Międzynarodowa Wymiana
Pracowników – IRSES
Program Ludzie w 7PR
Zasady i cele akcji
Renata Downar-Zapolska
Regionalny Punkt Kontaktowy
ds. 7. PR UE
Politechnika Gdańska
Anna Wiśniewska
Bogna Hryniszyn
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów
Techniki
Polskiej Akademii Nauk
„Ludzie”: Obszary działań
Szkolenie początkujących naukowców
Sieci Marie Curie
Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery
Rozwój kariery doświadczonych naukowców
Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim
Współpraca pomiędzy przemysłem a nauką
Wymiar międzynarodowy
Rozwój współpracy z krajami trzecimi
Działania wspierające
Polityka dot. mobilności naukowców; sieć EURAXESS; Noc Naukowca
IRSES – cele
IRSES
Akcja Marii Curie: International Research Staff Exchange Scheme
Cele:
 wzmocnienie istniejącej lub stworzenie nowej współpracy naukowej
WYŁĄCZNIE pomiędzy INSTYTUCJAMI BADAWCZYMI
krajów europejskich i
krajów, z którymi UE podpisała umowę o współpracy naukowotechnologicznej (S&T) oraz krajów objętych tzw. Polityką sąsiedztwa
(zał. lista krajów).
 współpraca naukowa realizowana poprzez wspólny i skoordynowany
program wymiany pracowników ma prowadzić do długofalowych
kontaktów oraz wymiany wiedzy i dobrych praktyk.
IRSES –zasady
Zasady ogólne:
Projekt przygotowywany jest przez KONSORCJUM składające się z
 minimum trzech instytucji naukowych,
 dwie z nich muszą się znajdować w dwóch różnych krajach
członkowskich UE (MS) lub stowarzyszonych z 7 PR (AC),
 jedna musi się znajdować w uprawnionym kraju trzecim (KT).
 Koordynatorem jest zawsze instytucja europejska.
UE

