Diğer Araştırma Yöntemleri:
Bibliyometri, Atıf Analizi, Yöneylem Araştırması
Yaşar Tonta
H.Ü. BBY
tonta@hacettepe.edu.tr
yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby208/
BBY208
SLIDE 1
Bibliyometri
• Kütüphanecilik ve bilgibilimde kullanılan bir
araştırma yöntemi
• Belli bir alandaki yayın örüntülerini tanımlamak
için yapılan niceliksel ve istatistiksel analiz
• Bibliyometrik yöntemler bir yazarın etkisini
ölçmek için kullanılabilir
• Science Citation Index
• Social Science Citation Index,
• Arts and Humanities Citation Index
BBY208
SLIDE 2
Tanımlar
•
•
•
•
•
•
•
•
“biblion” (Gr.): kitap
“metron” (Gr.): ölçüm
İstatistiksel yöntemleri uygulama çalışması
... Kitap benzeri şeyler = bibliyometri
... Bilgiyle ilgili süreçler = informetri
... bilim = scientometrics (bilimetri)
...web = webometri, sibermetri
... Toplumsal gruplar = sosyometri
BBY208
SLIDE 3
Uygulamalar
• Kaynak dağıtımı
– Akademik yükseltmeler; desteklenecek araştırmalar;
satın almaya değer dergiler
• Derme geliştirme
– En yararlı materyalleri belirleme (ödünç verme
kayıtlarını ya da elektronik dergi kullanım istatistikleri)
• Bilgi erişim
– En sık istenen belgeleri, yazarları belirlemek; en sık atıf
yapılan; birlikte atıf yapılan, en popüler vs.
• Bilgi sosyolojisi
– Belgeler, yazarlar, araştırma alanları arasında yapısal ve
zamansal ilişkileri belirleme
BBY208
SLIDE 4
Bradford Yasası
• Bir alandaki çekirdek dergileri saptamak için kullanılır
• Dergiler aynı sayıda makale içeren üç gruba bölünür
• İlk gruptaki dergilerin sayısı azdır ama toplam
makalelerin üçte birini yayımlar
• İkinci gruptaki dergilerin sayısı daha fazladır ama aynı
sayıda (1/3) makale yayımlarlar
• Üçüncü gruptaki dergilerin sayısı daha da fazladır ama
aynı sayıda (1/3) makale yayımlarlar
• Bradford Yasası: 1:n:n².
• Bradford 326 jeofizik dergisinin kaynakçalarına bakarak
yasayı formüle etti.
• 9 dergi 429 makale (çekirdek dergiler)
• 59 dergi 499 makale (5x9)
• 258 dergi 404 makale (5x5x9)
BBY208
SLIDE 5
Örnekler, Tonta ve Al, 2007
BBY208
SLIDE 6
BBY208
SLIDE 7
BBY208
SLIDE 8
BBY208
SLIDE 9
BBY208
SLIDE 10
BBY208
SLIDE 11
Örnekler, Tonta-Ünal, 2005,
BBY208
SLIDE 12
Methodology
• The following research questions were addressed:
• 1. Does the distribution of (core) journals conform to Bradford’s Law
of Scattering?
• 2. Is there a relationship between the usage of journals and their
impact factors, journals with high impact factors being used more
often than the rest?
• 3. Is there a relationship between usage of journals and total citation
counts, journals with high total citation counts being used more often
than the rest?
• 4. What is the median age of use (half-life) of requested articles in
general?
• 5. Do requested articles that appear in core journals get obsolete
more slowly?
• 6. Is there a relationship between obsolescence and journal impact
factors, journals with high impact factors being obsolete more
slowly?
• 7. Is there a relationship between obsolescence and total citation
counts, journals with high total citation counts being obsolete more
slowly?
