‫ارائه دهنده ‪:‬‬
‫محمد غفاري‬
0912-2174576
88893885
‫ در انقالب صنعتي در قرون ‪ 16‬و ‪ ،17‬در آلمان گروهي پديد آمدند كه معتقد بودند بايستي‬‫جوانان را براي مديريت اجتماع آموزش دهند‪،‬‬
‫ ايتاليا حسابداري دوبل را اختراع كرد‪،‬‬‫ انگلستان به مديريت صنعتي روي آورد‪،‬‬‫ و آنگاه مديريت به آمريكا راه يافت‪،‬‬‫ تيلور زيربناي منظمي را براي اداره امور جامعه ارائه نمود‪،‬‬‫ در جنگ جهاني دوم ‪ ،‬نظاميها در برابر مشكالتي قرار گرفتند كه افكار سنتي جوابگوي آن‬‫نبود‪ ،‬در نتيجه به رياضيدانان و آماردانان روي آوردند‪،‬‬
‫ هماهنگي‬‫مكدونالد‬
‫اجزاء با هم‪ ،‬بسيار مهم و حياتي تلقي شد‪ ،‬به گونهاي كه شركت زنجيرهاي‬
‫بيش از ‪ 500‬صفحه دستورالعمل كاري دارد (تا آنجا كه دكمه روپوش گارسن چه‬
‫رنگ و اندازهاي باشد)‪.‬‬
‫ اتخاذ يك استراتژي‪ ،‬كار مشكلي نيست‪ ،‬بلكه مهم اين است كه امروزه ارتباط اجزاي‬‫سيستم به صورت صحيح و دقيق صورت پذيرد‪،‬‬
‫‪ -‬استراتژي صحيح در چين باعث مي شود كه بعد از فروپاشي بلوك شرق ‪ ،‬نه تنها از هم‬
‫نپاشد‪ ،‬بلكه به اژدهاي‬
‫اقتصادي قرن مبدل گردد‪،‬‬
‫ استراتژي چين در قالب يك شعار ‪ ” :‬اگر مي خواهيم در شهرها آسوده زندگي‬‫كنيم‪ ،‬بايستي دهقان و روستايي ما آسوده زندگي‬
‫كند“ و همين باعث شد كه از‬
‫‪ 3/1‬ميليارد جمعيت‪ 950 ،‬ميليون نفر در روستاها زندگي كنند‪ .‬هر صنعتي كه امكان ايجاد در‬
‫روستا و يا حتي امكان انتقال به روستا را داشته باشد‪ ،‬بايستي سريعأ منتقل شود‪،‬‬
‫‪ -‬بر سردر و باالي هتلهاي چين ‪ “A more open china” :‬جلوه گر مي کند‪،‬‬
‫‪ -‬تا قبل از انقالب صنعتي‪ ،‬مديريت صرفأ جنبه‬
‫آميخته با‬
‫هنر“ است‪.‬‬
‫هنري‬
‫داشت‪ .‬امروزه مديريت‪،‬‬
‫”علم‬
‫‪ -‬دانش مديريت صرفا يك بحث‬
‫ذهني نيست‪ ،‬بلكه چكيده تجربيات انسانهاست‪ .‬الگوهايي كه‬
‫ديگران آنرا انجام دادهاند و رضايت نسبي دارند و مبناي آن‬
‫بايستي‬
‫رقابت‬
‫است‪ .‬بر همين اساس‬
‫اجراييها نتيجه عملكرد خود را بازگو كنند و در كنار آنان آكادميستها‬
‫براي آنان‬
‫فرمول و دانش ارائه نمايند‪.‬‬
‫ دانش مديريت در قرن حاضر به ”مديريت دانايي – ‪Knowledge Management‬‬‫” مبدل گرديده و ساخنارهاي‬
‫گرديده است‪.‬‬
‫سلسله مراتبي‬
‫به ساختارهاي‬
‫تعاملي و نودي‬
‫مبدل‬
BYTE
DATA
INFORMATION
KNOWLEDGE
VISION & MISSION
GOALS & STRATEGY
Policy & Planning
INTELLIGENCE
SELF RELIANCE
RIGHT DECISION
SUCCESS
‫مراحل نيل به اهداف سازماني در عصر دانش مدار‬
BIT
‫برنامه ريزي )‪ : (Planning‬تصميمگيري در مورد اينكه چه چيزي قرار است انجام شود‬
‫سازماندهي)‪ : (Organization‬تركيب و آرايش نيروها‬
‫جذب نيرو)‪ :(Staffing‬انتخاب صحيح افراد براي مشاغل‬
‫هدايت)‪ : (Direction‬ارائه دستورالعمل‬
