Uued suunad
juhtimises
Mait Raava
20. 03. 09. Taageperas
Probleem?
“Et nad
aru saaksid!”
Hannes Tamjärv 1988
“Suur osa konflikte ei teki mitte huvide
erinevusest, vaid kontaktide vähesusest.
Organisatsiooni sees. Mitte et neid
kontakte vähe oleks, aga väga oluline on,
kuidas sa suudad sellist kontaktset
koostööõhkkonda luua.”
Eestvedamine (Yukl 2006):
- on teiste mõjutamine, mille tulemusel
inimesed mõistavad ja nõustuvad
sellega, mida on vaja teha ja kuidas
seda teha.
- toetab individuaalseid ja kollektiivseid
jõupingutusi jagatud eesmärkide
saavutamisel.
Eestvedamise 2 oskust (Yukl 2006)
Inspireerimine
Töötajate
pingutus
Kvaliteet
Efektiivsus
Koolitamine
Nõustamine
Töötajate
oskused
Kasum
“Eestvedamise põhiülesanne on
vallandada inimestes energiapotentsiaal”
John Kotter 2006
Energia
“How to change
minds?”
Howard Gardner
Juhtimisinnovatsioon
Innovatsiooni tasemed (Hamel 2007)
Juhtimisinnovatsioon
Strateegiline innovatsioon
Toote/teenuseinnovatsioon
Protsessiinnovatsioon
“Juhtimisinnovatsioon on uue
juhtimispraktika, -protsessi, -struktuuri
või -tehnika loomine ja rakendamine
eesmärgiga edendada organisatsiooni
eesmärke.”
Eeldab teadlikku tähelepanu.
Birkinshaw, Hamel, Mol 2008
Juhtimisinnovatsioonid
Teaduse juhtimine
Tööstuslik uurimislabor – GE 21. saj alguses
Mittemateriaalsete varade juhtimine
Brändi juhtimine – P & G 1930. aastatel
Iga töötaja tarkuse rakendamine
“Mõtlevate inimeste süsteem” – Toyota 1940. aastatel
Globaalne konsortsium
Virtuaalne ettevõte – Visa 1970. aastatel
Gary Hamel (2007)
2001
2003
2005
2007
Peter DRUCKER
Peter DRUCKER
Michael PORTER
CK PRAHALAD
Charles HANDY
Michael PORTER
Bill GATES
Bill GATES
Michael PORTER
Tom PETERS
CK PRAHALAD
Alan GREENSPAN
Gary HAMEL*
Gary HAMEL*
Tom PETERS
Michael PORTER
Tom PETERS
Charles HANDY
Jack WELCH
Gary HAMEL*
Jack WELCH
Philip KOTLER
Jim COLLINS
C. KIM & R. MAUBORGNE
Henry MINTZBERG
Henry MINTZBERG
Philip KOTLER
Tom PETERS
CK PRAHALAD
Jack WELCH
Henry MINTZBERG
Jack WELCH
Bill GATES
Rosabeth MOSS KANTER
K. NORDSTRÖM & J.
RIDDERSTRÅLE
Richard BRANSON
Philip KOTLER
Jim COLLINS
Charles HANDY
Jim COLLINS
1. Michael Porter
Harvardi ärikool, Monitor Group
Competitive Strategy (1980)
Competitive Advantage (1985)
The Competitive Advantage of Nations (1990)
Can Japan Compete? (2000)
On Competition, Updated and Expanded
Edition (2008)
5 konkurentsijõudu; 3 konkurentsistrateegiat;
5 tegevusala arengufaasi; põhi- ja
tugitegevused väärtusahelas; riigi
väärtussüsteemi 4 elementi.
