Noël en France
Noël en France
Noël en France
Noël en France
Noël en France
Les cadeaux
La navidad en Madrid, España
La navidad en Madrid, España
La navidad en Madrid, España
La navidad en Madrid, España
La navidad en Madrid, España
La navidad en Madrid, España
Natal no Brazil
Natal no Brazil
Natal no Brazil
Natal no Brazil
Natal no Brazil
Christmas in China
Christmas in China
Christmas in China
Christmas in China
Christmas in China
Noël en France
• Christmas-Paris, France
http://www.youtube.com/watch?v=EzFSnPeAHos
• Christmas at French home & dinner
http://www.youtube.com/watch?v=eN4HbHLk6Yo
• Rick Steve’s Christmas in France
http://www.youtube.com/watch?v=KwAnG8k1bC4
• Christmas around the world
http://www.youtube.com/watch?v=qx5vLutctvw
• Festivals in France
http://www.youtube.com/watch?v=sWtTrgfGg9Q
La Navidad
• Christmas in Spain-Nickelodeon
http://www.youtube.com/watch?v=Jm2I7ZYYkIM
Natal no Brazil
Floating Tree
• http://www.youtube.com/watch?v=MshvmyR_hDw
• http://www.youtube.com/watch?v=_ae9x-4uZyw
Christmas in China
• http://www.youtube.com/watch?v=O-3GoK1KsQE
• http://www.youtube.com/watch?v=zoCuGY3yIhY
Descargar

Winter Celebrations & Festivals