresie zarządzania
i regulowania dostępu użytkowników do obiektów
i danych bazy danych oraz ich ochronę.
Jednoczenie zapewnia zgodność systemu JeST.CL
z ustawą o ochronie danych osobowych w
zakresie prowadzenia ewidencji użytkowników.
Służy do prezentacji informacji zbieranych
w systemach JeST.CL w formie syntetycznych
raportów oraz wykresów. Prezentacja informacji
nastawiona jest na odbiorcę, czyli osoby
zarządzające i pomaga w uzyskaniu szybkiej
odpowiedzi o ogólnej sytuacji jednostki.
>
JeST.CL
Ewidencja Ludności
i Rejestr Wyborców
Dokumentacja
Umożliwia przeglądanie danych osobowych
pochodzących z Terenowego Banku Danych (TBD)
dotyczących mieszkańców danego rejonu oraz do
generowania różnego rodzaju zestawień na
podstawie danych przejmowanych z Terenowego
Banku Danych.
Help kontekstowy, samouczek, instrukcje
użytkownika.
>
Korzyści
Wspomaganie i usprawnienie działania danej jednostki administracyjnej
na wszystkich kluczowych polach jej funkcjonowania dzięki stałemu
dostępowi do najbardziej aktualnych, kluczowych informacji o stanie
jednostki administracji i jej działalności.
W wyniku integracji systemu i wspólnej bazie, dane wprowadzane są
jednokrotnie. Taki mechanizm zapewnia spójność i aktualność danych
odzwierciedlanych w wielu modułach udostępnianych wielu
użytkownikom oraz wzrost jakości informacji.
Szybki wieloprzekrojowy i na różnych poziomach dostęp do właściwej i
wiarygodnej informacji z poziomu różnych modułów przez osoby do tego
upoważnione, pozwala na wiarygodne informowanie Kierownictwa i na
podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych.
>
Korzyści
Wspomaganie zarządzania mieniem jednostki i monitorowanie
dochodów z niego uzyskanych. Wykrywanie niezagospodarowanych
nieruchomości w wyniku uzyskania możliwości weryfikacji przedmiotów
i podmiotów umów i decyzji administracyjnych.
Zdecydowane zwiększenie ściągalności podatków oraz opłat należnych
jednostce administracji od podmiotów gospodarczych oraz od ludności
w wyniku uzyskania możliwości weryfikacji danych podatkowych
składanych przez podatników z danymi przechowywanymi w ewidencji
gruntów.
Śledzenie łącznych zobowiązań podatników – zarówno w obrębie
jednego typu podatku, jak i ogółem z tytułu wszystkich podatków
i opłat.
Projektowanie budżetu z zastosowaniem mechanizmu planowania
i bieżącej kontroli realizacji zadań.
>
Korzyści
Minimalizacja pracochłonności związanej z kontaktami z interesantami
oraz umożliwienie szybszej reakcji na poszczególne potrzeby
interesantów. Ma to wpływ na ograniczenie czasu pobytu interesantów
w jednostce administracji do niezbędnego minimum oraz na sposób
postrzegania jej jako instytucji wspomagającej działania społeczności
lokalnych.
Uzyskanie możliwości szczegółowej kontroli wydatkowania środków
budżetowych w miejscu ich powstawania, zakładania różnego rodzaj
mechanizmów kontrolnych pozwalających wychwycić nieprawidłowości
w finansach danej komórki.
Efektywne wykorzystanie posiadanej infrastruktury informatycznej
poprzez możliwość rozproszenia funkcjonowania poszczególnych
podsystemów i modułów.
>
Dziękujemy
>
Descargar

FORUM_1