Hľadanie zmyslu umeleckej
výpovede v autorskej rozprávke
Mgr. Radoslav Rusňák, PhD.
Pedagogická fakulta
Prešovská univerzita, Prešov
Oscar Wilde
Šťastný princ
Šťastný princ – bezproblémový titul?




Navonok nepripúšťa prvok napätia;
Pojem šťastný
= explicitne obsahuje motív šťastia;
Pojem princ
= implicitne obsahuje motív šťastia;
= nádej (predstupeň pojmu kráľ);
= vyvolenosť (výnimočnosť medzi ľuďmi, prvý
medzi ľuďmi);
Titul – paradox – niet na svete nešťastnejšieho
človeka než je princ.
Šťastný princ – Malý princ


Šťastný princ (Wilde)
= výraz kvality;
= má súvis s duševným
(psychickým).
Malý princ (Exupéry)
= výraz kvantity;
= má súvis s telesným (fyzickým).
Problém rodovosti lastovičiaka



Lastovičiak
= rodové označenie
= druhové označenie
(lastovičiak) – prečo áno?
(lastovička) – prečo nie?
snaha o oslabenie mužsko-ženskej evokácie
= primárne nejde o pohlavný princíp
mužsko-ženská evokácia
= trstinka – lastovičiak
„mužskosť (maskulinita) – lastovičiak = priamosť
(ráznosť)


ženskosť (feminita) – trstinka = štíhly driek (sexualita)
bez mužsko-ženskej evokácie
= lastovičiak – princ (symbióza – vzájomné
dopĺňanie sa)


empatia
altruizmus
Motív očí

Paradox
= kým princ mohol pomôcť, nepomohol; keď by
už veľmi chcel pomôcť, tak nemôže;
= živý človek – mŕtve oči, mŕtvy človek – živé
oči;
= dívať sa ešte neznamená vidieť.

Motív slepoty
= je pokračovaním motívu očí.
Motív daru

Stratifikácia darov - vzácnosť:
1. červený rubín,
2. modré zafíry,
3. zlaté lupienky.


Vzácnosť klesá
= zhora nadol;
Motív daru
= ukrýva výzvu nasmerovanú k človeku;
= vlož sa do všetkého naplno – začni od
najvzácnejšieho...
Motív daru

Stratifikácia darov - početnosť:
1. červený rubín 2. modré zafíry 3. zlaté lupienky -


jeden,
dva,
mnoho.
Početnosť stúpa
= zhora nadol;
Motív daru
= ukrýva výzvu nasmerovanú k človeku;
= nerozdaj sa ráz, ale sto ráz...
Tri formy bytia Šťastného princa
Formy bytia Šťastného princa:
1. bytie v paláci;
2. bytie v soche;
3. bytie v srdci.


Formy bytia
= úrovne poznania;
= dozrievanie človeka.
Kvalita stúpa
= zhora nadol.
Symbol srdca

Paradox
= živé srdce – správa sa ako olovené srdce
= olovené srdce – správa sa ako živé srdce
1. bytie v paláci
2. bytie v soche
3. bytie v srdci

= živé srdce → mŕtve (olovené) city,
= mŕtve (olovené) srdce → živé city,
= definitívne mŕtve srdce →
s licenciou na večnosť.
Vertikála
= zem – stĺp – nebo
1. bytie v paláci
2. bytie v soche
3. bytie v srdci
= na zemi (pripútanosť k zemi),
= na vysokom stĺpe (pripútanosť
k stĺpu),
= v nebi (pripútanosť k najvyššiemu
božskému princípu).
Motív návratu
1. malé návraty
→ trstinka a lastovičiak,
2. klasické návraty
→ lastovičiak a Egypt;
→ lastovičiak a princ,
3. veľké návraty
→ návrat k nevinnosti.
1. malé návraty:
netvoria pilierovú funkciu;
 nepodmieňujú priebeh nasledujúcich
udalostí.

