X13DFA
Ing. Martin Molhanec, CSc.
Úvod
1. přednáška
Datová a funkční analýza
(výrobních podniků)

Cíle
–
–
–
–

Výrobní podnik (VP) jako systém
Jeho pochopení
Jeho analýza
Jeho informatizace
Metody
– Softwarové inženýrství
Metody SI nemusí nutně sloužit pro tvorbu IS
(informační systém), ale mohou sloužit pouze
pro pochopení VP jako systému
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
2
Co budeme dělat?

Seznámíme se s metodami softwarového
inženýrství
– Pro studenty VT opakování
– Pro ostatní studenty novinka

Budeme analyzovat typické subsystémy
výrobního podniku
–
–
–
–
–
Nákup
Prodej
materiálně technické zásobování
MTZ
technická příprava výroby
TPV
Údržba
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
3
Semestr
1
P –přednáška
2
CV – cvičení
3
CV
4
PRAC – seminární práce
5
PROJ - projekty
6
7
AN – analýza
RE – reserva
P
AN
8
ZA - zápočet
9
10
PRAC
11
12
PROJ
13
14
3.10.2015
RE
ZA
(c) 2003 Molhanec, M.
4
Seminární práce
Jedná se o samostatné písemné
zpracování určitého tématu
 Forma - .ppt, .pdf
 Každý student vystoupí s ústní prezentací.
 Témata:

•Jackson
•BORM
•Workflow
•Petri NETs
3.10.2015
•EDI
•PDM
•CRM
•Web Services
(c) 2003 Molhanec, M.
•???
•???
•???
•???
5
Semestrální projekt

Studenti ve skupinkách po 3 až 5 studentech budou
provádět analýzu subsystému VP
Výsledky analýzy budou ústně prezentovány a oponovány
Výsledky analýzy budou písemně odevzdány
Preferovaná forma je odevzdání pomocí webových stránek

Témata:



•Nákup
•MTZ
•Údržba
•Prodej
•TPV
•Marketing
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
6
Zápočet

Docházka
– Povinná
– Obvyklá omluvená cvičení
– Za neomluvená bude postih

PRAC – seminární práce
– Je individuální
– písemné zpracování
– přednes (cca 15 min.)

PROJ – semestrální projekt
– Ve skupině
– Písemné zpracování
– Obhajoba (cca 25 min.)
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
7
Zkouška
 Zápočet
 Písemka
– Asi 4 otázky z probírané látky, 2
teoretické a 2 praktické
– Doba na zpracování cca 45 min.
 Přihlédnutí
3.10.2015
k PRAC a PROJ
(c) 2003 Molhanec, M.
8
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
9
Pochopení systému
3.10.2015
Člověk
Systém
Cíl
Fungující systém
Jak
Řízený systém
Jak
Pochopený systém
Jak
Analyzovaný systém
(c) 2003 Molhanec, M.
10
Etapy tvorby programu

ANALÝZA
– Je nezávislá na HW a SW
– Popisuje reálný svět

Toto nás bude
zajímat !
DESIGN (návrh)
– Volí určité myšlenkové paradigma pro
následující implementaci, například relační,
strukturovanou, objektovou, atp.

IMPLEMENTACE
– Volí konkrétní implementační nástroj: Pascal,
C++, Javu, Oracle, MS SQL, atp.
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
11
Terminologie
 METODA
– Popisuje jeden konkrétní postup
– Často také mluvíme o technice
– Jedno abstraktní paradigma
– Např. Stavová analýza, Datová
konceptuální analýza, aj.
– Mnoho metod má svůj model a grafické
vyjádření
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
12
Terminologie
 METODIKA
– Je souhrn různých METOD
– Poskytuje kompletní návod, jak
analyzovat (navrhnout, realizovat)
systém
– Popisuje postup, jak jednotlivé metody
používat a jak spolu souvisejí
– Např. Yourdon Structured Methodology,
Object Modelling Technique, aj.
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
13
METODOLOGIE



Věda o metodách
Velice často se METODIKA a
METODOLOGIE zaměňuje!
V anglických textech se pro oba
pojmy používá totéž slovo!
METHODOLOGY

