European Personnel Selection
Office
europa.eu/epso
Kam?
Neatkarīgi no tā, vai
 esat students, kurš domā par darba iespējām
nākotnē, vai
 pieredzējis speciālists, kurš vēlas jaunus
izaicinājumus
Ko varam piedāvāt?
•
•
•
•
•
•
•
Interesants un izaicinošs darbs
Internacionālā darba vide
Ceļojumi darba ietvaros
Valodu zināšanu uzlabošana
Darba un privātās dzīves līdzsvaru
Darba mobilitāte
Sociālās garantijas (veselības apdrošināšana, bērnu aprūpe,
Eiropas līmeņa skolas bērniem)
• Dzīve Briselē vai Luksemburgā (80% gadījumos)
(http://europa.eu/epso/discover/why_eu_career/index_lv.htm)
Darba piedāvājumi
Meklējiet informāciju par izplatītākajiem
amatiem iestādēs, nepieciešamo kvalifikāciju un
dažādām atlases procedūrām?
(http://europa.eu/epso/discover/job_profiles/in
dex_lv.htm)
Ko mēs meklējam?
Līgumu veidi
http://europa.eu/epso/discover/types_employ
ment/index_lv.htm#chapter1
Kur es strādāšu?
Vēlaties gūt pārskatu par ES iestādēm un
noskaidrot, kur tās atrodas?
(http://europa.eu/epso/discover/institutions/in
dex_lv.htm)
Kur es varētu strādāt?
Patstāvīgais darbs (piemērs)
Asistents saziņas jomā (AST)
Pienākumi:
•sakari ar presi, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību kopumā;
•dažādu publicēšanai paredzētu dokumentu rakstīšana, rediģēšana un
sagatavošana u.c.;
Jums jābūt šādai kvalifikācijai:
•labas vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanas (vienai no tām jābūt
angļu, franču vai vācu);
•vienai no šīm izglītības un darba pieredzes kombinācijām:
- augstākā izglītība saziņas, plašsaziņas līdzekļu, žurnālistikas vai
sabiedrisko attiecību jomā un vismaz trīs gadus ilga darba pieredze
šajā jomā vai
- vidējā izglītība un vismaz sešus gadus ilga darba pieredze.
Kā pietiekties un atlases procedūras
Aicinām iepazīties ar šo sadaļu, pirms izlemjat,
vai pieteikties konkursā. Brīdinām, ka strādāt ES
iestādēs vēlas daudzi, daudzsološi talanti no
visas Eiropas, tādēļ mūsu atlases procedūrās
kandidātiem
jāiztur
liela
konkurence.
(http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index
_lv.htm)
Kad pieteikties?
Atlases procedūras īsumā
1
Mēnešu skaits
9
Paliek tiešsaitē!
Tests internetā
Tests dzimtā valodā
1 no 24 oficiālām
ES valodam
Tests 2.valodā
Verbālās prasmes (piemērs)
Matemātika (piemērs)
Abstraktā domāšana
Situatīvā domāšana
Pārbaudījumu centrs: ko
pārbaudīsim?
Pārbaudījumu centrs (parasti)
Pārbaudījumu centrs (lingvistiem)
Pārbaudījumu centrs (asistentiem)
Īpašas vajadzības
• ES kā darba devējs nepieļauj nekāda veida
diskrimināciju, līdz ar to:
Mēs darīsim visu, lai pielāgotos jūsu varbūtējām
īpašajām vajadzībām, kad piedalāties mūsu atlases
procedūrās. Mēs varam īpaši pielāgot novērtēšanas
procedūru vai to, kā notiek pārbaudījumi, atvēlēt
papildus laiku un nodrošināt liela izmēra rakstu darbu
lapas un piemērotus tehniskus palīglīdzekļus.
Lūdzam sazināties ar mums, ja jums vajadzīga
palīdzība, piesakoties konkursam internetā.
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/equal/index_lv.
htm
Esi izturējīs?
12
1
Mēnešu skaits
Praktikanti
• Kas drīkst pietiekties?
1. Pieteikties drīkst augstskolu absolventi jebkurā
specialitātē, ja viņu grāds jau ir piešķirts (ja diploms vēl
nav izsniegts, parasti tā vietā var iesniegt akadēmisko
izziņu).
2. Pretēji pastāvīgajiem darbiniekiem, praktikantam nav
obligāti jābūt ES pilsonim (neliels skaits vietu ir rezervēts
ārpussavienības valstu pilsoņiem).
3. Parasti, pieprasa, lai praktikants zinātu divas ES valodas.
(jūsu pamatvaloda un angļu, franču vai vācu valoda)
4. Darba pieredze un pēcdiploma izglītība ir pluss, bet
parasti nav nepieciešama.
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/trainees/index_lv.htm
Praktikanti
Kas dod iespēju? Eiropas Parlaments, Padome,
Komisija, Ārējās darbības dienests, Eiropas
Savienības Tiesa, Revīzijas palāta, Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu
komiteja un Eiropas ombuds, kā arī citas
iestādes(http://europa.eu/epso/success/recru
/contacts/agencies_list_cast_en.pdf)
FAQ
• Vai maksās? Vairumā gadījumu praktikantiem
maksā, parasti apmēram 1000 eiro mēnesī.
• Kur strādāšu? Tāpat kā vairums pārējo ES
darbvietu, arī lielākā daļa prakses vietu ir
Briselē vai Luksemburgā.
• Uz cik ilgu laiku? 3–5 mēnešus ilgu praksi
jauniem augstskolu absolventiem.
Kur pieteikties?
http://ec.europa.eu/stages/
Kā tās darbojas?
Lai uzsākt aptuveni:
1.Oktobrī – pieteikties Janvarī.
1.Martā - Pieteikties Jūlijā/Augustā
Seko!
https://www.facebook.com/EU.careers.Latvia
Noderīgas saites
•
•
•
•
https://www.facebook.com/EU.Careers.EPSO (!)
http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
https://twitter.com/eu_careers
http://www.linkedin.com/company/3040469?trk
=company_search
Kontakti
• eucareers.lu@gmail.com
• marija.abalmasova@yandex.ru
Marija Abalmasova,
EPSO vēstniece
Descargar

EPSO