350:
Aldaketa klimatikoaren
aurkako borroka.
Lucha contra el cambio
climático.
Helburuak · Objetivos
1. Ikasleen eta familiartekoen desplazatzeko ohiturak
mugikortasun jasangarriago baterantz aldatzea
(oinez, bizikletaz, garraio publikoan …)
1. Cambiar hábitos en la forma de desplazarse de los
escolares y sus familias, hacia una movilidad
sostenible (a pie, bici, transporte público,…)
Helburuak · Objetivos
2. Aldaketa klimatikoa geldiarazten laguntzea.
2. Contribuir a frenar el cambio climático.
Helburuak · Objetivos
3. Gainerako hiritarrei Eskolako Agenda 21 ezagutzera
ematea.
4. Proiektu komun eta parte hartzaile baten parte izatea.
3. Dar a conocer el proyecto de Agenda 21 Escolar al resto
de la ciudadanía.
4. Tomar parte en un proyecto común y participativo.
Helburuak · Objetivos
5. Eskolako Agenda 21 eta Tokiko Agenda 21 indartzea
5. Reforzar las Agendas 21 Local y Escolar
Hartzaileak · Destinatarios/as
Ikastetxeetako hezkuntza
komunitatea
(ikasleak, irakasleak, gurasoak,
irakasle ez diren langileak …)
Comunidades educativas
de los centros escolares
(escolares, profesores/as, madres y
padres, personal no docente,…).
Premisak · Premisas
•
•
•
•
2009-2010: Mugikortasuna eta Aldaketa Klimatikoa Vitoria-Gasteizen (EA21)
Klima Aldaketaren aurkako Ekintza Plana eta Mugikortasun Iraunkor eta
Gasteizko Espazio Publikorako Plana.
350 ppm CO2 da atmosferako CO2 kontzentrazio muga segurua.
350.org, aldaketa klimatikoa geldiaraztea helburu duen mundu mailako
mugimendua da.
• 2009-2010: Movilidad y Cambio
Climático en Vitoria-Gasteiz (AE21)
• Plan de Acción contra el Cambio
Climático y Plan de Movilidad Sostenible
y Espacio Público de Vitoria-Gasteiz
• 350 ppm de CO2 es la concentración
límite segura de CO2 en la atmósfera
• 350.org es un movimiento a nivel
mundial cuyo objetivo es frenar el
cambio climático
Proposamena · Propuesta
350 EKIMENA: Aldaketa klimatikoaren aurkako borroka
Ikasleek ikastetxera egiten dituzten desplazamenduak
abiapuntutzat hartuz, mugikortasun jasangarriago
baterantz joan.
Teniendo como punto de partida la forma actual de
desplazarse de los escolares a la escuela, mejorar la
movilidad hacia formas más sostenibles
350 EKIMENA: Lucha Aldaketa Klimatikoaren aurkako borroka
Ekimena, CO2 isurketak adierazten dituzten
“pilota” batzuekin irudikatu da grafikoki.
La iniciativa va asociada gráficamente con “pelotas”,
que representan emisiones de CO2.
350 EKIMENA: Lucha Aldaketa Klimatikoaren aurkako borroka
Kanpainaren hasieran,
Atarian-en 350 pilota
dituen edukiontzi
gardena jarriko da.
Al inicio de la campaña se instalará en Ataria
un contenedor transparente con 350 pelotas.
Erronka
“EDUKIONTZIA HUSTU, 350 PILOTAK KENDU” horrek
esan nahiko baitu “CO2 ISURKETAK GUTXITU
ditugula gure MUGIKORTASUN ohiturak aldatuta”
El reto
“Vaciar el contenedor, RETIRAR
LAS 350 PELOTAS” porque
ello significará que “Hemos REDUCIDO nuestras EMISIONES DE
CO2, cambiando nuestros hábitos en relación con la MOVILIDAD”
Zein ekintzek kentzen dituzte pilotak
edukiontzitik?
¿Qué acciones generan la retirada de pelotas del
contenedor?
Zein ekintzek kentzen dituzte pilotak edukiontzitik?
¿Qué acciones generan la retirada de pelotas del contenedor?
1. Pedibus esperientzia
1. Experiencia de pedibus
2. Eskolara oinez joatea (%>
media)
2. Desplazamientos a pie al
centro escolar (%> media)
3. Eskolarako oinezko
desplazamenduen gehikuntza
3. Incremento de los desplazamientos
a pie al centro escolar
Zein ekintzek kentzen dituzte pilotak edukiontzitik?