BBY208
SLIDE 13
Fig. 1. Cumulative usage of journal titles and
percentage of requests satisfied
100
P ercentage o f cum ulative reques ts
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
N u m b er o f cu m u lat iv e jo u rn al t it les
BBY208
SLIDE 14
6000
Table 1. D istribution of journal titles and requests satisfied by regions
R egion
1
2
3
Total
BBY208
# of journal titles
N
%
168
3.0
499
9.1
4854
87.9
5521
100.0
# of requests
N
30,164
30,699
30,451
91,314
%
33.0
33.7
33.3
100.0
SLIDE 15
D is tribution of reques ts by public ation year
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2 00 0 1 99 5 1 99 0 1 98 5 1 98 0 1 97 5 1 97 0 1 96 5 1 96 0 1 95 5 1 95 0 1 94 5 1 94 0 1 93 5 1 93 0 1 92 5 1 92 0 1 91 5 1 91 0 1 90 5 1 90 0
BBY208
SLIDE 16
BBY208
20
00
19
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
89
19
88
19
87
19
86
19
85
19
84
19
83
19
82
19
81
20
01
20
02
% of r eques ts s atis fied
12
10
8
6
4
2
0
SLIDE 17
T a b le 2 . T h e m o s t fre q u e n tly u s e d 1 1 jo u rn a l title s fu lfillin g m o re th a n 3 0 0 d o c u m e n t d e liv e ry
re q u e s ts a t T A N IC (2 0 0 0 -2 0 0 2 )
J o u rn a l title
Im p a c t C ite d
# o f % o f to ta l
m e d ia n 9 0 % o b s o - fa c to r h a lf-life
to ta l re q u e s ts
u s e a g e le s c e n c e
(2 0 0 1 ) (2 0 0 1 )
u s e s a tis fie d
C L IN IC A L O R T H O P A E D IC S A N D R E L A T E D R E S E A R C H
433
0 .5
14
P L A S T IC A N D R E C O N S T R U C T IV E S U R G E R Y
415
0 .5
10
LANCET
407
0 .4
9
J O U R N A L O F F O O D P R O T E C T IO N
406
0 .4
8
J O U R N A L O F A G R IC U L T U R A L A N D F O O D C H E M IS T R Y
386
0 .4
6
A P P L IE D A N D E N V IR O N M E N T A L M IC R O B IO L O G Y
362
0 .4
13
N E W E N G L A N D J O U R N A L O F M E D IC IN E
352
0 .4
9
S P IN E
324
0 .4
6
JO U R N A L O F TR A U M A
316
0 .3
6
JO U R N A L O F U R O LO G Y
316
0 .3
8
JO U R N A L O F R H E U M A TO LO G Y
309
0 .3
4
4026
4 .4
8 .4
T o ta l/A v e ra g e
BBY208
24
28
25
20
17
21
21
14
16
20
15
2 0 .1
SLIDE 18
1 .1 6 6
1 .4 3 6
1 3 .2 5 1
1 .8 0 8
1 .5 7 6
3 .6 8 8
2 9 .0 6 5
1 .8 5 3
3 .1 9 0
1 .5 3 1
2 .5 9 1
>10
9. 3
7 .0
6 .5
6 .4
6 .7
7 .2
7 .5
8 .3
7 .1
6 .4
Urquhart Yasası
• Ulusal belge sağlama hizmeti veren bir kütüphanede bir
dergiye yapılan toplam istek sayısı o derginin ülke
düzeyindeki diğer kütüphanelerde de toplam
kullanımının bir ölçüsüdür.
• Birleşik Krallık Belge Sağlama Merkezi ve Amerikan
Ulusal Tıp Kütüphanesinde yapılan araştırmalar Yasanın
geçerli olduğunu gösteriyor
• Yasa ULAKBİM için de geçerli mi? ULAKBİM’de sık
kullanılan dergiler diğer üniversite kütüphanelerinde de
sık kullanılıyor mu?
• ULAKBİM’de sık makale indirilen elektronik dergilerden
ANKOS Konsorsiyumu üyesi üniversiteler de sık makale
indiriyorlar mı?
BBY208
SLIDE 19
Araştırma (Tonta-Ünal, 2009)
• ULAKBİM belge sağlama ve kütüphane içi
kullanım verileriyle ANKOS üyesi
kütüphanelerin dergi kullanım verileri
karşılaştırıldı.
• ULAKBİM’deki ScienceDirect, Wiley ve
Springer e-dergi paketlerinden indirilen
makale sayılarıyla bu paketlerden tüm
ANKOS üyeleri tarafından indirilen
yaklaşık 28 milyon makale indirme verisi
karşılaştırıldı.
BBY208
SLIDE 20
BBY208
SLIDE 21
100
90
Cumulative percentage of use (%)
80
70
ScienceDirect-ULAKBIM-2002/06
ScienceDirect-ANKOS-2001/07
SpringerLink-ULAKBIM-2003/06
SpringerLink-ANKOS-2004/07
Wiley InterScience-ULAKBIM-2003/06
Wiley InterScience-ANKOS-2003/06
60
50
40
30
20
10
0
0
100 200 300 400 500
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
Cumulative number of journal titles
Fig 1. Distributions of electronic journals satisfying demand
BBY208
SLIDE 22
Bulgular
• ULAKBİM’de en sık makale indirilen
(çekirdek) elektronik dergilerle ANKOS
üyeleri tarafından en sık makale indirilen
elektronik dergiler arasında güçlü bir ilişki
var.
