Inovativní řešení v nástrojích BAO
Ondřej Bothe – Cognos Technical Pre Sale
© IBM Corporation
Inovativní řešení
1. Clarity FSR
•
„Last mile reporting“
2. RTM
•
Prinicipy on-line reportingu, integrace do standardního BI
3. Managerské úpravy v reportech
•
Pohled IBM na problematiku managerských úprav v reportingu
4. Nákladová alokace / profitabilita klienta
•
•
5.
6.
7.
8.
9.
Pohled IBM na nákladovou alokaci
Pohled IBM na využití dat nákladové alokace
•
Profitabilita klienta, „privátní“ banka, investiční poradenství
•
Možnosti nastavení systému vnitřních cen
IBM Content analytics
Business Glossary
Cognos Mobile
KPIs
Cognos 10.1.1.
© IBM Corporation
2
Clarity FSR – „last mile reporting“
The Last
Mile
Planning
Modeling
Budgeting
Forecasting
Consolidation
Reporting
RNS,
Annual Report,
Board Book,
Prospectus,
20-F, 10-K, 10-Q
Společnosti musí investovat mnoho času a energie do finálních
výstupů.
Proces tvorby statutárních reportů vyžaduje různé externí a interní
zdroje, nad kterými musí při přípravě finálních reportů probíhat velmi
úzká spolupráce. V podstatě jde o integraci těchto zdrojů (tabulek, grafů,
komentářů,.. z různých systémů) do komplexního reportu.
© IBM Corporation
3
Výroční zpráva
přesáhla „hranice“ s
průměrnou délkou
nad 100 stran
Deloitte survey 2010
Finanční data &
grafy z Excelu
Různé texty, komentáře
a části dokumentů
© IBM Corporation
Všechny části dokumentu jsou
integrovány od jedné konsole pro zprávu
reportu.
© IBM Corporation
„Workflow“ a sledování statusu
zajistí přehlednost procesu tvorby
© IBM Corporation
RTM – Real Time Monitoring
 Opravdový „on-line“ monitoring, typické použití pro:
– „Call centra“ – optimalizace rozdělování úkonů na bázi „on-line“ dat
– Monitorování procesů
• Schvalování úvěrů, hypotéky,…..
• Včqsná identifikace problému, optimalizace rozdělování úkonů na
bázi „on-line“ dat
• V rámci Cognos 10 je RTM
(Cognos NOW) integrován do
portálu Business Insight
• report postavený v Cognos RTM
je možné principem „drag and
drop“ přetáhnout do Dashboardu
© IBM Corporation
10
RTM – Real Time Monitoring
 Princip fungování:
– Nestahuje všechna data
– Jen identifikace hodnot, které se změnili
• nezatěžuje transakční systém
– Jiná tvorba reportů než v Cognosu
• Jiná definice podkladového modelu, princip agenta
Agent
Database
Cube 1
Lookup Table 1
Dimension 1
Table 1
Lookup Table 2
Dimension 2
Table 2
Data Stream 1
View 1
Lookup Table 3
Dimension 3
Lookup Table 4
Dimension 4
Data Stream 2
View 2
Table 3
Table 4
Table 5
Cube 2
© IBM Corporation
11
Managerské úpravy v reportech
•
Standardizace managerských úprav do reportů
•
•
Pro účely finálního reportingu (reporty pro board,…) může být potřebné některé
hodnoty upravit s příslušným komentářem
•
Špatně zaúčtované opravné položky
•
Špatně vedená tvorba rezerv,….
Tyto úpravy není možné v daném čase provést ve zdrojových systémech
© IBM Corporation
12
Managerské úpravy v reportech
•
Nyní:
•
•
•
•
Úpravy jsou dělány přímo ve
finálních dokumentech, prostým
přepsáním čísel
Přináší problém v procesu, při
auditu, reporty není možné znovu
generovat
Možnosti:
•
•
•
•
Standardizovat proces úprav
Vytvořit prostředí, kde se dá jednoduše
zapsat absolutní/relativní změna, zapsat
komentář a autor změny.
Možnost exportu do datového úložiště
Napojení na standardní reporting
Cognos 10
•
•
•
Snadná implementace přes Business
Insight
Integrace TM1 a Cognos BI v jednom
Dashboardu
Možnost on-line sledování změn do
výsledků reportu
© IBM Corporation
13
Managerské úpravy v reportech – Architektura I.
„Board“ level
 Běžný přístup:
1. Po účetní uzávěrce dat se data nahrají do
Datamartů určených pro reporting 1
5
Manager / Analyst level
4
Reporting layer
Reports
3
2
1
3. Analytici zpracují reporty. Vedoucí
pracovníci v těchto reportech (již ve
formátu ppt, xls,… provedou
„managerské“ úpravy 4
4. Reporty se dostávají k členům
představenstva 5
FM model
DWH
2. Přes Metadatovou vrstvu se vygenerují
reporty 2 3
DM
Bez možnosti kontroly úprav, bez možnosti
začlenění Work flow, bez uložení úprav do DWH /
DM,…
© IBM Corporation
Managerské úpravy v reportech – Architektura II.
 Nové možnosti:
„Board“ level
7
Manager / Analyst level
6
5
Reporting layer
Reports
4
3
FM model
2
1. Po účetní uzávěrce dat se data nahrají do
Datamartů určených pro reporting. Stejně
tak se nahrají data, která jsou potřebná
pouze při „finální“reporting do TM1 kostek
2. Přes Metadatovou vrstvu se vygenerují 3
reporty (Reporty jsou postaveny přímo 4
nad TM1 kostkami)
3. Analytici zpracují reporty. Vedoucí
pracovníci pak mohou přes standardní
interface TM1 měnit data v příslušné verzi
(původní data jsou zachována, manager
zadává například jen změnu a komentář)
4. Reporty se dostávají k členům
7
představenstva
5. Změny se mohou zpět uložit do DWH/DM,
případně archivovat v TM1
1
2
5
6
8
Možnost kontroly úprav, možnost
DWH
1
DM
8
začlenění Work flow, možnost uložení úprav do
DWH /
DM,…
© IBM Corporation
Nákladová alokace, profitabilita klienta
•
Komplexní řešení pro nákladovou alokaci
•
•
•
•
TM1 model připravený pro „kaskádovou“ alokaci nákladů
Pokud jsou k dispozici popsané datové zdroje, pak implementace v řádu dnů
Možnost what-if scénářů
Velké možnosti parametrizace „business“ uživatelem, možnost integrace procesu
Data set I.
Data set II.
Relations
Data set III
Data set …
Order
Parameterization
cube
Main Allocation
Results
Tracer
Drivers
Drivers loaded
Drivers calculated
Drivers manual
Drivers previous step
© IBM Corporation
16
Nákladová alokace, profitabilita klienta
•
Profitabilita klienta
•
•
Detailní znalost nákladů na klienta
Detailní znalost produktů klienta
•
Pro důležité klienty jsme schopni on-line simulovat dopad změny do celkové
profitability
•
•
•
•
Sleva na hypotéku
Dokup dalšího produktu
….
Aplikace pro správu portfolia klienta
•
•
•
•
Jaké má cenné papíry
Co se stane, když se změní kurz Eura
Identifikace klientů s rizikovou pozicí v USD
Tvorba scénářů, příprava podkladů pro jednání
© IBM Corporation
17
IBM Content Analytics
Analýza nestrukturovaných a strukturovaných informací
IBM Content Analytics
New
Connections
view
New Dashboard
view
 Možnosti nástroje
 Možnost napojení na mnoho datových zdrojů

