AVRUPA BİRLİĞİ
&
AVRUPA KONSEYİ
KURUMLARI
AVRUPA BİRLİĞİ
İlk unsur:
Avrupa
Toplulukları
• AETAT
• AKÇB
İkinci
unsur:
Ortak
dışişleri ve
emniyet
politikası
Üçüncü
unsur:
Ulusal
adalet ve
içişlerinde
işbirliği
yapılması
• EURATOM
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YAPISI
Roma ve
Amsterdam
Çevre
&
Ekonomi
Siyasi
Kriterler
• Demokrasi
• Hukukun
Üstünlüğü
AVRUPA BİRLİĞİ
VE
Maastricht
Bölgesel
&
Siyasi
AVRUPA KONSEYİ
Ekonomik
Kriterler
İşleyen
Pazar
Ekonomisi
Topluluk &
Konsey
Mevzuatının
Benimsenmesi
• İnsan
Hakları
ÇEVRE KORUMA-KULLANMA DENGESİ
AVRUPA KONSEYİ
KURULUŞ
 Avrupa Konseyi 5 Mayıs 1949’da on kurucu ülke
tarafından (İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda,
Lüksemburg, İsveç, Norveç, Danimarka, İtalya ve
İrlanda) kurulmuştur.
 Ağustos 1949’da Türkiye ve Yunanistan Konseye
dahil olmuştur. Resmi Katılım 13 Nisan 1950
 Türkiye kurucu üye değildir.
ÜYELER
Şu anda 47 üyesi vardır;

















Arnavutluk (4),
Andora (2),
Ermenistan (4),
Avusturya (6),
Azerbaycan (6),
Belçika (7),
Bosna Hersek(5),
Bulgaristan (6),
Hırvatistan (5),
Kıbrıs (3),
Karadağ
Çek Cumhuriyeti (7),
Danimarka (5),
Estonya (3),
Finlandiya (5),
Fransa (18),
Norveç (5),
Gürcistan (5),
Almanya (18),
Yunanistan (7),
Macaristan (7),
İzlanda (3),
İrlanda (4),
İtalya (18),
Letonya (3),
Liechtenstein (2),
Litvanya (4),
İngiltere (18).
Ukrayna (12),
Türkiye (12),
Makedonya (3),
İsviçre (6),
İsveç (6),
İspanya (12),
Slovenya (3),
Slovak Cumhuriyeti (5),
Sırbistan
Lüksembourg (3),
Malta (3),
Moldova (5),
Monako (2),
Hollanda (7),
San Marino (2),
Rusya Federasyonu (18),
Romanya (10),
Portekiz (7),
Polonya (12),
Gözlemci statüsündeki devletler

Kanada, Vatikan, Japonya, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri
AMACI
 İnsan hakları, çoğulcu demokrasiyi ve hukuk
düzenini korumak,
 Farklı kültürlerin ortak değerleri üzerinde
Avrupa Kimliği(pan european) bilincini
geliştirmek,
Üye ülkelerin sosyal ve yasal uygulamalarını kıta
genelinde uyumlaştıracak anlaşmalar geliştirmek,
Avrupa Toplumlarının karşılaştığı sorunlara
(azınlıklar, ırkçılık,hoşgörüsüzlük, çevre korunması,
AIDS, uyuşturucu vb.) çözüm üretmek,
1989 dan bu yana;
 Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine ekonomik
reformlarla birlikte politik, hukuki ve anayasal
reformlarda yardımcı olmak ve desteklemekte,
 İnsan hakları, yerelde demokrasi, eğitim, kültür ve
çevre gibi konularda know-how sağlamaktadır.
• Avrupa
Konseyi,
savunma
dışında
Avrupa
toplumlarının karşılaştıkları tüm büyük sorunlarla
ilgilidir.
• Konseyin çalışma programı; insan hakları, medya
hukuki işbirliği, sosyal ve ekonomik sorunlar, sağlık,
eğitim, kültür, tarihi ve kültürel miras, spor , gençlik,
yerel ve bölgesel idareler ve çevre gibi alanları
kapsar.
 Konsey’in Parlamenterler Meclisi tarafından beş yıl
için seçilen bir genel sekreteri vardır.
 Konsey’in resmi dilleri Fransızca ve İngilizce’dir.