‫نظارت)‪ : (Monitoring‬كنترل پيشرفت كار‬
‫كنترل)‪ : (Controlling‬يافتن راهحل براي جلوگيري از تاخيرها و وقفهها‬
‫نوآوري )‪ : (Innovation‬حل مشكالت با راهحلهاي جديد‬
‫ارائه )‪ : (Representation‬برقراري ارتباط با كاربران‬
‫مديريت‬
‫دانايي‪ ،‬مديريت كردن بر دانش نيست‪ ،‬بلكه مديريت و خلق يك فرهنگ دانايي‬
‫در سازمان است كه همكاري و مشاركت فكري و معنوي اعضاي سازمان را تسهيل و‬
‫ترويج مينمايد‪.‬‬
‫امروزه بسياري از بنگاههاي تجاري و علمي مديريت دانايي را از‬
‫طريق يك سيستم نرمافزاري پيشرفته به نام ”مديريت ارتباط با‬
‫مشتري (مخاطب) ٭ “ ارائه مينمايد‪.‬‬
‫٭ ‪* Customer Relationship Management = CRM‬‬
‫مديريت‬
‫ارائه چشم انداز و دادن اختيار‬
‫وظايف مديريت كالسيك‬
‫برنامه ريزي‬
‫ايجاد ارتباطات نودي )‪(web‬‬
‫سازماندهي سلسله مراتبي‬
‫ايجاد انگيزه دروني و هدايت‬
‫نظارت‪ ،‬ارزيابي و كنترل‬
‫وظايف مديريت نوين‬
‫مديران جديد براي پذيرش در دنياي امروز براي ورود به حوزه مديريت‬
‫دانش ‪ ،‬بايد از ”مديريت كردن“ به ” رهبري كردن“ تغيير موقعيت دهند‪.‬‬
‫فرآيندي است كه اطالعات ارزشمند را پيدا و آن را به دانش الزم و ضروري‬
‫براي تصميمگيري و عمل‪ ،‬تبديل ميكند‪.‬‬
‫مديريت دانش نيازمند فناوري دانش‬
‫است‪.‬‬
‫شركتهاي موفق شركتهاي هستند كه بهطور پيوسته براي حل مسائل جديد و ناآشنا‪،‬‬
‫دانايي جديد خلق ميكنند‪ ،‬آنرا بهطور گسترده در سرتاسر سازمان پخش ميكنند و به‬
‫سرعت به فناوريها و محصوالت جديدي تبديل ميكنند‪.‬‬
‫ثروت آينده و اكنون‪ ،‬علم و اطالعات‬
‫است‪.‬‬
‫نيست و همه ارزش آن در مبادلهپذيري آن است‪ .‬اطالعات‬
‫اطالعات كااليي انباشتني‬
‫تنها كااليي است كه هرچه بيشتر مصرف شود‪ ،‬فزوني مييابد‪.‬‬
‫روزي براي اين موضوع انشاي قديمي كه ” علم بهتر است يا ثروت؟!“ يك جمله‬
‫خواهند نوشت‪:‬‬
‫”هر دو يكي است!“‬
‫ژان – ماريگند ( از كتاب پايان دموكراسي)‬
‫پيشرفت‬
‫بيامان‬
‫فناوري‬
‫‪ e-commerce‬كم كم به ‪c-commerce‬‬
‫تبديل ميشود‬
‫‪m commerce‬‬
‫‪(c = community) .‬‬
‫‪e commerce‬‬
‫ارزش و اعتبار سرمايههاي غير ملموس )‪ (Intangible‬بسيار بيشتر از‬
‫سرمايههاي ملموس )‪ (tangible‬گرديده است‪.‬‬
‫اطالعات‬
‫مواد اوليه توليد دانش‬
‫حركت جهاني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه‪ ،‬براي تغيير‬
‫ساختارهاي سازماني حاكي از بروز شرايط جديدي است‪ .‬اين شرايط را مي توان‬
‫در تغيير جوامع از سنتي به دانايي محور‬
‫و شرايط نوين ارتباطي جستجو‬
‫كرد‪.‬‬
‫در تدوين برنامه چهارم توسعه و چشمانداز ‪20‬‬
‫ساله‬
‫توسعه كشور‪ ،‬توسعه مبتني بر دانايي‬
‫و رقابت پذيري با‬
‫رويكرد جهاني‪ ،‬هدفگذاري شده‬
‫امروزه اعتبار تجاري از ” هزينه براي ماندگاري“ به ” رشد براي‬
