Vyhledávání informací pro
pro podporu praxe založené na důkazu
„Evidence-based practice“
Mgr. Jarmila Potomková
Vedoucí Knihovny Lékařské fakulty
Doc. PhD. Jana Marečková, Ph.D.
Děkanka Fakulty zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci
MEFANET Brno 2008
VZŠ Olomouc, 2010
Proč hledat aktuální
literaturu?

Celkové množství lékařských informací se
zdvojnásobuje každého 3.5 roku

Podle statistických odhadů



1948 – 1994
Celkový objem zdravotnických znalostí se zvýšil 1 342 x
Účelem je prospěch pacienta

Zdravotnictví založené na důkazu (EBHC – evidence based
health care)
Kirkwood B, Making public health interventions more evidence based.
BMJ 2004;328:966-967.
VZŠ Olomouc, 2010
Práce s odbornými informacemi
na LF a FZV UP v Olomouci
Co studenty učíme :

Jak se ptát

Obecná a specifická otázka

Kde vyhledávat

Vícezdrojový přístup

Jak postupovat

Rešeršní strategie, terminologie

Jak hodnotit kvalitu vyhledaných informací

Praxe založená na důkazu

Uplatnění pro konkrétního pacienta.
Conn VS et al. Beyond MEDLINE for Literature Searches. J Nurs Scholarship 2003; 35(2):
177-182.
Jak se pohybovat v prostředí praxe
založené na důkazu?
Obecně
Specificky
Interní důkaz
Ptát se
Ask
Hodnotit výsledek
Assess
Získat (informace)
Acquire
Externí důkaz
Použít
Apply
Hodnotit důkaz
Appraise
Porzsolt et al., EBM, 8, 2003; Guyatt, přednáška na konferenci, Córdoba 2008.
MEFANET Brno 2008
VZŠ, 2010
Klinická otázka pro dnešní den
Diabetická noha a preventivní
opatření pro snížení rizika
amputace.
MEFANET Brno 2008
VZŠ, 2010
Diabetická noha
Úvod do problematiky
Postižení dolních končetin – tzv. syndrom
diabetické nohy - patří mezi nejzávažnější
komplikace diabetu.
Projevuje se ulceracemi (zvředováním), destrukcí
tkání, nebo těžšími deformitami nohou od
kotníku směrem dolů.
Hlavní příčinou je neuropatie (postižení nervů) a
angiopatie (postižení cév).
Zdroj: http://www.medi-shoes.cz/index.php/pece-o-nohy-diabeticka-noha
VZŠ Olomouc, 2010
Terminologie
Č-A



diabetická noha
diabetic foot
prevence, profylaxe, edukace
prevention, prophylaxis, education
amputace
amputation
VZŠ Olomouc, 2010
Typologie klinických otázek
„Background“ - obecné
Znalosti o chorobě
 Definice, orgánové postižení, projevy, výskyt v
populaci atd.
 Stanovení diagnózy, léčba, prognóza, rizika,
komplikace atd.
Příklad: Co je diabetes mellitus? Jaké jsou typické
symptomy? Který orgán je postižen? Jaká je současná
léčba? Jaká jsou rizika a komplikace? Atd.
Hledáme základní informace a souvislosti;
 Nejde o konkrétního pacienta a jeho problém.