2. klasické návraty:
tvoria pilierovú funkciu;
 majú priamy dopad na riešenie
problému v texte;
 najviac podobné „klasickým“ ľudovým
návratom (triáda).

3. veľké návraty:

významová nadstavba príbehu (traja
obdarovaní);

Dva uhly pohľadu:
A) zľava – doprava:
= žena s dieťaťom – mládenec
s fialkami – dievčatko so zápalkami
= ontogenetické stupne (v opačnom
poradí):
= dospelosť – adolescencia – detstvo
B) sprava – doľava:
= žena s dieťaťom – mládenec
s fialkami – dievčatko so zápalkami;
= problém zodpovednosti za niečo
(dôležitá je látková povaha vecí);
= dieťa – fialky – zápalky.
Vyústenie veľkého návratu
= pojem DIEŤA


žena – mládenec – dievčatko (DIEŤA)
zápalky – fialky – chlapček (DIEŤA)
Veľký návrat (návrat k nevinnosti - čistote) je
jedinou zárukou pravého šťastia a čistého
vnímania krásy bez nádychu chamtivosti
či mamony.
Wildovo dievčatko so zápalkami
(predandersenovské črty)
Predandersenovské črty:
1.
2.
3.
4.
5.
Miesto v priestore;
Ročné obdobie;
Emocionálne reakcie;
Konfliktná situácia;
Vyriešenie konfliktu.
1. Miesto v priestore:



Andersen: o námestí nie je ani zmienka
(dievčatko chodí a predáva zápalky);
Wilde: námestie (dievčatko stojí a predáva
zápalky);
veľké námestie (Wilde) ↔ malý výklenok,
kútik (Andersen).
2. Ročné obdobie:


Andersen: zima, mráz, sneh;
Wilde: studený koniec jesene (prvé
príznaky obdobia zimy – napr. chlad).
3. Emocionálne reakcie:

Andersenovo dievčatko
= dievčatko podobné dospelým – chýbajú citové
atribúty detstva – slzy;

Wildovo dievčatko
= dievčatko podobné deťom – prítomnosť detských
citových reakcií: plač (pre zápalky v stoke) a smiech
(pre drahokam v ruke).
4. Konfliktná situácia:

Andersen
= nepredaná ani jediná zápalka, nezarobený ani jeden
šiling;

Wilde
= strata zápaliek v stoke.
5. Vyriešenie konfliktu:

Andersen
= dievčatko ponechané svojmu osudu – zmrzne;

Wilde
= dievčatko sa vracia domov bohatšie o pekné
skielko - zostáva žiť (je predandersenovské – „jeho
čas“ ešte nenastal);

dievčatko u Wilda je iba motívom,
dievčatko u Andersena symbolom;


odlišné riešenie konfliktu
= statickosť a dynamickosť pri pohybe postavy
v texte:
Wilde: statickosť – dynamickosť,
Andersen: dynamickosť – statickosť.
Prečo Wildova rozprávka?




Rozprávka si zaslúži, aby ju čítali aj
dospelí...
Je posolstvom o tom, že skutočná krása
je ukrytá v srdci človeka (že nie je všetko
zlato, čo sa blyští...)
Vo vyvrcholení príbehu ponúka deťom v
ich literatúre nie bežnú katarziu...
Je posolstvom o tom, že pravá láska sa
rozdáva a dokáže sa pre druhého aj
nezištne obetovať...
Niekoľko
námetov na
podporu
tvorivosti pri
práci s textom...
Chválospev





Napíš na seba tú najoslavnejšiu ódu,
ten najväčší chválospev v dejinách
ľudstva...
Vyzdvihni len a len svoje dobré
stránky...
Čím si výnimočný/á...
Čím si neopakovateľný/á...
Čím si jedinečný/á...
Čo všetko sa nedá robiť
na stĺpe?