UE

KT
Czas trwania projektu: od 24 do 48 miesięcy
Obszar i tematyka badawcza: każda zaproponowana przez konsorcjum
z wyjątkiem EURATOMu (specyficzne)
IRSES – wymiana pracowników
Międzynarodowa WYMIANA pracowników
 Pracownik = naukowiec (przede wszystkim), kadra zarządzająca, kadra
administracyjna, kadra techniczna
 Pracownik = osoba zatrudniona w instytucji badawczej będącej członkiem
konsorcjum projektu
 Pracownicy są wysyłani na zasadzie oddelegowania, tj. pozostają nadal
zatrudnieni w instytucji wysyłającej.
 Długość oddelegowania wynosi minimum 1 miesiąc, a maksimum 12 miesięcy.
Pobyt pojedynczego pracownika może być dzielony. Krótsze pobyty niż 1
miesiąc muszą być uzasadnione w projekcie.
 Udział pracowników w konferencjach i szkoleniach organizowanych w ramach
projektu.
 Wymiana pracowników dozwolona (finansowana) tylko pomiędzy krajem
europejskim a uprawnionym krajem trzecim.
Inne działania:
 wspólne badania
 organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów
 spotkania konsorcjum
IRSES – wymiana pracowników
Wymiana pracowników
 KE finansuje wymianę pracowników tylko
pomiędzy krajem europejskim a uprawnionym krajem trzecim.
UE 1
KT 2
UE 2
KT 3
UE 3
KT 1
Wymiana pomiędzy UE a KT powinna być zbalansowana
IRSES – zasady finansowe
Działania finansowane przez KE:
 Oddelegowania każdego pracownika przez instytucję kraju europejskiego:
ryczałtowa kwota 1 900 EUR na miesiąc.
kwota ta obejmuje koszty związane z wyjazdem, w tym koszty podróży i
pobytu.
 W przypadku podróży do krajów odległych od Europy (lista w zał.)
dodatkowa kwota tzw. „long distance allowance” – 200 EUR na miesiąc.
 Procent od kwoty na wymianę pracowników może być przeznaczony na
zarządzanie projektem i koszty pośrednie. Powinien zostać uzgodniony w
trakcie negocjacji consortium agreement (max 7%).
 Spotkania projektowe, organizacja szkoleń i warsztatów
Podstawowy Budżet projektu
= XX osobo/miesięcy * 1900 €
(242 o/m * 1900 € = 459 800 €)
IRSES – zasady finansowe
Działania NIE finansowane przez KE:
 Wymiana pracowników pomiędzy krajami członkowskimi i
stowarzyszonymi
 Przyjazdy pracowników z instytucji krajów trzecich co do ogólnej
zasady.
Kraje trzecie powinny pokryć koszty wysyłania swoich pracowników
do krajów europejskich. Podczas negocjacji kontraktu KE będzie
wymagała od konsorcjum zaświadczenia o istnieniu funduszy
przeznaczonych na ten cel.
WYJĄTEK: Dodatkowe finansowanie przez KE:
W zależności od dostępnego budżetu KE może przyznać środki
finansowe na przyjazd pracowników z instytucji niektórych krajów
trzecich, tj. Objętych:
 Europejską Polityką Sąsiedztwa;
 Krajów Partnerskich Współpracy Międzynarodowej.
IRSES – kraje uprawnione
1. Kraje objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa - ENP (nie stowarzyszone
z 7 Programem Ramowym):
a)
Europa Wschodnia i Azja Centralna:
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina
b)
Kraje Partnerskie Śródziemnomorskie:
Algieria, Autonomia Palestyńska, Egipt, Jordania, Liban, Libia,
Maroko, Syria, Tunezja
2. Kraje, które podpisały Porozumienie o Współpracy Naukowo
Technologicznej z UE (S&T agreement)
a) Kraje Partnerskie Współpracy Międzynarodowej - ICPC:
Argentyna, Brazylia, Chiny, Chile, Egipt, Indie, Meksyk, Maroko,
Republika Afryki Południowej, Rosja.
b) Pozostałe kraje (nie otrzymują finansowania):
Australia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Nowa Zelandia,
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,
IRSES – uczestnicy projektu
PARTNERS
(Konsorcjum)
BENEFICIARES
 kraje członkowskie i
stowarzyszone z 7PR
 podpisują kontrakt (grant
agreement) z KE
 mogą podpisać consortium
agreement
 jeden z nich pełni rolę
koordynatora
PARTICIPANTS
 kraje trzecie
 podpisują partnership
agreement z beneficiares
(KE wymaga aby był
podpisany przed
podpisaniem kontraktu z
KE)
PARTNERS = publiczne/prywatne instytucje naukowe typu non-profit
IRSES – min. skład konsorcjum
PARTICIPANT
BENEFICIARES
Otrzymują dofinansowanie
Instytucja z Kraju
Trzeciego:
Instytucja z kraju
członkowskiego
UE lub
stowarzyszonego
z FP 7
Może otrzymać
dofinansowanie:
Instytucja z kraju
członkowskiego
UE lub
stowarzyszonego
z FP 7
ENP
S&T - ICPC
Musi
zagwarantować
wkład własny:
S&T - nie ICPC
IRSES – uczestnicy
Ćwiczenie 1. Ocena składów konsorcjów
Skład konsorcjum
Jakie konsorcjum/wymiana jest finansowana
przez KE?
Uniwersytet w Polsce, Instytut Badawczy w Estonii,
Uniwersytet na Ukrainie
Tak, finansowana może być wymiana: Polska –
Ukraina, Ukraina – Polska, Estonia – Ukraina,
Ukraina - Estonia
Instytut Badawczy z Niemiec, laboratorium badawcze
dużego koncernu samochodowego we Francji,
Uniwersytet w Chinach
Nie, koncern samochodowy nie jest organizacją
badawczą
Uniwersytet w Bułgarii, Uniwersytet w Szwajcarii,
Uniwersytet w Azerbejdżanie
Tak, finansowana może być wymiana: Bułgaria Azerbejdżan, Azerbejdżan - Bułgaria, Szwajcaria –
Azerbejdżan, Azerbejdżan - Szwajcaria
Instytut Badawczy w Norwegii, Uniwersytet w
Chorwacji, Instytut Badawczy z USA
Tak, pod warunkiem, że instytut z USA jest
organizacją non-profit. Finansowana może być
wymiana: Norwegia –USA, Chorwacja – USA.
Partner z USA musi znaleźć środki na wysłanie
swoich naukowców do Europy.
Uniwersytet w Anglii, MŚP z Polski, Instytut
Badawczy z Brazylii
Nie, MŚP w Polsce nie jest organizacją
badawczą non-profit.
Uniwersytet w Austrii, Uniwersytet we Włoszech,
laboratorium badawcze w Turcji
Nie, mamy dwóch partnerów z krajów członkowskich
i jednego z kraju stowarzyszonego.
IRSES - Wysyłanie własnego pracownika za granicę
(I)
Możliwości wyjazdu naukowca z instytucji macierzystej
urlop bezpłatny
urlop szkoleniowy
delegacja
Urlop wypoczynkowy
TAK
NIE
- jeżeli stroną projektu
nie jest pracodawca
- jeżeli stroną projektu
jest pracodawca
IRSES - Wysyłanie własnego pracownika za granicę
(II)

Oddelegowanie jest poleceniem wykonywania pracy na rzecz pracodawcy
poza stałym miejscem pracy pracownika – jest zatem nadal trwającym,
aktywnym stosunkiem pracy.