3.10.2015
Viz. Česko-anglický slovník, Ivan
Poldauf, SPN, č.vydání, 1972.
(c) 2003 Molhanec, M.
14
TERMINOLOGIE
 MODEL
– Popisuje systém z určité stránky
– Je tvořen tzv. konstrukty, čili základními
prvky
– Např. Stavový model, ERM (EntityRelationship Model), aj.
– Často mluvíme o modelu, ale máme na
mysli diagram (schéma)
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
15
TERMINOLOGIE
 DIAGRAM
/ SCHEMA
– Jedná se grafické vyjádření určitého
modelu
– Jde vždy o konkrétní případ
– Např. ERD, STD, Class Diagramm, atp.
– Pozor na rozdíl model  diagram
 Stavový
model
 Diagram stavů výtahu
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
16
Různé modely
Konceptuální model
Model
přizpůsobený
konkrétní
implementaci
Jedná se o
abstrakci
reálného
světa
Uživatelský model
Fyzický model
Model z pohledu
uživatele
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
17
Proces realizace
(pohled z hlediska vývoje IS)
Analýza
Implementace
Návrh
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
18
Proces realizace
(pohled z hlediska pochopení)
Skutečnost
Realizace
Abstrakce
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
19
Vlastnosti modelu

Grafické
– Jak se kreslí - notace

Modularita
– skládání, hierarchie, …

Jeden obrázek
vypoví více
nežli stránka textu!
Nadbytečnost
– Redundance by měla být minimální

Srozumitelnost
– Syntaxe, čitelnost, přehlednost

Vyjadřovací schopnosti
– Sémantika, schopnost vyjádřit naše potřeby

Úhel pohledu
– Co vlastně vyjadřuje, esence
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
20
Základní rozdělení metod

Datové metody
– Jsou nejstarší, zabývají se daty se kterými
systém pracuje

Funkční metody
– Popisují jak systém funguje

Objektové metody
– Jedná se vlastně o datové metody v oblasti
objektového paradigmatu
– Mluvíme o oblasti analýzy nikoliv programování
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
21
Datové metody
 Jsou
nejstarší, zabývají se daty se
kterými systém pracuje
– RDM (relační datový model), pan Codd,
IBM, není to grafická metoda, je vysoce
teoretická
– ERM (entitně-vztahový model), pan
Chen, je grafická, zobrazuje vztahy mezi
daty
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
22
Funkční metody
Popisují procesy a funkcionalitu systému –
čili jak systém funguje
 Je jich velké množství, každá modeluje
jiný aspekt systému
– DFD (Data Flow Diagram) – modeluje toky

dat v systému
– STD (State Transition Diagram) – modeluje
stavy systému
– ELH (životní cyklus entity)
– Sekvenční diagram (časový diagram)

Budeme o nich podrobněji mluvit později
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
23
Objektové metody
 Základem
objektových metod je
diagram tříd
 Lze
ho také chápat jako rozšířený
ERD (Entity-Relationship Diagram)
 Většinou jsou vždy součástí nějaké
metodiky – proto se o nich zmíníme
později
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
24
Základní rozdělení metodik

Datové (70 léta)
– Většinou obsahují jedinou metodu (ERM) a
popis vývojového procesu

Strukturované (80 léta)
– Obsahují, jak datové tak funkční metody a
popis vývojového procesu
– Např. YSD (Yourdon Structured Design)

Objektové (90 léta)
– Obsahují, jak datové tak funkční metody a
popis vývojového procesu
– Datová metoda je objektově orientovaná
(diagram tříd místo ERD)
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
25
Objektové metodiky

OOA/OOD

Booch

OMT

UML
Object Oriented Analyses/Object Oriented Design
(Coad-Yourdon)
Object Oriented Design
(Booch)
Object Modelling Technique
(Rumbaugh)
Unified Modelling Language
(Rumbaugh, Booch, Jacobson)
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
26
Metoda versus Metodika



Při analýze se různé metody uplatňují v určitém
pořadí.
Mezi různými metodami existují určité souvislosti.
Metodika popisuje v jakém pořadí se v ním
použijí její metody a jaké jsou mezi nimi
souvislosti.

Je sice možné využívat jednotlivé metody bez
vzájemné souvislosti, ale to není tak užitečné!

Projektový management vždy vyžaduje používání
metod v rámci určité metodiky!
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
27
Náš cíl?
Naučit se některé informatické metody
vhodné pro analýzu systémů.
 Procvičit si je na příkladech z oblasti
výroby.
 Naučit se je používat v rámci nějaké
metodiky.
 Naučené znalosti si vy zkoušet na analýze
některých výrobních subsystémů.

3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
28
Literatura
Na webu
 Skripta FEL, VŠE, UK, CZU, Brno, Ostrava,
Bratislava
 Knihy – Grada, …

POZOR: většina knih o UML je psaná pro
programátory a nikoliv pro analytiky!
Obsahují bláboly a to i docela
renomované!
 Programátor neví co je to analýza !

3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
29
3.10.2015
(c) 2003 Molhanec, M.
30
Descargar

13DFA