Příprava projektu
Komunitární program
PROGRESS
N árodní
vzdělávací
fond
Výzva
• http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=63
0&langId=en
• http://www.mpsv.cz/cs/3452
N árod n í
vzd ělávací
fon d
Výzva
• Mám zkušenosti s tímto tématem (mám
vhodné experty)?
• Chci být předkladatel nebo partner?
• Mám partnery nebo budu hledat jiného
předkladatele?
• Dokáži zajistit spolufinancování?
• Mám vhodné pracovníky a dost času
pro napsání projektu?
N árod n í
vzd ělávací
fon d
Mám zkušenosti s tímto tématem (mám vhodné
experty)?
• Vlastní experti
– Jak je budu odměňovat?
– Budou mít ještě jiné úkoly?
• Cizí experti
– Dohoda o provedení práce?
– Dohoda o pracovní činnosti?
– Pracovní poměr na dobu určitou?
N árod n í
vzd ělávací
fon d
Chci být předkladatel nebo partner?
• Předkladatel
– Více zodpovědnosti
– Koordinační činnost
– Ovlivňování řešení
• Partner
– Dílčí úkoly
– Jednodušší realizace
– Omezené možnosti ovlivnit řešení
N árod n í
vzd ělávací
fon d
Dokáži zajistit spolufinancování?
•
•
•
•
Vlastní zdroje
Úvěr
Obec / Město / Jiný sponzor
MPSV
– Žádost ( Příručka pro žadatele a konečné příjemce
www.mpsv.cz/files/clanky/3454/Prirucka_pro_konecne_uzivatele.pdf)
– Není nárok
– Požádat včas
– Pokud ano, pak forma dotace
N árod n í
vzd ělávací
fon d
Mám vhodné pracovníky a dost času pro
napsání projektu?
• Tým nebo jednotlivec?
– Tým víc ví, ale nutná koordinace
– Jednotlivec musí mít jasnou představu
• Motivace?
– Odměna v případě úspěchu
– Zapojení do řešení
• Doklady
– Dle výzvy (letter of commitment, financial
identification, legal entity form, CV)
N árod n í
vzd ělávací
fon d
Projekt a rozpočet
• Projekt
– Nutno připravovat s ohledem na rozpočet
– Stručně, jasně, přehledně
– Realistické cíle a harmonogram
– Hodnotící ukazatele
• Rozpočet
– Kurzové rozdíly
– Mzdy nutno doložit
– Následné přesuny jen omezeně
N árod n í
vzd ělávací
fon d
Projekt a rozpočet
•
•
•
•
•
Jaké je pozadí projektu a jaké jsou cíle projektu? Jaké jsou očekávané
výsledky? Jak očekávané výsledky přispějí k současnému úsilí o
dosažení cílů výzev pro podávání návrhů? Jakou přidanou hodnotu
přinesou navrhované činnosti ve srovnání s činnostmi prováděnými
v minulosti?
Jaké jsou problémy a/nebo situace, které mají být řešeny, jak jsou
identifikovány potřeby? Jaký bude zvolen přístup a použitá strategie
(jak se navrhované cíle dosáhnou)? Jaké jsou navrhované
aktivity (konkrétně!) a jak přispějí k cílům vyhlášeným ve výzvě? Jaká
je cílová skupina nebo cílové skupiny a kritéria používaná ve výběru
účastníků jednotlivých aktivit nebo cílové skupiny? Kdo jsou aktéři
projektu?
Jak budou zveřejňovány informace o projektu, jeho aktivitách,
výstupech a výsledcích (např. tištěné publikace, konference, webové
stránky atd.)?
Detailní popis a časový harmonogram.
Detailní pracovní program projektu (popis aktivit) s uvedením dat a
rozdělením úkolů, úloha jednotlivých partnerů. Výstupy pro každou fázi
projektu (pro každou aktivitu).
N árod n í
vzd ělávací
fon d
Projekt a rozpočet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Náklady na projektový tým (včetně odvodů)
Náklady na cestovné
Náklady na překlady
Náklady na publikace
Náklady na vyhodnocení
Náklady na tlumočení
Náklady na externí služby (výběrové řízení)
Náklady na nákup vybavení (výběrové řízení)
Náklady na pronájem místností
Náklady na tlumočnické vybavení
Náklady na audit (pokud je ve výzvě požadován)
Další finanční náklady
Další administrativní náklady
N árod n í
vzd ělávací
fon d
Příprava projektu
Děkuji za pozornost
Ing. Vlastimil Outlý
outly@nvf.cz
N árod n í
vzd ělávací
fon d
Descargar

Slide 1