‫موفقيت“‬
‫‪Grow to success‬‬
‫‪Expense to survival‬‬
‫تغيير يافته است‪.‬‬
‫پويايي سازماني نوين‬
‫شركتهاي شبكهاي مجازي‬
‫شرح خدمات دوباره تعريف شدﺓ‬
‫كاركنان‬
‫افزايش پراكندگي مهارتها‬
‫مشتريان‪ ،‬توليد كنندگان و شركاي جهاني‬
‫تارهاي به هم تنيده به گسترﺓ جهان‬
‫)‪(WWW‬‬
‫مديريت‪ ،‬سازمان را اداره ميكند‬
‫در حاليكه رهبري ‪،‬سازمان را آيندهنگاري مينمايد‪.‬‬
‫رهبران‬
‫؟‬
‫عوامل تغيير‬
‫سازمان‬
‫نهادهاي توليد‬
‫محصول و خدمات‬
‫مديران‬
‫رهبر به اعضاء سازمان كمك مي كند كه توانايي خود را كشف و مورد استفاده‬
‫قرار دهند‬
‫وظيفه رهبر‪ ،‬تشويق اعضاء سازمان براي داشتن آرمان شخصي و تالش براي رسيدن به‬
‫در اينصورت جمع آرمان اعضاي سازمان برابر آرمان سازماني ارزيابي كننده و جانشين پ‬
‫رهبر عالوه بر مدير ”پدر“ خوبي است‬
‫شور و شوق آفرين و در عين حال حافظ مرزهاي اخالقي سازماني‬
‫است‪.‬‬
‫به افراد نه جهت‪ ،‬بلكه قطب نما‬
‫ميدهد‪.‬‬
‫هر جا الزم باشد از الگوي مشاركتي‬
‫و يا اقتضايي بهره ميجويد‪.‬‬
‫(تازه واردها نيازمند هدايت بيشتر‬
‫هستند!)‬
‫فرهنگ و رهبري دو روي يك سكهاند‪ .‬فرهنگها از طريق رهبراني‬
‫كه ارزش ها و مفروضات اساسي خود را بر گروه تحميل مي كنند‬
‫آغاز مي گردد‪.‬‬
‫فرهنگ‪ ،‬يك فرآيند پيچيده يادگيري گروهي است‬
‫دانش )‪(Knowledge‬‬
‫تجربه )‪(Practice‬‬
‫رفتار )‪(Attribute‬‬
‫قبالا اين سه عامل مهم بوده اما در حال حاضر مؤلفه ديگري هم نقش‬
‫دارد ‪:‬‬
‫مد روز يا‬
‫‪Social Practice‬‬
‫‪ -1‬رهبران مأموريت ‪ ،‬آرمان‪ ،‬ارزشها و اصول اخالقي را ايجاد و خود الگوي فرهنگ‬
‫برتري هستند‬
‫‪ -2‬رهبران شخصا ا براي حصول اطمينان از ايجاد‪،‬توسعه و به كارگيري سيستمهاي مديريت‬
‫و بهبود مستمر آنها مشاركت مي نمايند‪.‬‬
‫‪ -3‬رهبران با مشتريان‪ ،‬شركاء و نمايندگان جامعه در تعامل هستند‪.‬‬
‫‪ -4‬رهبران به كاركنان سازمان انگيزه داده و از ايشان حمايت و قدرداني مينمايند‪.‬‬
‫‪ -5‬رهبران تعيين كننده و پشتيبان تغييرات سازماني هستند‪.‬‬
‫مديريت ديروز – مديريت امروز‬
YESTERDAY
TODAY
Tangible
INTANGIBLE
Single objectives
MULTIPLE OBJECTIVES
Stable or static
DYNAMIC
Functional
CROSS DISCIPLINE
Isolation
INTEGRATION
Certain
UNCERTAIN
Local
GLOBAL
FROM (Traditional)
TO (New)
Dependent
Interdependent
In need of structure
and authority
Able to define their
own structure
Passive
Active
Only able to work with
answers and solutions
provided by management
Able to solve problem
Able to make limited choices
Entitled to a wider
freedom of choice
Content with static skills
Interested in growth
FROM (Traditional)
TO (New)
Hired hands, expendable
parts