¿Qué acciones generan la retirada de pelotas del contenedor?
4. Bicibus esperientzia
4. Experiencia en bicibus
5. Eskolara bizikletan joatea
(%> media)
5. Desplazamientos en bici al
centro escolar (%> media)
6. Eskolarako bizikletazko
desplazamenduen
gehikuntza
6. Incremento de los
desplazamientos en bici al
centro escolar
Zein ekintzek kentzen dituzte pilotak edukiontzitik?
¿Qué acciones generan la retirada de pelotas del contenedor?
7. Eskolara garraio publikoan joatea
(%> media)
7. Desplazamientos en transporte
público al centro escolar (%> media)
8. Eskolarako garraio publikoko
desplazamenduen gehikuntza
8. Incremento de los desplazamientos en
transporte público al centro escolar
Zein ekintzek kentzen dituzte pilotak edukiontzitik?
¿Qué acciones generan la retirada de pelotas del contenedor?
9. Eskola zentruan garraio modu
jasangarriak erabiltzea.
9. Uso de vehículos o modos de
transporte sostenibles en el centro
escolar.
10. Ikastetxerako edo ohiko desplazamenduetarako auto
pribatua erabiltzeari uzteko idatzizko konpromisoak.
10. Compromisos por escrito de abandonar el uso del coche
privado en los desplazamientos al centro escolar o en otro
tipo de desplazamientos habituales.
Zein ekintzek kentzen dituzte pilotak edukiontzitik?
¿Qué acciones generan la retirada de pelotas del contenedor?
11. Ikastetxe mailan
mugikortasunaren inguruko
sentsibilizazio eta difusioa
11. Actividades escolares de difusión y
sensibilización en materia de movilidad
sostenible a nivel de centro.
12. Eskolaz kanpoko esparruan eta kolektibo zabalei
zuzendutako mugikortasunaren inguruko
sentsibilizazio eta difusio ekintzak
12. Acciones sensibilizadoras sobre movilidad sostenible de
ámbito supraescolar y dirigidas a colectivos amplios.
Zein ekintzek kentzen dituzte pilotak edukiontzitik?
¿Qué acciones generan la retirada de pelotas del contenedor?
13. Ikastetxeko komunitateko beste esparru
batzuetako kideek (irakasleak, irakasle ez direnak,
guraso elkarteak …) mugikortasunaren alorrean
aurrera eramandako ekintzak
13. Acciones ejercidas por otros
miembros de la comunidad escolar en
el ámbito de la movilidad sostenible
(profesorado, personal no docente,
asociaciones de madres/padres)
Proposamenaren garapena
Desarrollo de la propuesta
1. IKASLEEN ETA FAMILIARTEKOEN ARTEAN
EKIMENA ZABALDU
DIVULGACIÓN DE LA INICIATIVA ENTRE LOS
ESCOLARES Y SUS FAMILIAS
2. 350 PILOTADUN EDUKIONTZIA JARRI
ATARIAN-EN
INSTALACION EN ATARIA DEL CONTENEDOR
CON LAS 350 PELOTAS
3. 350 EKIMENAREN EBOLUZIOA
EZAGUTZEKO HITOAK
HITOS PARA CONOCER LA EVOLUCION DE
LA INICIATIVA 350
4. 350 EDUKIONTZIKO PILOTAK KENDU
RETIRADA DE LAS PELOTAS DEL
CONTENEDOR 350
5. CO2-N NEUTRO EKIMENA: LANDA
DEZAGUN PLANETAREN ALDE
INICIATIVA NEUTRA EN CO2: PLANTEMOS
POR EL PLANETA
Proposamenaren garapena
Desarrollo de la propuesta
IKASLEEN ETA FAMILIARTEKOEN ARTEAN EKIMENA ZABALDU
DIVULGACION DE LA INICIATIVA ENTRE LOS ESCOLARES Y SUS FAMILIAS
•Ikasleen eta hauen familiartekoen artean ekimena ezagutarazteko
zirkularra idatziko da, parte hartzera animatuz.
•Se redactará una circular para dar a conocer la iniciativa entre los escolares y sus familias,
animándoles a participar.
•Proiektuaren eboluzioaren berri emanez informazioa helaraziko da noizbehinka.
•De forma periódica se les hará llegar información sobre cómo evoluciona.
