Escrituras Comunes
en Mixteco Bajo
Video
#1
Escogidos del folleto:
Tu’un va’a ña ká’an Ndios xí’ín yó
Usando la traducción de la Biblia de San Andrés Yutatio:
Tuti yó’o kúú to’on Ndios, ta xí’o ña kuendá sa’a Jesús
1 Timoteo 6:19
“Dión kánian kee na, dá kían koo kuíká ndisa na iin
ka ñayuú vei chí noo, dá natiin na ña kataki chíchí
ná.”
2 Timoteo 3:1
“Kánian kana’ón ña tein kuu noo ndí’í, dá koo
nda’o tandó’ó.”
Mateo 5:10
“‘Ndiká’án ndi kúu ví na ndó’o nío sa’á ña kée na ña
ndaa, dá chi na yó’o kúú na ni’í ña kaño’o na tixi
ndá’a Ndios.”
Apocalipsis 14:6
“Ni ndi’i dá ni xinii tánee iin ka ángel xíonoona me’í induú, ta
né’e na to’on va’a Jesús, ña daá kuití koo, dá dána’a na ñá
noó ñayuu ndéi noñó’o, noo ndidaá nación, noo ndidaá ñoo
kuálí, noó na ká’an iin rá iin yú’u, xí’ín noó na ndéi iin rá
iin ñoo ná’ano.”
Apocalipsis 4:11
“Sato’o ndu, ió íchi ní ña kían keká’ano na mií ní, ña kían ki’o na
ñañó’ó noo ní, ña kían natiin ní ndidaá tá’an choon, dá chi mií ní
ni kava’a ndidaá tá’an ña’a. Ta sa’á ña dión ni koni mií ní, sa’á
ñoó ió ndidaá tá’an ña’a, ta sa’á ñoó ta’ani ni ndaki ndidaá tá’an
ña’a ni kee ní.”
Romanos 1:20
“Ta va’ará o kúu ta’on koni yo choon ká’ano né’e na xí’ín noo yo, ta va’ará
o kúu ta’on koni yo ña kúú ná Ndios, tído kánian kana’á yó ña miían
ndaa ió na, ta né’e na choon, chi nda rá ni kasá’á sa’a ñayuú yó’o xí’o na
ña kándaa ini yo ña dión kíán, chi xiní yo ndidaá kúú ña ni kava’a na.
Sa’á ñoó ni iin tó’ón ñayuu o kúu kaa ña ko ná’á ná sa’a Ndios.”
Salmo 83:18
“Ja kiáan ná kana’á nayuu ña kuu mií ní kúú Jehová, tá iin tó’on
mií ní kúú na ká’ano chákaa noon ñó’on yó’o.”
Juan 17:26
“Sa ni xi’oi ña kándaa ini ra sa’a mií ní, ta ko’in ki’oi ña
kandaa cháá ka ini ra sa’a ní, dá ná kati’a ra ku’u ini ra sa’a
dao ka ñayuu táto’on ki’o kú’u ini mií ní sa’a yú’u, ta iin ná
kakuu yu’u xí’ín ná – kaá na xí’ín tatá Ndios.”
Santiago 1:13
“Tá kasá’á katoó ndo kee ndó iin kuachi, o sa ká’án ndo ña
Ndios kúú na dáka’an ñaá, dá chi o kándeé ta’on ña kini ña
kían ya’a Ndios kee na kuachi, ta ko dáka’an Ndios ni iin
tó’ón ñayuu ña kían ya’a na kee na kuachi.”
2 Pedro 2:9
“Chi ió choon noo ndá’a sato’o yo Ndios dákaki na nayuu
ndíta xoo na noó tandó’ó. Ta taó xóo na nayuu kíni
kaño’o na ndadí va’a na nda ná kasandaá kuu kee yíko
sa’a ná.”
2 Pedro 3:13
“Tído yóó, ndáti yó xinkoo to’on ni xi’o Ndios noo
yo, chi ni kaa na ña kava’a na induú saá xí’ín
noñó’o saá noo koo ndino’o ña ndaa.”