Members, participants,
recourses to be developed
Completing activities/
tasks
Processing knowledge/
information
Controlled externally
Capable of internal control
Being disciplined for past
behavior
Being developed to change
future behavior
Motivated primarily by money
Seeking self-actualization
‫وقتي همه سطوح پرسنلي سازمان به سالح ”آگاهي (دانش) و اطالعات“ مجهز باشند بهرهوري كار‬
‫مييابد‪.‬‬
‫افزايش‬
‫افزوده نسبت به ميزان سرمايهگذاري‪ ،‬توليد ميشود‪.‬‬
‫ارزش‬
‫‪..‬‬
‫‪.‬‬
‫كسب و كار سرعت مي گيرد‪.‬‬
‫‪ ...‬و نتيجه افزايش ميزان رضايت مشتريان‬
‫خواهد بود‪.‬‬
Hundreds
of
Products
93,000 +
staff
157 Countries
825 Cities
‫‪KWorld‬‬
‫در حال ظاهر گشتن به صورت‬
‫سيستم عصبي ديجيتال است‬
Decision Making Process
D - Define the problem
E - Enumerate the decision factors
C - Collect relevant information
I - Identify a solution
D - Develop and implement a Plan
E - Evaluate the results
Today’s Managerial Tasks
•Break down into three types:
Strategic,
Tactical &
Operational
Strategic Management
• Define the mission of the business
– why the business exists
• Formulate goals
• Assess resources available to the business
– physical, human, financial
• Survey the world surrounding the business
• Identify and select appropriate strategies
• Implement and maintain selected strategies
Strategic I.C.T. Management
• Define long-term measures for designing a
firm’s information & communication (I.C.T.)
infrastructure:
– Derive goals of information & communication
technology
– Determine what different parts of the company
demand from I.C.T.
– Recognize deficits in the supply of I.C.T.
– Plan application systems and use of I.C.T.
resources
– Control information & communication processing :
check effectiveness & efficiency
– Organize information& communication processing
Tactical Management
• Short-term basis
– Identify and define a problem
– Identify alternative solutions
– Collect data and information
– Analyze the alternatives and choose one
– Implement the decision
– Monitor and evaluate the results
– Accept the responsibility for the decision
• Project Management
Operational I.C.T. Management
• Short-term management of Information
Technology
• The daily decisions of I.C.T. managers
– Monitoring
– Incident response
• Triage
• Customer support
– Job and task prioritization
I.C.T. Management Tasks
• Breakdown of typical tasks that I.C.T.