Proposamenaren garapena
Desarrollo de la propuesta
350 PILOTADUN EDUKIONTZIA JARRI ATARIAN-EN
INSTALACIÓN EN ATARIA DEL CONTENEDOR CON LAS 350 PELOTAS
.. Prentsa gonbidatuko da, ekimena
azalduz.
.. Atarian-eko web orrian informazioa
jarriko da: www.ataria.es
.. Idatzizko informazioa egingo da
Atarian-eko bisitariek eskatuz gero
banatzeko.
.. Se invitará a la prensa, explicándoles la iniciativa.
.. Se incluirá información en la página web de
Ataria. www.ataria.es
.. Se elaborará información por escrito para
distribuir entre los visitantes de Ataria que la
soliciten.
Proposamenaren garapena
Desarrollo de la propuesta
350 EKIMENAREN EBOLUZIOA EZAGUTZEKO HITOAK
HITOS PARA CONOCER LA EVOLUCIÓN DE LA INICIATIVA 350
1. hitoa: ekimena abian da. Erraz betetzeko fitxa labur baten
bitartez, pilotak kentzea eragiten duten ekintzei buruzko
informazioa bilduko da.
ficha
.- 1er hito: comienzo de la iniciativa. Mediante una breve
fácil de
rellenar se recogerá la información inicial sobre las acciones
relacionadas con la movilidad que generan la retirada de las pelotas.
Proposamenaren garapena
Desarrollo de la propuesta
350 EKIMENAREN EBOLUZIOA EZAGUTZEKO HITOAK
HITOS PARA CONOCER LA EVOLUCIÓN DE LA INICIATIVA 350
Hurrengo hitoak,…
.- Hilero edo bi hilero ekimena nola doan ikusteko fitxa beteko da. Informazio hori
Atarian-en argitaratuko da,….
Siguientes hitos,…
.- Cada mes o dos meses se rellenará de nuevo la ficha para conocer cómo evoluciona la
iniciativa. Dicha información se divulgará en la página web, en Ataria,….
Proposamenaren garapena
Desarrollo de la propuesta
350 EDUKIONTZIKO PILOTAK KENDU
RETIRADA DE PELOTAS DEL CONTENEDOR 350
Desplazatzeko modua aldatuz jada igortzen ez
dugun CO2a modu sinbolikoan edukiontzitik
pilotak kenduz adieraziko dugu.
El CO2 que hemos dejado de emitir, cambiando nuestra
forma de desplazarnos, lo retiramos de la atmósfera de
modo simbólico mediante pelotas.
Proposamenaren garapena
Desarrollo de la propuesta
350 EDUKIONTZIKO PILOTAK KENDU
RETIRADA DE PELOTAS DEL CONTENEDOR 350
Aurretik ezarritako ekintzei dagozkien pilotak
kenduko dituzte ikastetxeek.
Los colegios retirarán las pelotas
que les correspondan según las
acciones establecidas
anteriormente.
Azken emaitza zuzenean ikastetxeetara igorriko da, eta Atarian-en
web orrian eta prentsan argitaratuko da.
El resultado final se divulgará directamente a los centros escolares, en
la página web de Ataria y en prensa.
Proposamenaren garapena
Desarrollo de la propuesta
CO2-N NEUTRO EKIMENA: LANDA DEZAGUN PLANETAREN
ALDE INICIATIVA NEUTRA EN CO2: PLANTEMOS POR EL
PLANETA
Proiektua garatzeko isuritako CO2 kilogramoak (pilotak egiten, parte hartzaileen bidaiak…)
Honela konpentsatuko dira:
Vitoria-Gasteizen dagozkion zuhaitzak landatuz. Landaketa hauek “Landa dezagun
planetaren alde” kanpainari atxikiko zaizkio.
Proposamenaren garapena
Desarrollo de la propuesta
CO2-N NEUTRO EKIMENA: LANDA DEZAGUN PLANETAREN
ALDE INICIATIVA NEUTRA EN CO2: PLANTEMOS POR EL
PLANETA
www.plantemosparaelplaneta.org
“Aldaketa klimatikoari bizkarra ematea, guk eta
gure seme alabek dugun aukeretatik garestiena
izango da…”
Peter Ewin, Britaniar Meteorologia Zentroa
“Ignorar el cambio climático será la más costosa de
todas las opciones posibles, para nosotros y para
nuestros hijos”
Peter Ewin, Oficina Meteorológica británica
350:
Aldaketa klimatikoaren
aurkako borroka.
Lucha contra el cambio
climático.
Descargar

Iniciativa 350