BBY208
SLIDE 23
Lotka Yasası
• Belli bir alanda yayın yapan yazarların sıklığını
tanımlar
• “…n sayıda katkıda bulunan yazarların bir
katkıda bulunan yazarlara oranı 1/n²; tek katkı
yapanlar tüm katkı yapanların %60’ı” (Lotka
1926, aktaran Potter 1988).
• Yani bir alandaki yazarların %60’ının tek yayını
var, %15’i 2 (0,60x1/2²), %7’si 3 (0,60x1/32), vs.
• Lotka Yasasına göre yazarların sadece %6’sının
10 veya daha fazla katkısı olur
BBY208
SLIDE 24
Örnekler, Tonta ve Al, 2007
BBY208
SLIDE 25
En verimli yazarlar (1923-1999)
BBY208
SLIDE 26
BBY208
SLIDE 27
Örnekler, Tonta, 2002
BBY208
SLIDE 28
BBY208
SLIDE 29
Örnekler, Al-Şahiner-Tonta, 2005
BBY208
SLIDE 30
Number of publications
180
166
160
149
140
120
92
100
80
60
40
20
40
44
1980-1984
1985-1989
16
0
1975-1979
1990-1994
1995-1999
Periods
BBY208
SLIDE 31
2000-2003
Figure 3. Distribution of the number of publications by Turkish
authors that appeared in the arts
Cumulativepercentage of all publications
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
15
30
45
60
75
90
105
120 135 150
165 180
195 210
Cumulative number of journals
BBY208
SLIDE 32
225 240
6
% of references
5
4
3
2
1
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Ages
BBY208
SLIDE 33
30
32
Atıf Analizi
• Yazar bir diğer yazara atıf yapınca arada
bir ilişki kuruluyor
• Çeşitli ilişkiler kurulabilir:
– Yazarlar arasında
– Eserler arasında
– Dergiler arasında
– Negatif atıf (“yazar ne söylediğini bilmiyor”)
(Osareh 1996).
BBY208
SLIDE 34
Birlikte Atıf (Co-citation)
• İki belge arasında konu benzerliği
• A ve B belgelerinin ikisine de C belgesinde
atıf yapıldıysa bunlar birbiriyle ilgili
denebilir, aralarında doğrudan ilişki olmasa
da
• A ve B’ye birçok belgede birlikte atıf
yapıldıysa ilişki daha güçlüdür
BBY208
SLIDE 35
Birlikte Atıf (Co-citation)
B
A
Birlikte atıf
yapılıyor
C
BBY208
Atıf yapıyor
Atıf yapıyor
SLIDE 36
Bibliyografik Eşleştirme
• Birlikte atfın tersi
• A ve B’nin her ikisi de C’ye atıf yapıyorsa A
ve B birbiriyle ilişkilidir
• A ve B ne kadar çok ortak belgeye atıf
yapıyorsa A ve B arasındaki ilişki o kadar
güçlüdür
BBY208
SLIDE 37
Bibliyografik Eşleştirme
B
A
Birlikte atıf
yapıyor
C
BBY208
Atıf yapıyor
Atıf yapıyor
SLIDE 38
Örnekler, Tonta-Al, 2005
BBY208
SLIDE 39
e-public ations 3%
dis s ertations 3%
other 2%
monographs
50%
journal artic les
42%
BBY208
SLIDE 40
Bradford dağılımı
Cumulative percentage of citations
100
80
60
40
20
0
0
20
40
60
80
Cum ulative percentage of journal titles
BBY208
SLIDE 41
100
Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı
Cumulative percentage of citations
100
Gini coefficient = 0.75
80
60
40
20
0
0
20
40
60
80
Cum ulative percentage of journal titles
Analysis of journal titles that w ere cited
BBY208
Equality line
SLIDE 42
100
Bradford Bölgeleri
Table 1. Distribution of citations to journal titles
R egion
1
BBY208
# of journal titles
N