 Konsey’in bayrağı, 1955 de kabul edilmiştir. Mavi
zemin üzerinde bir daire oluşturan altın rengi 12
değişmeyen
ve
mükemmelliği
temsil
eden
yıldızlardan oluşmaktadır
 . Aynı bayrak 1986 da Avrupa Topluluğunca
benimsenmiştir. Süreç içinde Avrupa Birliğinin de
bayrağı olarak kabul edilmiştir.
Avrupa Konseyi bayrak ve
logosu
AVRUPA KONSEYİ ORGANLARI
• BAKANLAR KOMİTESİ
• PARLAMENTERLER MECLİSİ
• AVRUPA YEREL VE BÖLGESEL
YÖNETİMLER KONGRESİ
BAKANLAR KOMİTESİ
Çeşitli siyasi konuların üye hükümetler tarafından görüşülmesini
sağlayan sürekli bir çerçeve oluşturmaktadır.
Avrupa işbirliğini değerlendirmek ve çeşitli siyasi konuları incelemek
üzere yılda iki defa toplanmaktadır.
Her üye Bakanlar Komitesinde bir temsilci bulundurmaya yetkilidir ve
her temsilcinin bir oyu vardır. Bugünkü duruma göre 47 üyesi
bulunmaktadır. Komitedeki temsilciler Dışişleri Bakanları veya temsil
yetkili büyük elçiler olabilmektedir.
Bakanlar Komitesi, Danışma meclisinin tavsiyesi üzerine ya da kendi
girişimiyle, sözleşme ve uzlaşmaların yapılması ve hükümetlerce belli
konularda ortak bir politikanın izlenmesi dahil, Avrupa Konseyinin
amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli önlemleri incelemektedir.
Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyinin KARAR organıdır.
Bakanlar komitesinin aldığı kararlar, hükümetlere yönelik tavsiye
kararı olabildiği gibi sözleşmeler şeklinde olabilmektedir.
Bakanlar Komitesi, üyeliğin sona erdiğine karar verebilir.
Bakanlar Komitesi son yıllarda terörle mücadele, insan hakları genel
anlatımında; fikir hürriyeti, çevre gibi konuların Avrupa ve Dünyada
PARLAMENTERLER MECLİSİ
1949 yılında toplanan Parlamenterler meclisi, tarihin ilk uluslararası
Parlamentosudur. Bu meclis, “Avrupa Siyasi Birliği” rolünü oynamakta
ve tartışılmaz moral bir otoriteye sahip bulunmaktadır. 5 politik grubu
bulunmaktadır.
Parlamenterler meclisinin 318 asil ve aynı sayıda yedek üyesi ile
toplam 636 üyesi bulunmaktadır. Kendi ulusal parlamentolarından
gelmektedir.
Avrupa Toplumu’nun karşılaştığı ve gelecekte karşılaşabileceği
birçok sorunu görüşür. Başlıca görüşme konularını oluşturan Orta
Doğu, Kuzey-Güney Diyalogu, Doğu-Batı ilişkileri, dünyada insan
hakları, demokratik kurumların savunulması konularında hükümet
üyelerini Avrupa Kamuoyuyla ilişki içinde tutmaktadır.
Bugüne kadar, Parlamento Meclisinin çeşitli önerileri, gerçek bir
Avrupa yasamasının temelini oluşturan ve çok sayıda ikili
sözleşmenin yerini alan sözleşmelerle sonuçlanmıştır.
AVRUPA YEREL VE BÖLGESEL
YÖNETİMLER KONGRESİ
Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi eliyle yürütülen çalışmalarının yanı sıra
diğer etkinlikler, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi eliyle yürütülmektedir.
Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (CLRAE,The Congress of Local and
Regional Authorities of Europe) yerel ve bölgesel yönetimleri temsil etmektedir. 318
asil ve aynı sayıda yedek üyesi bulunmaktadır.
200 000 den fazla Avrupa Yerel ve Bölge Yönetimleri ulusal delegasyonda ve çalışma
gruplarında temsil edilmektedir.
CLRAE’nin tavsiye ve görüşleri Parlamento ve /veya Bakanlar Komitesine gönderilir.