Santiago 4:8
“Ta koo ini ndo nandukú ndó Ndios ndidaá kuu, dá ná kuyati
cháá ka na koo na xí’ín ndó. Ta ndo’ó, na kómí kuachi,
nduvii ndo ndá’a ndó, dá chi ña kini nda’o kían kée ndó
xí’án. Ta ndo’ó, na nákani uu ini, koo ini ndo nduvii ndo
nío ndo.”
1 Timoteo 2:4
“Dá chi kóni na ña ndidaá tá’an ñayuu ni’i ña
kaki na noó kuachi na, ta nani’i ná ña kana’á ná
ña ndaa sa’a mií Ndios.”
1 Juan 5:3
“Tá kóni ndisa yó Ndios, dá kían kee yó choon
sa’ándá na. Ta ko ta’ón ña kuáchi kíán kee yó
choon sa’ándáan,”
2 Timoteo 3:16
“Chi mií vá Ndios ni datóon ña xintóni dao taa, dá ni taa ra
ndidaá to’on tándaa noo tuti ii ná. Ta to’on yó’o kían va’an
dána’aan noó nayuu, va’an kuió né’a na, va’an ná chikani
ndaa ná, va’an dákuá’anoa na, dá ná kee na ña ndaa,”
2 Pedro 1:21
“chi ni iin tó’ón to’on ni taa ra ko ní ndáki ña dini ni iin
taa ñayuú yó’o. Mií vá Espíritu ii Ndios ni datóon
ñaxintóni taa ni kaxi mií ná, dá ni taara ña.”
Apocalipsis 21:4
“Ta dánayaa Ndios ndírnoo ñayuu na. Ta o kuú ka na,
ta ni o kúnda’í ka ini na, ta o kuáki ka na, ta o
ndó’o ka nío ná, dá chi ndidaá ña’a sa ndo’o na tá
sata ni kexoo vaan.”
Santiago 2:23
“Dá ni xinkoo to’on ká’an tuti ii Ndios, chi kaáan ña
sa’á ña ni kandeé iní Abraham Ndios, sa’á ñoó ni
kandoo vii ná noo ná. Ta ká’an ta’an ña ña ni sa
kuu na amigo Ndios.”
Lucas 24:45
“Dá ni sonó Jesús ñaxintóni ná, dá ná kandaa ini na
ña ká’an tuti ii Ndios.”
Juan 17:3
“Ta ni’i ná ña kataki chíchí ná tá ná na koni na mií
ní, na kúú iin tó’ón dini Ndios ndaa, ta nakoni
ta’ani na Jesucristo, na ni tanda’á ní ni kasáa.”
Colosenses 1:15
“Táto’on ki’o kúú míí Ndios, na o kúu ta’on koni
xí’ín noo yo, ki’o dión kúú Cristo, ta noón kúú na
mií noo, dá ni kava’a ndidaá ña ió.”
Mateo 20:28
“ta kee ndó táto’on kée na ni nduu taa ñayuú yó’o, chi ko ní
kásaa na, dá koni kuáchí ñayuu noo ná. Di’a ni kasáa na
koni kuáchí di’a na, ta naki’o na mií ná kuu na, dá ditá ná
ndidaá ñayuu tixi ndá’a ña kánian ndo’o na sa’á kuachi kée
na – kaá Jesús.”
Romanos 5:12
“Ta sa’á ña ni ya’a iin taa naní Adán ni kee ra kuachi, sa’á ñoó
ni kasá’á ñayuu ndéi ñayuú yó’o kée na kuachi. Ta sa’á ña
ni kee taa ñoó kuachi, sa’á ñoó ni xi’i ra. Dá ni kasá’á ta’ani
xí’i ndidaá kúú ñayuu, chi ndidaá ná ni kasá’á yá’a kée
kuachi.”
Romanos 6:23
“Chi ya’i ni’i yo sa’á ña kée yó kuachi kúú ña káña kuu yo.
Tído ña va’a xí’o oon Ndios noo yo kúú ña ni’i yo ña kataki
chíchí yó sa’á ña kándéé iní yo Cristo Jesús, na kúú sato’o
yo.”