Web – média

DMS – interní DMS systémy

Portály
 Silný nástroj NLP (Natural Language Processing) – porozumění
mluveného slova
 Dashboardy, časové řady, Shluková analýza, Facetová navigace
 Použití:
 Analýza diskuzních fór
New
Custom
View
example
with Google
maps
 Monitoring medií
 Analýza hovorů z „call center“
 Fraud detection
 …
* To be released in Q4 2010
© IBM Corporation
Business Glossary
Správa business metadat a jejich integrace do reportů
•
Nástroj na definice a popis business MetaDat
•
•
•
Co je to „zisk“?
•
Před zdaněním X po zdanění, konsolidovaný, před a nebo po opravných
položkách
Definice daných pojmů, zodpovědných osob, vazeb (může být až na IT assety)
Přístupné z reportu přes pravé tlačítko myši
•
může být i korporátní řešení, pak přístupné pře pravé tlačítko ze všech zdrojů
© IBM Corporation
19
Data Lineage
Správa technických metadat a jejich integrace do reportů
•
Nástroj na definici a popis technických MetaDat
•
Na úroveň FM jde automaticky, hlouběji jen pokud je použito IBM ETL
•
V případě jiných ETL technologií (Informatica, Oracle, Teradata…) je možné
využít speciálních nástrojů partnerů pro import ETL procesů do IBM repository
© IBM Corporation
20
Cognos Mobile
Nová mobilní zařízení v rámci Cognos 10


iPhone, iPad, BlackBerry, Windows Mobile a
Symbian
Lepší integrace:
–
Drill down/ Drill Up / Drill Throught
3 in 3
3
8 in 3
1.5
!
© IBM Corporation
21
KPIs
Key performance indicators
1 Definice KPI
Naplánování KPI 2
5 Úprava modelu
4 Vyhodnocení
Naplnění KPI
3
Použití pro více uživatelů
6
© IBM Corporation
22
KPIs
•
On – line
•
•
•
•
•
Přístup přes Web
Různé formáty reportů
Export reportů
Off-line reporting
Pokročilý uživatelský interface:
•
•
•
Uživatel je sám schopen vyplňovat data
Uživatel je sám schopen tvořit vlastní pohled na data
Plná integrace bezpečnosti
•
•
integrace bezpečnosti ze standardních systémů
Variabilní přístup k datům
•
•
3
Mobilní technologie
Work Flow
© IBM Corporation
23
Cognos 10.1.1
Novinky
•
Mobilní aplikace
•
•
•
Off-line i on-line
„Active reports“
DQM
•
Více datových zdrojů
•
64-bit Report server
•
ECM integrace
•
•
FileNet
Nové funkcionality Business Insight
•
•
RTM, záměna řádek a sloupců, filtry
Active Reports
•
Nové ovládací prvky
© IBM Corporation
24
Děkuji za pozornost
© IBM Corporation
Descargar

Slide 1