Yerel ve Bölgesel yönetimler ile işbirliğini sağlamakla görevlidir Nitekim, her yıl
toplanan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde Avrupa’nın belediye
başkanlarıyla yerel yönetim temsilcileri bir araya gelerek sorunlarının uluslararası bir
düzeyde tartışılmasını sağlamaktadır.
Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi (YBYK)
(The Congress of Local and Regional Authorities of
Council of Europe-CLRAE)
 Kongre, Avrupa Konseyi’nde yerel ve bölgesel
yönetimleri temsil eden danışma organıdır.
 YBYK’nın ana amacı, yerel ve bölgesel idareleri
Avrupa Birliği sürecine ve Avrupa Konseyi
çalışmalarına katmak, yerel ve bölgesel demokrasiyi
kurmak, işlerliğini artırmak ve Avrupa’daki bölgeler
arası ve sınır bölgeleri arasındaki işbirliğini
güçlendirmektir.
YBYK 5 adet komite vardır;
 Daimi(Standing) Komite
 Kurumsal (Institutional) Komite
 Kültür ve Eğitim Komitesi
 Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi
 Sosyal Uyum Komitesi
Kongre,
 Avrupa’nın bölgelerinin ve belediyelerinin sesidir,
 Yerel ve bölgesel seçilmiş temsilcilerin, sorunlarını
tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini
hükümetlere ifade ettikleri bir forumdur,
 Yerel ve bölgesel politikanın tüm yönleri ile ilgili
olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve
Parlamenter Meclisi’ne danışmanlık yapar,
 Yerel ve bölgesel yönetimleri temsil ederek ulusal ve
uluslar arası teşkilatlarla yakın işbirliği yapar,
 İşleyen bir demokrasi için temel teşkil eden halka
ulaşabilmek için açık oturumlar ve konferanslar
düzenler,
 Bütün Konsey üyesi ülkelerde ve üyelik için
başvuruda bulunan ülkelerde yerel ve bölgesel
demokrasinin durumuna ilişkin ülke raporları
hazırlar, Avrupa Yerel Özerk Yönetim Şartı ilkelerinin
nasıl uygulandığını izler.
Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi
iki odadan (chamber) oluşmaktadır.
 Yerel oda: Yerel yönetimlerin temsilcilerinin
(Belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri)
katıldığı odadır.
 Bölgeler
odası:
Bölgesel
yönetimlerin
temsilcilerinin (İl genel meclisi üyeleri)
katıldığı odadır.
Yerel ve Bölgesel Yönetimler
Kongre Başkanı
• Yavuz Mildon, Kongre Bölgeler Odası
başkanlığını 2004-2008 yılları
arasında yapmış ve Kongre Başkanı
olarak, 27 Mayıs 2008 tarihinde
seçilmiştir. 2012 yılında görevi Herwig
van Staa’ya bırakmıştır.
İmzaya
Açılma
Yürürlüğe
Giriş
Türkiye’nin
İmza Tarihi
Resmi Gazete
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
European Charter of Local Self-Government
1985
1988
21 Kasım
1988
3 Ekim 1992,
21364
Avrupa Bölgesel Yönetimler Özerklik Şartı(taslak)
European Charter of Regional Self-Government
1997
-
-
-
Sınır Ötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi
The European Convention on Transfrontier Co-between
Territorial Communities or Authorities
1980
1981
4 Şubat 1998
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi
European Convention for Landscape Protection
2000
2004
20 Ekim
2000
17 Haziran 2003,
25141
Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması İçin Çerçeve Sözleşme
Framework Convention for the Protection of National
Minorities
1995
1998
-
-
Avrupa Bölgesel ve Azınlık Diller Şartı
European Charter for Regional or Minority Languages
1992
1998
-
-
Avrupa Kentsel Şartı
European Urban Charter
1992
-
-
-
1992
-
-
-
1995
-
-
-
Kongre Anlaşmaları
Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılmalarına İlişkin Avrupa
Şartı
European Charter on the Participation of Young People in
Municipal and Regional Life
Avrupa Dağlık Bölgeler Şartı (taslak)
European Charter of Mountain Regions
10 Mayıs
2000, 24045
(Mükerrer)
Yerel ve Bölgesel Yönetimler Yönlendirme Komitesi –
CDLR
(Steering Committee on Local and Regional Democracy)
 CDLR yerel ve bölgesel yönetimler alanda faaliyet
gösteren temel hükümetlerarası komitedir.