VZŠ Olomouc, 2010
Typologie klinických otázek
„Foreground“- specifické
Zaměření na konkrétního
pacienta/populaci
3 - 4 základní části
 Pacient/populace/problém
– choroba
 Intervence (diagnóza, léčba,
prevence….)
 Srovnání intervencí (pokud je možnost)
 Klinický výsledek (vyléčená choroba,
úleva, lepší prognóza, kvalita života… )
VZŠ Olomouc, 2010
Struktura specifické otázky
Příklad
 Pacient/Populace/Problém
Pacient s diabetes mellitus, diabetická noha a
riziko amputace
 Intervence
Preventivní opatření u diabetické nohy
 Klinický
výsledek
Snížení rizika amputace
VZŠ Olomouc, 2010
Kde vyhledávat?
VZŠ Olomouc, 2010
Knihovní katalogy
Tištěné, elektronické
VZŠ Olomouc, 2010
Vědecká knihovna Olomouc
Katalog
http://www.vkol.cz
Zadejte slovo nebo slovní spojení:
diabetická noha
Blízkost slov?
ANO
Jazyk: všechny
Formát: všechny
VZŠ Olomouc, 2010
Národní lékařská knihovna Praha
Portál MEDVIK (1) – různé typy publikací
http://www.medvik.cz
Prohledej Medvik kdekoliv: diabetická
noha Hledat
Datum vydání: upravit sestupně
Publikační typ: ??
VZŠ Olomouc, 2010
Projekt Books Google
http://books.google.com
Rozšířené vyhledávání
Se všemi slovy: diabetická noha
a) Jazyk: česky
Se všemi slovy: diabetic foot
b) Jazyk: anglicky
Diabetic Foot : A Clinical Atlas
Přejít (hledání v obsahu): prevention amputation
VZŠ Olomouc, 2010
Souborný katalog Worldcat
http://www.worldcat.org
Zvolit záložku : Books
a) diabetická noha
Search books
b) Advanced Search – pokročilé vyhledávání
Title: diabetic foot
Title: prevention
Year: 2005-2010
Language: English
VZŠ Olomouc, 2010
INTERNET
Vyhledávací služby (search engines)
VZŠ Olomouc, 2010
Google (1) - česky
http://www.google.cz
Rozšířené vyhledávání
Se všemi slovy: diabetická noha
 Alespoň jedno slovo: prevence
preventivní profylaxe edukace
poradenství
 Jazyk: česky
 Výskyt: v textu stránky

VZŠ Olomouc, 2010
Google (2) - anglicky
http://www.google.cz
Rozšířené vyhledávání
Se všemi slovy: diabetic foot
 Alespoň jedno slovo: prevention
preventive prophylaxis education
 Jazyk: anglicky
 Výskyt: v názvu stránky

VZŠ Olomouc, 2010
Kvalita zdravotnických
webových stránek
eEurope 2002: Quality Criteria for
Health related Websites
Communication from the Commission to the Council,
the European Parliament, the Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions
MEFANET Brno 2008
VZŠ Olomouc, 2010
20
eEurope 2002: Kvalitativní kritéria pro
webové stránky se zdravotnických obsahem
Alespoň 2 - A
 Transparentnost obsahu, důvody pro zveřejnění,
příp. zdroje financování;
 Autorství obsahu včetně citací použitých
informačních zdrojů;
 Ochrana pacientských dat;
 Aktualizace obsahu;
 Zajištění validity a spolehlivosti pacientských
informací;
 Technická podpora přístupu k informacím s ohledem
na cílovou skupinu.
MEFANET Brno 2008
VZŠ Olomouc, 2010
21
Vyhledává jen časopisecké články
http://www.scholar.google.com
 Rozšířené vyhledávání
 Se všemi slovy: diabetic foot
 Alespoň jedno slovo: prevention
preventive prophylaxis education
 Výskyt: v názvu článku
VZŠ Olomouc, 2010
Plný text článku ?
Ověření dostupnosti
VZŠ Olomouc, 2010
Ověření dostupnosti časopisu
„Diabetes Care“, 2010
http://www.medvik.cz
Najdi časopis – Název: Diabetes Care
 Ověř vlastnictví v některé české
knihovně
 Kontaktuj Vědeckou knihovnu Olomouc
http://www.vkol.cz


Služby


MVS/MMVS
Předpokladem je platná registrace
VZŠ Olomouc, 2010
Odborné databáze
bibliografické a faktografické
Pro lékaře a zdravotnické specialisty
VZŠ Olomouc, 2010
Expertní vyhledávání
Booleovská logika
Symbolicky vyjadřuje vztahy mezi pojmy

Booleovské operátory:

AND
 Dokumenty obsahují oba hledané
 diabetic foot AND prevention

terminy
OR
 Dokumenty
obsahují některý (nebo všechny) z
hledaných termínů.