Žiaci jednotlivo napíšu aspoň 4 nápady;
Následne sa rozdelia do dvojíc (spravidla v
lavici) a zo svojich návrhov vyberú 4
najlepšie;
Návrhy jednotlivých dvojíc sa prezentujú
pred triednym kolektívom;
Možnosť súťaže: žiaci vzájomne vyhodnotia
ten najoriginálnejší vymyslený nápad
(potlesk pre víťazov).
Riadená vizualizácia
Ako asi môže vyzerať ŠŤASTIE?
(LÁSKA / ODDANOSŤ / CHLAD / ÚCTA / PÝCHA)








Akého je pohlavia? / Koľko má rokov?
Akú má postavu? / Aký má hlas?
Čo má oblečené? / O čom premýšľa?
Aký má výraz na tvári? / Akú má povahu?
Aké má koníčky? / Čo rád/a pije?
Čo robí po večeroch? / Čoho sa bojí?
Na čo sa teší? / Akú knihu má najradšej?
Koho konkrétneho ti pripomína?
Vciťovanie sa do...

Som fialkou na mládencovom stole...

Som zafírom v oku Šťastného princa...

Som ihla v krajčírkiných rukách...

Som srdce vyhodené na smetisku...

Som slza, ktorá padla na lastovičiaka...
Niekoľko námetov z
tvorivej dramatiky
na podporu
štruktúrnej recepcie
a interpretácie
textu...
Alter ego


Jeden žiak sa postaví pred triedu,
bude stáť nehybne ako socha
Šťastného princa...
Druhý žiak sa postaví za neho a bude
hovoriť, čo Šťastný princ v duši cíti a
prežíva...
Dramatizácia náhodnej
situácie z textu...
1.
2.
Žiaci si vo vytvorených skupinách
vyberú situáciu (scénu) z textu, ktorá
sa im najviac páčila;
Vybratú situáciu žiaci podľa vlastných
predstáv zdramatizujú (bez textovej
opory), pričom si musia úlohy v
skupine vzájomne rozdeliť...
Alej



Žiaci vytvoria dva rady, ktoré budú stáť
tvárou oproti sebe (alej);
Jeden rad má za úlohu byť negatívny, druhý
rad zas pozitívny;
Učiteľ v role princa sa bude touto alejou
pomaly prechádzať – na koho ukáže, ten
povie, prečo je ako princ krásny (jeden rad),
resp. prečo je škaredý (druhý rad).
Kŕdeľ lastovičiek



Z triedy sa vyberie 8 – 10 žiakov, ktorí budú predstavovať
kŕdeľ lastovičiek a tiež sa vyberie 1 žiak, ktorý bude hrať
princa;
Lastovičky budú čupieť vedľa seba ako na drôte a Šťastný
princ sa ich bude postupne – podľa výberu – dotýkať;
Po dotyku princa sa konkrétna lastovička vzpriami a
neverbálne vyjadrí dôvod (príčinu), prečo sa teší do teplých
krajín;

Ostatní žiaci v triede musia uhádnuť, o čo ide;

Ak sa dôvod radosti uhádne, lastovička sa opäť skrčí a čupne
si.
ĎAKUJEM VÁM ZA POZORNOSŤ
Literatúra





BEKÉNIOVÁ, Ľ. 2001. Metodické námety na
tvorivú dramatiku v škole. Košice: Rokus, 2001.
ISBN 80-89055-10-9.
EXUPÉRY, A. de S. 1991. Malý princ, Bratislava:
Mladé letá, 1991. ISBN 80-06-00435-8.
KAČALA, J. et al. 1997. Krátky slovník
slovenského jazyka. Bratislava: VEDA, 1997.
ISBN 80-224-0464-0.
RUSŇÁKOVÁ, G. 2007. Motivická výstavba
v autorských rozprávkach vo svetovej literatúre.
[Rigorózna práca]. Prešov: Prešovská univerzita;
Fakulta humanitných a prírodných vied, 2007.
WILDE, O. 1988. Šťastný princ. Bratislava: Mladé
letá, 1988.
Descargar

Oscar Wilde