 Bakanlar Komitesine bağlı olarak çalışır.
 CDLR hazırladığı rapor ve rehberlerin yayınını
yaparlar.
 Bakanlar Komitesinin kabul etmesi ile de sözleşme
(Convention) yada tavsiye kararları da çıkarmaktadır.
Başlıca Çalışma Konuları;
 Demokratik vatandaşlığın geliştirilmesi,
 Yerel ve bölgesel demokrasinin çalışması, yapısı ve
kurumsal çerçevesi,
 Yerel ve bölgesel yönetimlerin ekonomik rolü, mali
yönetimi ve yerel finans,
 Sınırötesi işbirliğine yönelik önerilerin geliştirilmesi ve
bu konuda Bakanlar Komitesinin bilgilendirilmesi,
Sınırötesi işbirliği;
 Farklı
ülkelerden
sınır
bölgelerindeki
yerel
yönetimlerin birlikte çalışmaları ve iyi komşuluk
ilişkileri kurmaları Avrupa’da istihdam sağlanması ve
demokrasinin güçlendirilmesi için “ek bir değer”
olarak görülmektedir.
 Uluslararası sınırla bölünen şehir ve kasabalar,
komşu ülke dillerinin öğrenilmesi, sınırötesi insan
hareketliliği incelenen konulardır.
Üyeler ve gözlemci ülkeler
• Üyeler; 47 ülke
• Gözlemci ÜlkelerObservers
5 gözlemci ülke: Vatikan/the Holy
See,ABD/ the United States,
Kanada/Canada, Japonya/Japan,
Meksika/Mexico.
AVRUPA BİRLİĞİ
Member states of the EU
(year of entry)
Austria (1995)
Belgium (1952)
Bulgaria (2007)
Cyprus (2004)
Czech Republic (2004)
Denmark (1973)
Estonia (2004)
Finland (1995)
France (1952)
Germany (1952)
Greece (1981)
Hungary (2004)
Ireland (1973)
Italy (1952)
Latvia (2004)
Lithuania (2004)
Luxembourg (1952)
Malta (2004)
Netherlands (1952)
Poland (2004)
Portugal (1986)
Romania (2007)
Slovakia (2004)
Slovenia (2004)
Spain (1986)
Sweden (1995)
United Kingdom (1973)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
On the road to EU
membership
Acceding country
Croatia
Candidate Countries
Iceland
Montenegro
Serbia
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Turkey
Potential candidates
Albania
Bosnia and Herzegovina
Kosovo*
* This designation is without prejudice to positions on status,
and is in line with UNSCR 1244/99 and the ICJ Opinion on
the Kosovo declaration of independence
AVRUPA BİRLİĞİ ORGANLARI
•
•
•
•
•
•
AVRUPA KURULU/ZİRVE
AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ (European Union Council)
AVRUPA PARLAMENTOSU (European Union Parliament)
AVRUPA KOMİSYONU (European Union Commission)
ADALET DİVANI (Court of Justice)
SAYIŞTAY (Court of Auditors)
DANIŞMAORGANLARI:
•
•
•
•
•
BÖLGELER KOMİTESİ (Committee of Regions)
EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE (Economic and Social Committee)
AVRUPA YATIRIM BANKASI (European Investment Bank)
AVRUPA MERKEZ BANKASI (European Central Bank)
AVRUPA OMBUDSMANI (European Ombudsman)
AVRUPA KURULU / ZİRVE
Avrupa Kurulu, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin devlet başkanları ve
hükümet liderleri ile Avrupa Komisyonu başkanından oluşmaktadır.
Avrupa Topluluğu'ndan olan devlet başkanları ile hükümet liderlerinin
yapmış oldukları zirvelerin neticesinde Avrupa Kurulu (1987) ortaya
çıkmıştır.
Kurulun en önemli görevi, Birliğin gelişimi için gerekli desteği vermesi ve
uygulanacak genel politikayı belirlemesi olarak belirlenmiştir.
Avrupa Birliği tarafından belirlenen Anlaşma, Avrupa Kurulu'na gelişim
için gerekli desteği sağlama ve uygulanacak genel politikayı belirleme
hakkının yanı sıra ortak dışişleri ve emniyet politikası, ceza davalarında
polisin ve adli makamların ortak çalışması, ekonomi ve para politikası ile
iş olanakları sağlama politikası gibi özel konularda da görevler vermiştir.