%
4
0.9
# of citations
N
%
949
32.2
2
3
34
400
7.8
91.3
1023
973
34.7
33.0
Total
438
100.0
2945
99.9
SLIDE 43
Bradford Dağılımı
C u m u la tive n u m b e r o f cita tio n s
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1
10
100
1000
Cumulativ e number of journal titles (logarithmic s c ale)
BBY208
SLIDE 44
En sık kullanılan dergiler
Journal nam e
N o. of citations
Im pact factor*
T ürk K ütüphaneciliği (Journal of T urkish L ibrarianship)
512
NA
R esm î G azete (O fficial G azette)
236
NA
C ollege & R esearch L ibraries
102
1.181
L ibrary T rends
99
0.757
L ibrary Journal
79
0.205
Journal of the A m erican Society for In form ation Science
60
1.773
U nesco B ulletin for L ibraries (discontinued)
54
NA
IFL A Journal
48
NA
B ulletin of the M edical L ibrary A ssociation
43
0.949
International L ibrary R eview
43
NA
A slib Proceedings
42
L ibrary Q uarterly
42
0.368
0.500
Journal of D ocum entation
40
1.648
L ibri
40
0.123
BBY208
SLIDE 45
Atıfların Yıllara Göre Dağılımı
300
N um ber of cited sources
250
200
150
100
50
0
1850
1865
1880
1895
1910
1925
1940
1955
1970
1985
2000
Ye a r
BBY208
SLIDE 46
Zipf Yasası
• Bir metindeki sözcüklerin sıklığını tahmin etmede
kullanılır
• Bir metindeki terimleri azalan sıklık sırasına göre
sıralarsak, listedeki bir sözcüğün sırasının sıklıkla
çarpımı sabit bir sayıyı verir.
• İlişkinin denklemi: r x f = k
• r sözcük sırası, f sıklık, k sabit
• Zipf, yasayı James Joyce’un Ulysses’i üzerinde denedi.
• En sık kullanılan sözcük 2653 kez, 100. en sık kullanılan
sözcük 265 kez, 200. en sık kullanılan sözcük 133 kez
metinde geçmiş.
• Sıra ile sıklık çarpıldığında 26.500’e eşit bir sabit elde
ediyoruz. .
BBY208
SLIDE 47
Örnekler, Sever-Tonta, 2005
BBY208
SLIDE 48
BBY208
SLIDE 49
Metinde En Sık Geçen Sözcükler
Rank
Word
Frequency
Zipf Constant A
Rank
Word
Frequency
Zipf Constant
A
r=1
VE
f=1137582
A=0.0227
r=800
SAVAŞ
f=8166
A=0.13036
r=2
BİR
f=803553
A=0.03207
r=900
GENİŞ
f=7200
A=0.12931
r=3
BU
f=646620
A=0.03871
r=1000
SAĞLAMAK
f=6354
A=0.1268
r=4
DA
f=359790
A=0.02872
r=2000
BAŞARI
f=3205
A=0.12791
r=5
DE
f=355645
A=0.03549
r=3000
ÖNERGELER
f=2100
A=0.12572
r=6
İÇİN
f=262514
A=0.03143
r=4000
KOŞULLARI
f=1587
A=0.12668
r=7
İLE
f=201530
A=0.02815
r=5000
BAŞLATILAN
f=1233
A=0.12302
r=8
TÜRKİYE
f=178250
A=0.02846
r=6000
CEVAPLANDIRACAK
f=1005
A=0.12033
r=9
A
f=174593
A=0.03136
r=7000
HAYVANSAL
f=834
A=0.1165
r=10
N
f=169675
A=0.03386
r=8000
KURTULMAK
f=712
A=0.11367
r=11
OLARAK
f=169252
A=0.03715
r=9000
OLUŞTU
f=617
A=0.11081
r=20
BÜYÜK
f=116978
A=0.04669
r=10000
OYLAMAYI
f=552
A=0.11015
r=30
DÜNYA
f=96287
A=0.05764
r=20000
CEZAEVLERİNDEKİ
f=228
A=0.091
r=40
GÖRE
f=81062
A=0.0647
r=30000
UĞURDA
f=131
A=0.07842
r=50
Kİ
f=74659
A=0.07449
r=40000
BAŞLAMAYA
f=87
A=0.06944
r=60
DURUMU
f=69049
A=0.08267
r=50000
AKTİFLERİNİN
f=62
A=0.06186
r=70
İLK
f=59241
A=0.08275
r=60000