Juan 3:16
“‘Chi sa’á ña kú’u nda’o ini Ndios sa’á ñayuu ndéi iin níí kúú
ñayuú, sa’á ñoó ni xi’o na iin tó’ón dini de’e na ni kasáa na
ñayuú yó’o, dá kían ndi ndáa mií vá ñayuu ná kandeé ini
ñaá, ni iin kuu ta’ón o kuú na. Di’a koni na kataki chíchí
ná.’”
Romanos 5:18, 19
“Ta sa’á kuachi ni kee iin tó’ón taa, sa’á ñoó ndidaá ñayuu kándoo kúú ná na kómí
kuachi noo Ndios. Ta ki’o dión ta’ani sa’á ña va’a ni kee iin ka taa, sa’á ñoó
ndidaá ñayuu kuu kandoo vii noo Ndios, ta ni’i ná ña kataki chíchí ná. Chi sa’á
ña ko ní seídó’o iin taa choon ni sa’anda Ndios noo rá, sa’á ñoó ndidaá kúú
ñayuu kómí kuachi noo Ndios. Ta sa’á ña ni seídé’o iin ka taa choon ni sa’anda
Ndios noo ná, sa’á ñoó kua’á nda’o ñayuu ni’í ña kandoo vii ná noo Ndios.”
Mateo 24:14
“Ta miían dána’a na kúú nayuui to’on va’a ña ká’an sa’a ndi
koo ndu’u nayuu tixi ndá’a Ndios iin níí kúú nayuu yó’o, dá
kían kueídó’o nayuu ndéi ndidaá tá’an ñoo sa’a ñá, nda daá
ví, dá kasandaá kuu noo ndí’i.”
Mateo 24:3
“Dá ni sa koo Jesús dini yúku naní Olivos. Dá ni natuu yati ta
xíonoo xí’ín ná. Dá ni ndato’ón xoo ñaá rá, ta kaá ra: -Kasto’on ní xí’ín ndu’u, ¿ndá oon koo dión, ta ndí kián koo tá
nandió koo tuku ní kii ní nayuú yó’o? Ta, ¿ndí kián koo tá sa
kusa’an kasandaá kuu noo ndí’i?”
Mateo 24:21
“ ‘Chi kuu dáá ñóó kakuu iin kuu noo ndo’o naní nío
ñayuu. Chi nda ni kasá’á vá sa’a ñayuú, ta nda viti ko
óon ndo’o ñayuu táto’on ki’o ndo’o na tein kuu dáá
ñóó. Ta ni iin kuu o kóo ka dión.”
Lucas 23:43
“Dá ni kaa Jesús xí’ín rá: -- Miían ndaa kuiti ná
ka’in xí’ón ña mií kuu víti koo yo’ó xí’ín yu’u noo
ndato téí náye’e ndaa – kaá na.”
Hechos 24:15
“Chi ió tandeé iní yu’u ña kee Ndios ña ni kaa na kee na,
táto’on ki’o ió ta’ani tandeé iní noó taa yó’o. Chi
kándísa yu’u ña dánátaki Ndios na ni xi’i, mií ná va’a
na o mií ná kini na.”
Juan 5:28, 29
“Ta o sa naá téín ini ndo sa’á ña ká’in xí’ín ndó, dá chi vei kuu
ña kueídó’o ndi daána ni nduxi to’on ka’an na, ta nataki
nayuu ni kee ña va’a, ta na tiin na ña kataki chíchíná. Tído
na ni kee ña kini, noón kúú na nataki natiin ña ko’on na
ndo’o naní níoná.”
Mateo 6:9, 10
“Tá kua’a ndo ka’an ndo xí’ín Ndios, ta di’a kaa ndo:
“Tatá miín ndu’u, na ió induú, ná natiin kuu mií
ní ndidaá tá’an ña ñó’ó.””
Apocalipsis 11:15
“Tá ni tuu ángel kúú usa ñoó trompeta na, ta kúú tái ni’i
nda’o ni kayu’ú kua’á tachi chí induú, ta kaáan: Ni
natiin Ndios, na kúú sato’o yo, xí’ín Cristo ndidjaá
choon, ta dándáki kuií na.”