Avrupa Kurulu anlaşmazlıkları çözümleme yetkisine ve üstünlüğüne
sahiptir.
AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ
“üye devletlerin sesi”
Avrupa Birliği Konseyi başlıca karar organıdır ve merkezi Brüksel’dir. Konsey,
toplantı gündemini oluşturan konuda(dış politika, tarım, sanayi, ulaşım,çevre
gibi) bir araya gelen bakanlardan başka bir ifadeyle, 27 üye hükümet
temsilcisinden oluşmaktadır. Genel konularda Dışişleri Bakanları, çevre
konularında ise Çevre Bakanları üye olarak gitmektedir. Çevre politikalarında
Maastricht Anlaşması’ndan sonra “nitelikli çoğunluk” ilkesi göz önüne alınmaya
başlanmıştır. (345 oy)
AT antlaşmasının 148.maddesi gereğince, Konseyin kararları, oy birliği, basit
çoğunluk ya da nitelikli çoğunlukla alınır.
Konsey, karar alma sürecinde Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan
tasarıları ele alır, yasalaşmasını sağlar. Bu süreç içinde Avrupa Parlamentosu
değişiklik önerisinde bulunabilir, ancak kesin karar Konseye aittir, Konsey,
Birliği şekillendiren, yöneten ve dış politikasını belirleyen organdır.
Konsey başkanlığı altı aylık dönemler boyunca sırasıyla üye ülkeler tarafından
üstlenilir.
Konsey toplantılarında, teknik konular üzerindeki çalışmalar daimi temsilci
yardımcılarından oluşan COPERER I,
siyasi konular üzerindeki çalışmalar daimi temsilcilerden oluşan COPERER II
tarafından yürütülür.
Konsey, komisyonlarındaki çalışmalar üye ülkelerden gönderilen uzmanlar veya
daimi temsilciler tarafından yürütülmektedir.
AVRUPA PARLAMENTOSU
“üyelerin sesi”2007-09
Avrupa Parlamentosu’nda 732(2004-2009)-736(2009-2014)/ 785 üye
bulunmaktadır. Parlamentoda çalışan üyeler, üye olan kendi ülkelerini değil
de Avrupa Birliği üyesi olan tüm ülkelerin halklarını temsil ederler. Bundan
dolayı Avrupa parlamenterleri üye ülkeye göre değil de politik gruplardan
“7 tane” oluşan yapılanmalara göre organize edilmiştir.
Başlangıçta, Avrupa Parlamentosunun sadece tavsiyelerde bulunma
yetkisi vardı. Özellikle Maastricht Anlaşması (1992) ve Amsterdam
Anlaşması (1997) Avrupa Parlamentosunu sadece tavsiyeler verebilme
durumundan çıkarıp, ulusal parlamentolar ile kıyaslayabileceğimiz, Avrupa
çapında birçok alanda yasama yetkisi olan bir organa dönüşmesini
sağlamıştır.
Aynen üye ülkelerin parlamentolarında da olduğu gibi, Avrupa Parlamentosunun
uygulamakta olduğu üç çeşit yetkisi bulunmaktadır:
Yasama yetkisi: Avrupa Parlamentosunun iç pazarlar, çevre sorunları,
tüketicinin korunması, kültür ve sağlık konuları gibi birçok politika alanlarında
birlikte kararlaştırma yetkisi bulunur. Bu demektir ki, Avrupa Parlamentosu Kurul
ile birlikte kararnameleri ve yönergeleri belirler ve tashih hakkına sahiptir.
Bütçe yetkisi: Avrupa Parlamentosu ve Kurul, Avrupa Birliği'nin bütçe otoritesini
oluşturmaktadır. Bütçeyi Avrupa Parlamentosu belirlemektedir. Belirlenen
bütçeyi reddetme hakkına sahiptir.
Denetleme yetkisi: Avrupa Parlamentosunun başlıca görevlerinden biri
Komisyonu denetlemektir. Komisyon, Avrupa Parlamentosuna hesap vermek
ve Avrupa Parlamentosuna tartışmaya açık olan, yıllık bir Çalışma Raporu
sunmak zorundadır.
