Andalucía
Marius Vøllestad
Bø vgs.
Plan for undervisningen

Grammatikk: Gerundium
Gerundium







Upersonlig form, bøyes ikke
Uttrykker at noe pågår
Brukes ofte med hjelpeverbet estar
Kan minne om den engelske formen to be +
endelsen –ing :
I am going
She is learning
He is singing
Estar + gerundium






Estoy cantando / leyendo / escribiendo
Estás cantando / leyendo / escribiendo
Está cantando / leyendo / escribiendo
Estamos cantando / leyendo / escribiendo
Estáis cantando / leyendo / escribiendo
Están cantando / leyendo / escribiendo
Første verbbøyningsmønster -ar







Får endelsen –ando
Amar: Amando
Bailar: Bailando
Cantar: Cantando
Saltar: Saltando
Estoy cantando mientras que tú estás
bailando (Jeg synger mens du danser)
Luis está saltando mientras nosotros
estamos hablando (Luis hopper mens vi snakker)
Andre verbbøyningsmønster -er






Får endelsen –iendo
Beber: Bebiendo
Leer: Leyendo
Comer: Comiendo
Perder: Perdiendo
Están bebiendo agua mientras que nosotros
estamos comiendo un bocadillo (De holder på å drikke vann,
mens vi spiser en bagett)

Están perdiendo el partido (De holder på å tape kampen)
Tredje verbbøyningsmønster -ir





Får endelsen –iendo
Escribir: Escribiendo
Subir: Subiendo
Vivir: Viviendo
Estoy escribiendo una carta (Jeg holder på å skrive et
brev)

Están subiendo las escaleras (De holder på å gå opp
trappen)

Están viviendo en España (De bor i Spania)
Plassering av pronomen


Pronomen kan plasseres både foran og bak
gerundium
Lo estamos comiendo / Estamos comiendolo
(Vi holder på å spise den)

Me estoy lavando / Estoy lavandome (Jeg holder
på å vaske meg)
Seguir og continuar + gerundium



Verbene Seguir og continuar følges alltid av
gerundium
Betegner fortsettelsen av en handling som
foregår
María sigue viviendo en Madrid (Maria fortsetter å bo i
Madrid)

Antonio y Carlos continuan estudiando en
Greveskogen (Antonio og Carlos fortsetter å studere ved
Greveskogen)
Verbet llevar (presens) + tidsuttrykk +
gerundium


Uttrykker at noe har pågått en stund og
fremdeles pågår
LLevamos dos horas andando (Han har nå gått i to
timer)

LLevan dos días preparando el examen (De har
nå forberedt eksamen i to dager)

LLevan una hora jugando (De har nå spilt i en time)
Annen bruk av gerundium



Dersom det ikke er hjelpeverb (estar),
uttrykker gerundium en måte, eller erstatter
en setning
Han venido andando (De kom gående)
Comiendo una manzana se atragantó (Mens han
spiste et eple, ble han kvalt)
Descargar

Indígenas