Synonyma, příbuzné termíny
 prevention OR education
NOT
 Vylučuje daný termín
 diabetic foot NOT amputation
VZŠ Olomouc, 2010
Národní lékařská knihovna Praha
Portál MEDVIK (2) – bibliografická databáze
Bibliographia Medica Čechoslovaca
 http://www.medvik.cz
Vyhledávání článků z časopisů
BMČ on-line
Rozšířené
Název : diabetick* noh*
AND
Název : preven*
Hledat
Datum vydání : sestupně
VZŠ Olomouc, 2010
České časopisy
Ověřování vlastnictví
http://www.vkol.cz --- Katalog
Slovo/spojení: Diagnóza v
ošetřovatelství
Pole: názvy, edice
Formát: časopisy, noviny, periodika
VZŠ Olomouc, 2010
DATABÁZE MEDLINE
Národní lékařská knihovna USA
„Zlatý standard“ pro medicínu a zdravotnictví
 Bibliografické citace a autorské souhrny
>5000 časopisů publikovaných v USA a 80 dalších
zemích
 více než 19 mil. záznamů od r. 1950

Většina záznamů z anglicky psaných zdrojů (nebo s anglickým
abstraktem)
 MEDLINE na platformě PubMed www.pubmed.com





originálním obsahem je citace + abstrakt
plné texty dokumentů jsou poskytovány hypertextově od nakladatelů
(Link - LinkOut)
Přístup k citacím + abstraktům zdarma
Plné texty


zdarma
licence
VZŠ Olomouc, 2010
Krok 1 : Advanced Search (pokročilé vyhledávání)
Search Builder („stavebnice“)
http://www.pubmed.gov
All fields/všechna pole
Title/název
diabetic foot
Add to Search Box
Preview
Výsledky se objeví v části History

Průběžné číslování: #1, #2 atd.
VZŠ Olomouc, 2010
Clear
Krok 2 : Advanced Search (pokročilé vyhledávání)
Search Builder („stavebnice“)
All fields/všechna pole
Title/název
prevent*
OR
Add to Search Box
prophyla*
OR
Add to Search Box
educat*
OR
Add to Search Box
Preview
VZŠ Olomouc, 2010
Clear
Krok 3 : Advanced Search (pokročilé vyhledávání)
History/přehled výsledků, kombinace množin
Kombinace množin
#1 AND #2
Preview
Výsledky jsou v části History
VZŠ Olomouc, 2010
Krok 4 : Zobrazení výsledků
Práce se záznamy




Citace časopiseckého článku
Citace + abstrakt
Citace + abstrakt + klíčová slova (deskriptory
MeSH)
Plný text článku – LinkOut


Závisí na přístupových právech online
Označení záznamu

Send to
 File (uložení)
 E-mail: jarmila.potomkova@upol.cz
VZŠ Olomouc, 2010
MedlinePlus
http://medlineplus.gov
Informační portál Národní lékařské knihovny
(USA) pro pacienty a studenty






Systematické zpracování témat
Lékové informace
Encyklopedie (text + grafika)
Vyhledávání podle klíčových slov
Video, tutoriály
Aj.
VZŠ Olomouc, 2010
VZŠ Olomouc, 2010
Závěry, výzvy a perspektivy
VZŠ Olomouc, 2010
Praxe založená na důkazu
Zdravotník
BMJ Learning: EBM User´s Guide 2008; http://learning.bmj.com
MEFANET Brno 2008
VZŠ Olomouc, 2010
Uplatnění důkazů v klinické praxi
Ptát se
Hodnotit
intervenci
Použít
Změna chování
Získat důkaz
Hodnotit
důkaz
Porzsolt et al., EBM, 8, 2003; Guyatt, přednáška na konferenci, Córdoba 2008.
MEFANET Brno 2008
VZŠ Olomouc, 2010
38
Kontakt
Mgr. Jarmila Potomková
Vedoucí Knihovny Lékařské fakulty UP
v Olomouci, Hněvotínská 3 (areál FN Olomouc)
jarmila.potomkova@upol.cz
Tel. 585-632-951
VZŠ Olomouc, 2010
Descargar

Evidence Based Primary Care