AVRUPA KOMİSYONU
Avrupa Komisyonu, üye ülke hükümetlerinin kendi aralarında yaptıkları
görüşmeler neticesinde belirleyecekleri ve 5 yıllık bir görev süresini
dolduracak 27 üyeden oluşur. 25.000 sivil görevli çalışmaktadır.
Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin hükümetlerinden bağımsız olarak çalışır.
Komisyon üyelerinin sahip oldukları genel kabiliyetlerine göre seçilmiş
olmaları gerekir ve görevlerini yerine getirebilmeleri için bağımsız
olacaklarına dair garanti verilmesi istenir. Komisyon veya üyeleri kesinlikle
hiçbir üye ülkeden talimat alamaz.
Avrupa Komisyonu'nun başlıca üç görevi şudur:
Yasamada inisiyatifi ele almak
Avrupa Birliği yasama alanında Komisyon, tüm yeni yasa tekliflerin tanzim
edilmesinden sorumludur.
Denetleme görevleri
Avrupa Komisyonu, AB anlaşmalarının 'koruyucusudur' ve üye ülkelerin Avrupa
yasalarını doğru bir şekilde uygulayıp uygulamadıklarını denetler.
AB'nin icra organı
Avrupa Komisyonu, AB'nin icra organı olarak, Avrupa'daki politika uygulama
alanlarını yönetir ve uluslararası ticaret ve işbirliği anlaşmalarının müzakerelerini
yapar. Görevlerinden birisi de, Birliğin Bütçesi ile AB'nin ekonomik açıdan zengin
ve fakir bölgeleri arasındaki farkı kaldırmak olan Yapı Fonunu yönetmektir.
ADALET DİVANI
Adalet Divanı, 8 yüksek yargı danışmanı ile birlikte çalışan 27 yargıçtan
oluşmuş nihai yargı organıdır. Bu şahıslar, üye ülke hükümetlerinin
seçimleriyle ve 6 yıllık süre için belirlenir. Her üye ülke bir yargıç
belirleme hakkına sahiptir.
Kamu hakları hususunda her türlü meseleyi yargılama yetkisine sahip
tek ve aynı zamanda en yüksek adli kurum Adalet Divanı'dır. Adalet
Divanı, hem Avrupa Topluluğu'na bağlı kurumlarda hem de tüm üye
ülkelerde,
Kamu
Haklarının
doğru
bir
şekilde
uygulanıp
uygulanmadığını gözetler.
Bu görevi eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için, her türlü konuda
açılabilecek davada uygulayabilmek üzere, Adalet Divanı'nın hüküm
verme yetkisi bulunmaktadır. Böylece, Divan, üye ülkelerden birinin
anlaşmalarda belirlenen şartları yerine getirmediğini kararlaştırabilir;
Divan ayrıca kurumların verecekleri kararların yasallığını gözden geçirip
gerektiğinde bu kararları geçersiz sayabilir. Bunun yanı sıra, bir ulusal
yargıcın talebi üzerine Divan'ın anlaşmaların açıklamaları hakkında ve
AB kurumlarının vermiş oldukları açıklamaların doğruluğu ve geçerliği
hakkında hüküm verme yetkisi vardır (esasta anlaşmazlık testi).
Tüm mahkemelerde olduğu gibi, Adalet Divanı'nda da davalar çok
birikmiş durumdadır. Divan'ın işlerini biraz olsun hafifletmek için 1989
senesinde Asliye Mahkemesi kurulmuştur.
SAYIŞTAY
Sayıştay, Konsey tarafından Avrupa Parlamentosunun görüşü
alındıktan sonra oy birliğiyle atanan 27 üyeden oluşmaktadır.
Sayıştay Başkanı, üyeler tarafından kendi aralarından seçilmektedir.
Başkanlık süresi üç yıldır. Üç yılın sonunda ikinci dönem için yeniden
seçilmek mümkündür. Sayıştay başkanı “primus inter pares” (eşitler
arasında birinci) konumundadır.