Managers are responsible for
• Each task is strategic, tactical, or
operational (some have overlap)
• Evaluate each task for management type
(strategic, tactical, or operational)
– Discussion on each
I.C.T. Management Tasks : Support
• Provide Customer Support
– Support selection & purchase of systems
– Install & set-up systems & software
– Manuals & documentation
– End-user training
– Help Desk
– Trouble report system
– Remote access/management software
– Incident response
I.C.T. Mgt. Tasks : Connectivity
• Provide Connectivity
– Arrange for ISP connection
• Monitor installation
– Purchase, install & set-up network components
• Pull & terminate cable
• Configure switches and routers
– Manage network configuration
• SNMP
• IP address management & assignment
– Provide network services
• DNS, DHCP, etc.
– Incident Response
I.C.T. Management Tasks : Servers
• Provide Server Services
– Purchase, install, configure & manage
server/midrange/mainframe systems
• Web, mail, application, file, collaboration,
enterprise (ERP, CRM, and HR systems like SAP,
PeopleSoft, Oracle etc.)
– Arrange for and monitor outsourced servers
• Web, ecommerce and more
– House & secure systems appropriately
– Incident response
I.C.T. Management Tasks : Printing
• Provide Printing
– Purchase, install & set-up printers
– Manage & support printers
(people just can’t seem to shake this
paper habit we have…)
I.C.T. Mgt. Tasks : Reliability
• Provide Reliable Service
– Monitor network & services
– Incident response
– Redundant components used in system
design and configuration
• May provide fully-redundant data centers
– Off-site back-ups
– High-availability facilities
– Disaster contingency plans
I.C.T. Mgt. Tasks : Facilities
• Provide High-Availability Facilities
– Uninterruptible power supply
• Redundant connections
• Multiple power grid connections
• Generators
– Physical security
• Tightly controlled access with dedicated security
personnel
• Hardened facility
I.C.T. Mgt. Tasks : Facilities (cnt.)
– Climate control & fire suppression
• Air conditioning/heating to maintain optimal
temperature & humidity
• Gas-based fire suppression systems
– Redundant connectivity
• Connections from two providers entering building
at separate points
– Help Desk & incident response
I.C.T. Management Tasks : Security
• Provide Secure Services
• Protect against external and internal
attacks, intrusions and exploitation
– Security policies
– Firewalls
– Authentication
– Encryption
– Patching & configuration management
– Intrusion detection & network monitoring
I.C.T. Management Tasks : More…
• Additional tasks that will or may fall to ICT
Management:
– Software License management
– ICT asset management
– Telecommunications system management
• With IT & TCOM convergence this makes sense (ICT)
• Good chance to move enterprise to VoIP!
Critical obstacles to ICT projects
and policies
• What are the main issues and/or key
obstacles and/or critical factors that affect
the success of ICT projects and policies?
• What are the main issues and/or key
obstacles and/or critical factors that affect
the failure of ICT projects and policies?
The Real Access criteria
• 12 criteria that look at the substantive
factors that affect ICT projects and policies
• Using brainstorming and real-life
examples, please consider:
– The general idea of each criterion
– What is needed for each to be achieved in
practice
The 12 Real Access criteria
1. Physical access to technology
2. Appropriateness of technology
3. Affordability of technology and technology use
4. Human capacity and training
5. Locally relevant content, applications, and services
6. Integration into daily routines
7. Socio-cultural factors
8. Trust in technology
9. Local economic environment
10. Macro-economic environment
11. Legal and regulatory framework
12. Political will and public support
Physical access to
technology
• Is technology available
and physically accessible
to people and
organisations?
• What factors affect the
physical access to
technology in the context
of this project/policy?
• What can the ICT
project/policy do to help
ensure that technology is
available and physically
accessible to people and
organisations?
Appropriateness of
technology
• Is the technology
appropriate to the
local needs and
conditions of the
community?
• What can the ICT
project/policy do to
help ensure that
technology is
appropriate to local
needs and conditions
of the community?
Affordability of
ICT and ICT use
• Are the technologies and
ICT services affordable
for local people to obtain,
access and/or use?
• What does "affordable"
mean in the context of the
community or target
group?
• What can the ICT
project/policy do to help
ensure that technologies
and technology use are
affordable for local people
and organisations?
Human capacity
and training
• Do people have the skills
necessary to use ICT
effectively?