Apocalipsis 14:1
“Ni ndi’i, dá ni xinii íin ndichi na kúú léko ñoó dini yúku
naní Sión, ta díin ná ndíta iin ciento uu diko komi mil
ñayuu, ta taan iin rá iin na tándaa kuu léko ñoó xí’ín
kuu tatá na.”
Lucas 21:10, 11
“Dá ni kaa ta’ani na” – Ndakuei dao nación naá tá’an xí’ín dao ka
nación, ta kasá’á naá té’an ta né’e choon ndéi iin rá iin ñoo
ná’ano. Ta yó’o yó’o va kasá’á ni’i nda’o taan, ta yó’o yó’o ta’ani
kasá’á koo tama xí’ín kue’e kini, ta kasá’á yu’ú xíxi nda’o ñayuu,
ta ña’a xíxi nda’o koo chí induú káa.”
Apocalipsis 7:9
“Tá ni ndi’i, dá ni xinii ndíta kua’á nda’o ñayuu, ta ko íin ta’on kandeé ka’i
na, dá chi kúú ná ñayuu ni kii ndidjá nación, na ni kii ndidaá ñoo kuálí,
xí’ín ñoo ná’ano, na ká’an iin rá iin yú’u. Ta na yó’o kúú na ndíta noó
na ió dándáki noo téi ñoó, xí’ín noó na kúú léko ñoó. Ta ndíxi kuxí na,
ta tánee ñoo ndá’a ná.”
Juan 14:30
“ ’Cháá dión vá ka’in xí’ín ndó, chi sa vei va ña u’u,
ña sa’ándá choon ñayuú yó’o, ta ni iin ña’a o
kándeéán keean xí’íín.”
1 Juan 5:19
“Ta sa ná’á ta’ani yó ña ñó’o yó noo ndá’a Ndios,
va’ará iin níí kúú ñayuú yó’o nákaa tixi ndá’a ña
u’u.”
Santiago 1:13
“Tá kasá’á katoó ndo kee ndó iin kuachi, o sa ká’án ndo ña
Ndios kúú na dáka’an ñaá, dá chi o kándeé ta’on ña kini ña
kían ya’a Ndios kee na kuachi, ta ko dáka’an Ndios ni iin
tó’ón ñayuu ña kían ya’a na kee na kuachi.”
Romanos 9:17
“Dá chi di’a ká’an tuti ii Ndios sa’á ña ni ka’an na xí’ín rey
Faraón: “Ni xi’oi ña kakuu yo’ó rey, dá na’i choon ió noo
ndá’í xí’ín miíón, dión, dá ná kandaa ini ndidaá tá’an ñayuu
ndéi ñayuú yó’o ña yu’u kúú Ndios”, kaá na.”
Juan 17:14
“Ta ni xi’o yu’u to’on mií ní noo rá, ta viti na kúú
kuendá ñayuú yó’o xiní u’u ñaá, dá chi ko kúú ta’on ra
kuendá ñayuú yó’o, chi dión ni yu’u, ko ta’ón taa
kuendá ñayuú yó’o kúúí.”
1 Corintios 6:9, 10
“¿Á ko ná’á ta’on ndó ña o ndú’u ta’on ñayuu kíni noo dándáki Ndios? O sa
dánda’í ndo mií ndó, chi o ndú’u na kátoó kudi xí’ín ndi ndáa mií vá
ñayuu noo ió Ndios, ni na ndáño’o yoko, ni na kídi xí’ín na ko kúú yíi ná
o ñadi’í na, ni ra kídi xí’ín taa xi’ín rá, ni ñá’a kídi xí’ín ñá’a xi’án, ni na
kui’íná, ni na kátoó téí di’ón, ni na xí’i, ni na kini ká’an, ni na mañá o
ndú’u noo dándáki Ndios.”
1 Corintios 15:33
“O sa kí’o ndó mií ndó ña dánda’í na ndo’ó, dá chi:
“Tá xíonoo ndó xí’ín taa kini, dá kían dátuú vá rá
ndo’ó noó ña va’a kée ndó.””
Descargar

Escrituras Comunes en Mixteco Bajo