Toplantılarını ve çalışmalarını Lüksemburg’da sürdüren Sayıştay,
Avrupa Birliği’nin tüm gelir ve harcamalarının hukuka uygun ve
düzenli biçimde yapılıp yapılmadığını ve maliye yönetiminin tutarlı
olup olmadığını denetler. Konsey ve Parlamento tarafından Avrupa
Toplulukları’nın genel bütçesinin uygulamasına ilişkin olarak
Komisyonun ibrasında yardımcı olmak amacıyla yıllık raporlar
hazırlar. Ayrıca diğer kurumların talebi üzerine özel raporlar hazırlar
ve görüş bildirir. Sayıştay, resen hareket ederek özel konulardaki
görüşlerini her zaman açıklayabilir. Birlik Antlaşmasıyla Sayıştay’a
tam kurumsal statü tanınmış ve sorumluluklarının kapsamı
genişletilerek hesapların güvenilirliği ve hesaplara konu olan
işlemlerin hukuka uygunluğu ve düzenliliği hakkında Parlamento ve
Komisyona güvence bildirimi sunma görevi verilmiştir.
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN
DANIŞMA ORGANLARI
BÖLGELER KOMİTESİ
Maastricht Antlaşması’nın 198a maddesi ile kurulmuştur.
Bölgesel ve yerel toplukların temsilcilerinden oluşan
danışma niteliğindeki bir komitedir. Üye devletlerin
önerdiği bölgesel ve yerel yönetimleri temsil eden 344
asil ve yedek üyeden oluşmaktadır. Eğitim, gençlik,
kültür, halk sağlığı, ekonomik ve sosyal uyum, transAvrupa ulaşım ağları, telekomünikasyon ve enerji gibi
bölgesel çıkarlarla ilgili görülen konularda Konsey ya da
Komisyon, Bölgeler Komitesine danışmak zorundadır.
Komite gerek görürse kendi inisiyatifiyle görüş bildirebilir.
Görüşleri bağlayıcı değildir. Görev süreleri dört yıldır.
Yeniden seçilebilirler. Toplantı yeri Brüksel’dir.
Bölgeler Komitesi
(CoR – Committee of the Regions)
 Bölgeler Komitesi, yerel ve bölgesel yönetimlerin
Avrupa Birliği’nde daha çok söz hakkına sahip olma
talebine karşılık, Maastricht Antlaşması ile kurulması
kararlaştırılmış ve 1994 yılında kurulmuştur.
 Komite Avrupa Birliğinin danışma organıdır.
Kuruluşunda iki temel sebep vardır;
 AB yasalarının (%60) veya ¾’ü yerel ve bölgesel
düzeyde uygulanmaktadır. Bu nedenle yerel ve
bölgesel temsilcilerin AB yasalarının gelişmesine
katkıda bulunması gerekir.
 Vatandaşların AB gelişmelerinin gerisinde kaldığı, bu
nedenle, vatandaşlara en yakın seçilmiş seviye olan
yerel yönetimlerin bu alandaki açığı kapatacağı
düşüncesidir.
 AB Anlaşmaları, Komisyona ve Konseye, yerel ve
bölgesel düzeyi ilgilendiren öneriler yapıldığı zaman
Bölgeler
Komitesine
danışma
zorunluluğu
getirmektedir.
Maastricht Anlaşmasına göre Bölgeler Komitesine
danışılacak konular:
 Ekonomik ve sosyal uyum,
 Trans – Avrupa altyapı ağı,
 Sağlık,
 Eğitim,
 Kültür
olmak üzere 5 alanı kapsamaktadır.
Amsterdam Anlaşması buna





Çalışma politikası,
Sosyal politika,
Çevre,
Mesleki eğitim ve
Ulaşım
olmak üzere 5 adet alan daha ilave etmiştir.
Bölgeler komitesinin çalışmalarında üç temel ilke
vardır.
 Subsidiarity (Hizmette yerellik önceliği): Kararların
halka en yakın ve en uygun seviyede alınmasıdır
 Proximity (Yakınlık): Yönetimler halka
olduğunca yakın ve ulaşılabilir olmalıdır.
mümkün
 Partnership (Ortaklık): Ulusal, bölgesel ve yerel
yönetimler karar verme sürecinde birlikte çalışmalıdır.
EKONOMİK VE SOSYAL
KOMİTE
Roma Antlaşması’nın 4. maddesinde, Konsey ve
Komisyona yardım etmek üzere danışma organı niteliği
taşıyan Ekonomik ve Sosyal Komitenin kurulacağı hükme
bağlanmıştır.