• Can they envision other
uses for the technology in
their lives or work?
• What training is
available?
• What can the ICT
project/policy do to help
ensure that people and
organisations get the
training they need to use
technology effectively?
Locally relevant content
• Are there locally relevant
content, applications, and
services that people and
organisations can access
and use through ICT?
• Are they available in local
languages?
• What is "locally relevant"
in the context of the
communities or target
groups affected by the
ICT project/policy?
Integration into
daily lives
• Is technology use an
additional burden to the
lives and work of people
and organisations already
burdened by daily tasks,
or is it integrated into
their daily routines?
• What can the ICT
project/policy do to help
ensure that technology
use is integrated into
daily routines and does
not become an additional
burden to people's lives
and work?
Socio-cultural
factors
• Are people limited in their
use of technology
because of their gender,
race, disability, age, or
other socio-cultural
factors?
• What can the ICT
project/policy do to help
ensure that people and
organisations are not
limited in their technology
use due to gender, race,
disability, age, or other
Trust in technology
• Do people and
organisations have
confidence in technology
use?
• Do they understand
issues like privacy,
security, or cybercrime in
the context of technology
use?
• What can the ICT
project/policy do to help
ensure that people and
organisations have
confidence in technology
use?
Local economic
environment
• What impact will ICT use
have on the local
economy?
• Can the local economic
environment sustain the
technology use
envisioned in the ICT
project/policy?
• What can the ICT
project/policy do to help
ensure that the local
economic environment
can sustain long-term
technology use?
Macro-economic
environment
• How do policy issues like
deregulation, taxation,
trade, investment, or
labour affect the use of
technology envisioned in
the ICT project/policy?
• What can the ICT
project/policy do to help
ensure that the macroeconomic environment is
favourable to technology
use?
Legal and regulatory
framework
• Do the country's laws and
regulations affect the use
of technology?
• How do legal and
regulatory issues affect
the use of technology
envisioned in the ICT
project/policy?
• What can the ICT
project/policy do to help
ensure that laws and
regulations promote, and
do not inhibit, technology
use?
Political will and
public support
• Do people understand the
links between local
technology use and the
government's overall
political strategies to
promote ICT for
development?
• What can the project/policy
do to help ensure that the
general public supports
technology use?
• What can the project/policy
do to help ensure that the
government has the
political will to drive needed