VERSEM
f=46
A=0.05508
r=80
OLDUĞU
f=56229
A=0.08977
r=70000
NAUMOSKİ
f=36
A=0.05029
r=90
BUGÜN
f=52326
A=0.09398
r=80000
HURT
f=29
A=0.0463
r=100
DİYE
f=46981
A=0.09375
r=90000
MUHLİS
f=24
A=0.0431
r=200
MİLYAR
f=28999
A=0.11574
r=100000
YAĞMURLUK
f=20
A=0.03991
r=300
SOHBET
f=20733
A=0.12412
r=200000
KAHVEHANENİN
f=5
A=0.01996
r=400
EB
f=15967
A=0.12745
r=300000
BOZDUKLARINI
f=2
A=0.01197
r=500
MU
f=12778
A=0.12749
r=400000
ZENCİSİYDİ
f=1
BBY208
r=600
SAYGIYLA
f=10967
A=0.13131
r=500000
GAMEPAGEHTTP
f=1
SLIDE 50
A=0.00798
A=0.00998
Yöneylem Araştırması
• YA: Yönetimsel karar vermeye yardımcı
olmak için yönetim işlemlerine bilimsel
yöntemin uygulanması
• Karar vermede yönetime niceliksel temel
sağlamak için tasarlanmıştır
BBY208
SLIDE 51
YA’da üç temel adım
• Sorunu formüle etmek
– Matematiksel hipotez(ler)
– İşletimsel tanım (en iyi ya da optimum çözüm)
• Yöntem tasarımı (deneysel)
• Veri toplama ve analizi
BBY208
SLIDE 52
Monte Carlo Yöntemi
• Şans nosyonuna dayanıyor
• Lancaster Ü. Kütüphanesinde optimal
ödünç verme politikasını kararlaştırmak
için kullanıldı
• Modelde ö. verme süreleri, uzatma
olasılığı, rezerv, geri çağırma, aynı
kitaptan birden fazla kopya olması, istek
sayısı ele alındı
BBY208
SLIDE 53
Üç performans ölçüsü
• Hemen sağlanabilirlik
• Tatmin düzeyi
• Derme önyargısı
BBY208
SLIDE 54
Matematiksel model kavramı
• Pisagor teoremi c2=a2 + b2
• Bileşik faiz – üssel büyüme
– r = 0,04
– A1 = A (1 + r)
– A2 = A (1 + r)2
– A3 = A (1 + r)3
– An = A (1 + r)n
• Sürekli büyüme An = Aern
BBY208
SLIDE 55
Örnekler
• Beytepe Kütüphanesindeki kitap sayısı her
yıl %6 artıyor. 30 yıl sonra derme
büyüklüğü ne olur?
• An = Aern
r = 0,06 n = 30
• A30 = Ae1,8 (Tablodan e1,8 = 6,05 bulunur)
• A30 = 6,05A
• (Yani şimdi 100.000 kitap varsa 30 yıl
sonra 605.000 kitap olacak.)
BBY208
SLIDE 56
• X Kütüphanesinde 1990’da 140.000,
2005’de 255.000 kitap var. Büyüme oranı
nedir? Kaç yılda 1 milyon kitap olur?
• n = 15 A=140.000
A15=255.000
• 255.000 = 140.000 e15r = e15r = 1,82
• Tablodan e0,6 = 1, 82 bulunur
• 15r = 0,6
r = 0, 04
• Büyüme oranı yılda %4.
BBY208
SLIDE 57
•
•
•
•
•
Kaç yılda 1 milyon kitap olur?
e0,4n = 3,92
Tablodan e1,4 = 3,92
0,04n = 1,4
n = 35 yıl
BBY208
SLIDE 58
• %8 büyüme hızıyla derme kaç yılda ikiye
katlanır?
• 2A = Ae0,08n veya e0,08n = 2
• e0,7 = 2
0,08n = 0,7
• n = 8,75
• Yani yaklaşık 9 yılda ikiye katlanacak.
BBY208
SLIDE 59
Kuyruk Teorisi
Hizmet alan gidiyor
Kuyruk
...
Hizmet noktası
1. Sisteme varışlar rastgele (Poisson dağılımı).
Ama belli bir ortalaması var ()
2. Servis süreleri farklı ()
3. Kuyruğa girmeme ya da kuyruktan ayrılma yok
BBY208
SLIDE 60
Örnekler
• Diyelim ki kütüphaneye dakikada ortalama
2 kullanıcı giriyor
• Hizmet kapasitesi dakikada 4 kullanıcı
• Kuyruk yok!
• Eğer fazla kullanıcı gelirse o zaman
kuyruk oluşuyor
BBY208
SLIDE 61
Sorular
•
•
•
•
Servis ne kadar boş?