Komite, işverenler, işçiler ve serbest meslek sahipleri
olmak üzere üç ana gruptan oluşmaktadır. Üyeleri 4 yıl
süreyle seçilmektedir ve 344 üyeden oluşmaktadır.
Yeniden Seçilebilirler. Danışma organıdır ve görüş bildirir.
Komitenin görüş bildirmesi için 10 günlük bir süre
tanınmakta, bu süre zarfında sonuç gelmemiş ise Konsey
ve Komisyon kendini bağlı saymamaktadır. Kömür ve
Çelikle ilgili konularda bu konuya ilişkin kurulmuş ayrı bir
komiteye başvurulmaktadır.
AVRUPA YATIRIM BANKASI
1958 yılında Roma Antlaşması’nın 129. maddesine dayanarak
kurulmuştur. Tüzel kişiliğe sahiptir. Üyeleri üye devletlerdir. Bankanın
merkezi, Lüksemburg’dadır. Genel olarak, Avrupa Birliği’nin azami 20
yıl vadeli kredi ve/veya garanti veren bir mali kuruluşu niteliğindedir.
Antlaşmanın 130ncu maddesine göre, Bankanın görevleri, sermaye
piyasalarına ve kendi öz kaynaklarına dayanarak Topluluğun dengeli
kalkınmasına yardım etmektir.
Banka, yatırım projeleri özellikle de az gelişmiş bölgelere yönelik
projeler için ödünç para vermektedir. Özellikle demiryolu ağları,
karayolları, hava limanları, çevresel projeler ve küçük işletmelerin
büyümeleri ve iş yaratmaları amacıyla yardım etmektedir. Kredi desteği
Birliğin genişlemesi süreci ve yardım programının gelişmesi içindir.
•topluluğun
gerçekleşmesini
gerekli
kıldığı
işletmelerin
modernleştirilmesi veya faaliyet alanlarının değiştirilmesi gibi
projelerin,
• ortak çıkarlara hizmet etmekle beraber genişliği ya da niteliği
sebebiyle finansmanı tamamen karşılanamayan projelerin finansmanını
sağlamaktadır.
*AVRUPA MERKEZ BANKASI
Banka, tek para birimi olarak euro ile ilgilenir. Avrupa Para
Politikasını yönetir. Örneğin yüksek faiz oranları nasıl olacak gibi.
Bankanın an görevi fiyat istikrarını ve Avrupa ekonomisinin
enflasyondan zarar görmemesini sağlamaktır. Para politikası Avrupa
Birliğinde kararı alınmış diğer politik konular ile de
desteklenmektedir. Avrupa Merkez Bankası Almanya’da
Frankfurt’tadır. Avrupa Merkez Bankası, üye ülkelerinin ulusal
merkez bankaları , yönetimleri ile yakın işbirliği ile çalışır.
*AVRUPA OMBUDSMANI
Üye Devletlerin vatandaşları, hem kendi uluslarının hem de
Avrupa Birliğinin vatandaşıdır.
Avrupa vatandaşının haklarından birisi de, Avrupa Birliğinin
kurum veya organlarının kötü yönetimine karşı oluşan
mağduriyetlere ilişkin Avrupa Ombudsmanına başvurmaktır
AVRUPA KONSEYİ-AVRUPA BİRLİĞİ
KARŞILAŞTIRMASI
AVRUPA KONSEYİ
(Council of Europe)
AVRUPA BİRLİĞİ
(European Union)
1
………..
Avrupa Birliği Konseyi
(Avrupa Birliği Zirvesi)
Council of the European UnionEuropean Council
2
Bakanlar Komitesi
(Committee of Ministers)
Bakanlar Konseyi
(Council of Ministers)
3
…………
Komisyon-Avrupa Komisyonu
(The CommissionEuropean Commission
4
Parlamenter Meclisi
(Parliamentary Assembly)
Avrupa Parlamentosu
(The European Parliament)
5
Avrupa Konseyi,
Yerel ve Bölgesel
Yönetimler Kongresi (YBYK)
(the Congress of Local and
Regional Authorities of
Council of Europe-CLRAE)
Bölgeler Komitesi
(CoR-Committee of the Regions)
6
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi
(European Court of Human Rights)
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı
(Court of Justice)
Descargar

AVRUPA BİRLİĞİ & AVRUPA KONSEYİ