2. Tom Peters
Tom Peters Group
In Search of Excellence (with Waterman; 1982)
A Passion for Excellence (1985)
Thriving on Chaos (1987)
Liberation Management (1992)
The Brand You 50 (1999)
Re-Imagine!: Business Excellence in a Disruptive Age
(2006)
McKinsey 7Ss meetod (Waterman & Pascale);
innovatiivsete ettevõtete 8 tunnust; lihtsameelsed edu
soovitused (delegeeri, saavuta erakordsus, julge vigu
teha); ettevõtted peavad kokku tõmbuma, innoveerima
ja tegema töötamise palju huvitavamaks.
3. Jack Welch
General Electric CEO (1980-2001)
Jack: Straight from the Gut (2001).
Winning: The Ultimate Business How-To
Book (2005).
“Minu tähtsaim töö on arendada talente”
Six Sigma innustunud rakendaja
Mastaapne vallandaja – Neutron Jack
Bürokraatia vihkaja, aktiivne õpetaja
4E = P
Energy
Energize
Edge
Execute
Juhtimisinnovatsiooni temaatika
Tugevad tippjuhid (Hill & Jones 2008)
1. Omavad visiooni organisatsiooni liikumisest
2. Kujundavad strateegia visiooni
saavutamiseks
3. Pühenduvad visioonile ja strateegiale
sõnades ja tegudes
4. On hästi informeeritud
7. Delegeerivad otsustamist neile, kes on infole
kõige lähemal
6. Kasutavad võimu targalt
7. On kõrge eneseregulatsiooniga
Uued suunad
juhtimises
Dr. Thomas A. Davenport (2008)
“Muutused näitavad, et ajahädas juhid on
näljased lihtsalt seeditavate nõuannete
järele, kust iganes neid leida võib.
Tänased mureteemad on
globaliseerumine, motivatsioon ja
innovatsioon. Traditsioonilised ärigurud,
kes “telliskivisid” kirjutavad, on
langemas.”
Gary Hamel
Strategos, Londoni ärikool
Competing for the Future (with C K Prahalad 1984)
Leading the Revolution (2000)
The Future of Management (2007)
“Revolutsiooni teevad ketserid, mitte prohvetid”
“Uue maa otsimisel ei saa sa kasutada vana kaarti”
“Me vajame vastumürki Dilbertile”
“Sinu tegevusala 90% innovatsioonidest tuleb
väljapoolt sinu tegevusala”
Google's mission is to organize the
world's information and make it
universally accessible and useful.
Google’ juhtimismudel (Hamel 2007)
Väga madal hierarhia
Lateraalse kommunikatsiooni tihe
võrgustik
Erakordsed tasud erakordsete ideede
eest
Tiimikeskne lähenemine tootearenduses
“Kasutaja esikohal” kreedo
Gary Hamel (2007)
“Minu küsimuseks on, kuidas teha
innovatsiooni nii nagu W Edwards Deming ja
teised tegid kvaliteedi osas.” ...
“Innovatsioon loob rikkust. Siin ei ole võimalik
mingile teisele järeldusele jõuda. “
“Innovatsioon nõuab fundamentaalset
ümberhindamist enamikes äriprintsiipides. ...
Innovatsioon peab olema organisatsiooni
eesmärgi keskmes”
Kvaliteedi lainest innovatsiooni lainele
Samm-haaval innovatsioonist radikaalsele
Academy of Management Review 2007
I aastakümne auhind (1976-1985):
Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984).
Upper echelons: The organization as a
reflection of its top managers. 9: 193-206.
II aastakümne auhind (1986-1995):
Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman,
F. D. (1995). An integrative model of
organizational trust. 20: 709-734.
Gary Hamel
Mis peab juhtuma?
1. Radikaalne innovatsioon
2. Variatiivsuse püüd
3. Ressursside ahvatlemine
Maailma
muutvad trendid
Läbi aegade parimad innovatsioonid (BW 2007)
1. Relvad
2. Matemaatika ja number null
3. Raha
4. Trükkimine
5. Turumajandus
6. Koduloomad ja põllumajandus
7. Eraomand
8. Piiratud ärivastutus
9. Osalusdemokraatia
10. Narkoos ja kirurgia
11. Vaktsiinid ja antibiootikumid
12. Pooljuhid
13. Internet
14. Sekveneerimine
15. Konteinerkaubandus
Mihkel Mutt: ,,Probleem on selles,
kuidas ka teistsugusest ajast pärit
inimesed suudaksid õppida
ümbritsevast pasast ja rämpsust üle
vaatama, nii et nad ennast selle peale
vihastades välja ei kurna? ... Kuidas
õppida oma tähelepanu suunama,
sisse ja välja lülitama. See on oskus
ellu jääda, säilitada vaimset tervist.”