change?
‫طبيعت غير تكراري وظايف موجود در پروژه‪،‬‬
‫نياز به برنامه ريزي‪،‬‬
‫رسيدن به اهداف يا محصولي مشخص‪،‬‬
‫داراي جدول زماني مشخص(مطلق يا نسبي)‪،‬‬
‫كار براي افراد غير از خود‪،‬‬
‫نياز به تخصصهاي چندگانه‪،‬‬
‫انجام كار در چندين فاز‪،‬‬
‫محدوديت منابع موجود براي مصرف در پروژه‪،‬‬
‫بزرگ يا پيچيده بودن پروژه ‪.‬‬
(Intangible)‫( يا غيرقابل لمس‬Invisibility) ‫غير قابل ديدن‬
(Complexity) ‫پيچيدگي‬
(Flexibility) ‫انعطافپذيري‬
(Project Evaluation) ‫ارزيابي پروژه‬
(Planning) ‫برنامه ريزي‬
(Requirement Analysis) ‫تحليل نيازمنديها‬
(Specification) ‫مشخصات‬
(design) ‫طراحي‬
(coding) ‫برنامه نويسي‬
(Verification & Validation) ‫تأييد و اعتبار بخشي‬
(Implementation) ‫پيادهسازي‬
(Maintenance & Support) ‫نگهداري و پشتيباني‬
‫‪ (1‬برآوردها و طرحهاي ضعيف‬
‫‪ (2‬فقدان استانداردها و معيارهاي كيفي‬
‫‪ (3‬فقدان راهنما و ميزان در مورد تصميمگيري هاي سازماني‬
‫‪ (4‬فقدان فنون نمايان ساختن پيشرفتها‬
‫‪ (5‬تعريف ضعيف از نقش افراد – چه كسي چه كاري انجام ميدهد‬
‫‪ (6‬معيارهاي موفقيت غلط‬
‫‪ (1‬مشخصات ناقص كار‬
‫‪ (2‬بياطالعي مديريت از تكنولوژي اطالعات‬
‫‪ (3‬عدم شناخت از حوزه كاربردي‬
‫‪ (4‬فقدان استانداردها‬
‫‪ (5‬فقدان مستندات روزآمد‬
‫‪ (6‬عدم اتمام بهموقع فعاليتهاي قبلي‪ -‬شامل تأخير در تحويل تجهيزات‬
‫‪ (7‬عدم ارتباط بين كاربران و متخصصين‬
‫‪ (8‬عدم ارتباطاتي كه موجب دوبارهكاريها ميشود‬
‫‪ (9‬عدم توافق – بهخصوص در مواردي كه منجر به جابهجايي افراد كليدي پروژه مي ش‬
‫‪ (10‬تخصص و مهارت كم در فناوري‬
‫‪ (11‬تغييرات در الزامات قانوني‬
‫‪ (12‬تغييرات در محيط نرمافزاري‬
‫‪ (13‬فشار اتمام مهلت فعاليتها‬
‫‪ (14‬فقدان كنترل كيفيت‬
‫‪ (15‬مديريت از دور‬
‫‪ (16‬فقدان آموزش‬
‫اطالعات‬
‫كنترل‬
‫مشخصه‬
‫عملياتي‬
‫استراتژيك‬
‫ديدگاه‬
‫كارايي‬
‫اثربخشي‬
‫گرايش‬
‫داخلي‬
‫داخلي و خارجي‬
‫پوشش‬
‫مختص يك كاركرد مختص يك سازمان‬
‫جزئيات‬
‫بسيار جزئي‬
‫خالصه‬
‫پاسخ‬
‫سريع‬
‫نهچندان سريع‬
‫مسير دسترسي‬
‫استاندارد‬
‫انعطاف پذير‬
‫بهروز بودن‬
‫ضروري‬
‫مطلوب‬
‫دقت‬
‫ضروري‬
‫با تقريب‬
‫اطمينان‬
‫ضروري‬
‫اغلب برآورد‬
‫عينيت‬
‫باال‬
‫عمدتا ٌ كمي‬
‫تصوري و ذهني‬
‫نوع اطالعات‬
‫اغلب كيفي‬
(Performance Measurement) ‫معيارهاي عملكرد‬
(Predictive Measurement) ‫معيارهاي پيشبيني‬
‫پروژههاي فاوا طبق تعريف‪،‬عملياتي غيرتكراري و غيرمعمول هستند و نسبت به پروژههاي معمولي‬
‫نامطمئنتر‬
‫مي باشند‪.‬‬
‫پروژه هاي نرمافزاري مشابه ديگر پروژهها هستند ولي خصوصيات ديگري دارند كه مشكالت خاص‬
‫را بوجود ميآورند‪ ،‬مثأل اغلب توليدات آنها نامرئي و ناملموس است‪.‬‬
‫يك عامل كليدي در موفقيت پروژه‪،‬وجود اهداف نهايي مشخص ميباشد‪ ،‬گرچه بهرهبرداران مختلف‬
‫پروژه احتماأل اهداف متفاوتي خواهند داشت‪ .‬اين نكته لزوم درك مسئوليت و تعهد كلي پروژه را مشخص‬
‫ميكند‪.‬‬
‫براي نيل به اهداف نهايي پروژه بايستي روشهاي مشخص آزمون وجود داشته باشد‪ .‬اين نكته نياز به‬
‫سنجش را مشخص ميكند‪.‬‬
‫در پروژههاييكه از افراد متعددي تشكيل مي شوند‪،‬كانالهاي اطالعاتي مؤثري بايد بوجود آيد‪ .‬وجود‬
‫معيارهاي سنجش ميزان موفقيت در اهداف نهايي پروژه‪ ،‬به ارتباط روشن و مشخص بين گروههاي‬
Descargar

Slide 1