Ortalama bekleme süresi ne kadar?
Kuyruk uzunluğu ne kadar?
Geliş sıklığı  ve servis süresi  bilinirse
şunlar bulunabilir:
– Sistemdeki ortalama kişi sayısı L
– Kuyruğun boyu Lq
– Sistemdeki ortalama bekleme süresi T
– Servisin meşgul olduğu ortalama zaman p
– Kuyrukta n kişi olma olasılığı pn
BBY208
SLIDE 62
• Yöneticiye ne yapacağı söylenebilir.
• Örneğin büyük bir süpermarkette
kuyrukların oluşmasının önlenmesi
• Denge daha fazla sayıda servis noktası
açılarak sağlanabilir
• Ya da kullanıcı memnuniyetsizliği oluşur
• Kütüphanelerde de ö. verme, referans,
rezerv, fotokopi hizmetlerinde kullanılabilir
BBY208
SLIDE 63
Tek servis noktalı kuyruklar
• Varsayımlar
– Gelişler rastgele
– Birinin diğeri üzerinde etkisi yok
– İki gelişin aynı anda olma olasılığı 0.
• Poisson
P (k) = (e-k / k!)
Ortalama geliş
Olasılık – bir olayın olma olasılığı
BBY208
SLIDE 64
Örnek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
=2
e- = 0,135
Kuyrukta 0, 1, 2…5 kişi olma olasılığı nedir?
P (k) = (e-k / k!)
P (0) = (0,135x1) / 1 = 0,135 yani %13,5
P (1) = (0,135x2) / 1 = 0,27 yani %27
P (2) = (0,135x4) / 2 = 0,27 yani %27
P (3) = (0,135x8) / 6 = 0,18 yani %18
P (4) = (0,135x16) / 24 = 0,09 yani %9
P (5) = (0,135x32) / 120 = 0,036 yani %3,6
BBY208
SLIDE 65
Üssel dağılım
• Belleksiz
•  ortalamalı üssel dağılımda bir servisin t
birim zamanı aşma olasılığı
• P(t) = e-t /
BBY208
SLIDE 66
Örnek
• Ödünç verme masasında ortalama hizmet süresi
5 dakika olsun.
• Dağılım üssel
• Hizmet süresinin 5 dakikayı aşma olasılığı
nedir?
• P(t) = e-t /
• P(5) = e-5 /5 = e-1
• Tablo 5.2’de e-1=0,368
• Yani 100 kerede 37 kere hizmet süresi 5
dakikayı aşacak demektir.
• P(0)=1 (yani %100); P(1)=%82; P(2)=%67;
P(10)=%13,5
BBY208
SLIDE 67
Çeşitli formüller
•  zaman aralığında hizmet noktasının meşgul
olması:  =  / 
• Kuyruğun ortalama uzunluğu
Lq = 2/1-p= 2/ (- )
• Ortalama sistemdeki kişi sayısı
L= /1-p = / (- )
• Ortalama bekleme süresi
T=L/ = 1/ (- )
• Kuyrukta n kişi olma olasılığı
 (n) = (1 - )* n
BBY208
SLIDE 68
Örnek
• Rezerv masasına gelişler rastgele
(Poisson); ortalama dakikada 6 kişi
• Masada dakikada ortalama 8 kişiye hizmet
verilebiliyor
• Dağılım üssel
BBY208
SLIDE 69
• Servis noktası ortalama %75 meşgul
•  =  / =6/8=0,75=%75
BBY208
SLIDE 70
• Sistemdeki ortalama kişi sayısı 3
• L= /1-p = / (- )=0,75/(1-0,25)=3
BBY208
SLIDE 71
• Kuyruğun boyu Lq=2,25
• Lq = 2/1-p= 2/ (- )
• Lq= 0,752/1-0,75= 2,25
BBY208
SLIDE 72
• Sistemdeki ortalama bekleme süresi T =
30 saniye
T=L/ = 1/ (- )=3/6=0,5 dakika= 30 saniye
BBY208
SLIDE 73
• Kuyrukta 3 kişi olma olasılığı p3 =0,11=%11
(n) = (1- )* n
(3)=(0,25)*0,753=0,11=%11
BBY208
SLIDE 74
Diğer Araştırma Yöntemleri:
Bibliyometri, Atıf Analizi, Yöneylem Araştırması
Yaşar Tonta
H.Ü. BBY
tonta@hacettepe.edu.tr
yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2009/bby208/
BBY208
SLIDE 75
Descargar

Document