Maailma kujundavad (Canton 2007)
1. Energiaallikad
2. Majandusinnovatsioon
3. Uus tööjõud
4. Pikaealisuse meditsiin
5. Veider teadus
6. Turvalisus
7. Kultuuride kokkupõrge
8. Kliima muutus
9. Indiviidi ohustavad jõud
10. Ameerika ja Hiina koostöö
Maailm 2020 (Canton 2006)
Võrk on kõikjal kättesaadav
80% infost on reaalajas ja tasuta
Videokonverents on levinud
Turustajad-pangad-tarbijad on
ühenduses
Maailm 2040
Innovatsioonitööstusi toetab võrgust
kättesaadav kvaliteetne ja tasuta õpe
HDI High
HDI Medium
HDI Low
██ 0.950 and over
██ 0.900–0.949
██ 0.850–0.899
██ 0.800–0.849
██ 0.750–0.799
██ 0.700–0.749
██ 0.650–0.699
██ 0.600–0.649
██ 0.550–0.599
██ 0.500–0.549
██ 0.450–0.499
██ 0.400–0.449
██ 0.350–0.399
██ under 0.350
██ not available
Tööjõu trendid (Canton 2006)
Kõrgtehnoloogiliste oskustega töötajate
leidmine globaalsest talendifondist on
iga organisatsiooni ja rahvuse suurim
väljakutse.
Innovatsioon on tööjõu oskuste
põhidraiver. Selle saavutamine nõuab
hariduse kapitaalremonti.
Miks haridussüsteem peab muutuma tuleviku tööjõu
ettevalmistamisel? (Canton 2006)
“1. Praegune haridussüsteem on ebaõnnestunud oma
kõige elulisema ja strateegilisema mandaadi täitmisega
– valmistada tööjõudu tulevikuks.
...
4. Ilma haridussüsteemi muutuseta värbab järjest
rohkem ettevõtteid oskuslikke talente piiri taga, luues
USAs töötust .
5. Õpetajad pole probleem ...
6. Poliitikutest liidritel pole olnud tahet luua TulevikuksValmisoleku riiklikku õppekava: rohkem teadusi,
rohkem innovatsiooni, rohkem kõrgtehnoloogiat,
rohkem globaalset vaadet ja rohkem ettevõtlikkuse
oskusi.”
Kas
- vältida riske?
- kohaneda?
- kasutada võimalusi?
Kuidas
uuendada
juhtimist?
Juhtimisinnovatsiooni sammud
1. Motivatsioon
1. Suurele juhtimisprobleemile pühendumine
2. Leiutamine
2. Uute printsiipide
otsimine
3. Juurutamine
3. Juhtimiskammitsate
lõhkumine
4. Teoretiseerimine ja
märgistamine
4. Analoogiate jõu
kasutamine
Birkinshaw, Hamel, Mol
2008
Hamel 2006
1. Mis on Sinu kooli/lasteaia põhiküsimus
muutustega kohanemisel?
2. Ja kui see küsimus teeb Sulle tõsist
valu,
3. leia sellele lahendus kaasates kõiki
oma inimesi ja eksperte väljast!
4. Juuruta ja jaga uuendust teistega
Albert Einstein
(1879–1955)
,,I want to know how
God created this world.
I am not interested in
this or that
phenomenon, in the
spectrum of this or that
element. I want to
know His thoughts; the
rest are details.”
Tänan Teid!
mait@prokons.ee
www.prokons.ee
Descargar

Uued suunad juhtimises