Urlop bezpłatny nie jest oddelegowaniem. Zawieszone zostają bowiem
uprawnienia związane z zatrudnieniem chociaż sam stosunek pracy trwa.

Urlop szkoleniowy jest zwolnieniem z obowiązku wykonywania
podstawowych obowiązków pracownika, na rzecz wykonywania prac w
projekcie, dla którego urlop ten został udzielony. W okresie urlopu
szkoleniowego pracownik otrzymuje wynagrodzenie, a w przypadku braku
woli do wypłaty wynagrodzenia, urlop taki przekształca się w bezpłatny.

Jeżeli strony nie postanowią inaczej, urlop szkoleniowy po pierwszym
miesiącu przekształca się w bezpłatny.
IRSES - Wysyłanie własnego pracownika za granicę
(III)
„Delegowanie” pracowników
Delegacja - podróż
służbowa:
Oddelegowanie:
 nie dochodzi do
zmiany treści umowy
o pracę,
 dochodzi do
czasowej zmiany
warunków pracy i/lub
płacy,
 pracownikowi
przysługują diety z
tytułu podróży
służbowej,
 pracownikowi nie
przysługują diety z
tytułu podróży
służbowej,
 druczek delegacji.
„aneks” do umowy.
Urlop
szkoleniowy:
 zwolnienie z
obowiązku
świadczenia
dotychczasowej
pracy,
 może istnieć
odrębna umowa,
 może
przekształcić się
w bezpłatny.
IRSES-2008 wyniki
Konkurs
Wnioski
oceniane
Wnioski
poniżej
progu (%)
Wnioski
powyżej
progu (%)
Wnioski nie
spełniające
kryteriów
Suma
PEOPLE
2008
IRSES
72
13 (18%)
59 (82%)
1 (1%)
73
Budżet konkursu: 25 mln. €
Złożono 73 wnioski na sumę 14,9 mln. €.
80
73
72
70
59
60
50
40
30
20
10
0
Otrzymane
Oceniane
>Próg/główna lis ta
406 instytucji złożyło 73 wnioski.
340 uczestników jest zaangażowanych w 59 projektów.
IRSES-2009 wyniki
Konkurs
Wnioski
oceniane
Wnioski
poniżej
progu (%)
Wnioski
na głównej
liście (%)
Wnioski na
liście
rezerwowej
(%)
Wnioski nie
spełniające
kryteriów
Suma
PEOPLE
2009
IRSES
177
60 (34%)
107 (60%)
10 (5,5%)
1 (0,5%)
178
Budżet konkursu: 30 mln. €
Złożono 178 wnioski na sumę 44,5 mln. €.
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
178
177
107
Otrzymane
Oceniane
Główna lis ta
1023 instytucji złożyło 178 wniosków.
661 uczestników jest zaangażowanych w 107 projektów
IRSES-2008 wyniki
Oceniane
Zaakceptowane
50
Współczynnik sukcesu dla
wszystkich instytucji: 83,9%
43
40
35 35
33
28
26
30
Współczynnik sukcesu dla
polskich instytucji: 71,4%
24
19
20
16
12
87
10
9
6
66
7
5
55
44
44
6
3
43
43
33
33
33
22
22
11
11
11
11
11
CH
IE
CY
DK
EE
LT
LU
3
0
2
0
0
IT
UK
FR
ES
DE
NL
PT
BE
PL
EL
AT
IL
TR
CZ
FI
HU
NO
SE
Z 7 projektów złożonych z udziałem polskich instytucji,
5 projektów zaakceptowanych, w tym
4 koordynowane przez polskie instytucje.
RO
BG
IRSES-2009 wyniki
90
oceniane
Współczynnik sukcesu dla
wszystkich instytucji: 64,1%
80
zaakceptowane
70
Współczynnik sukcesu dla
polskich instytucji: 59%
60
50
40
30
20
10
0
UK
IT
ES FR DE NL PT BE EL PL
SE BG TR DK
IE
FI
AT CH NO RO
SI
HU LV
IL
LT RS
IS
CY EE MT CZ SK MK
Z 17 projektów złożonych z udziałem polskich instytucji,
10 projektów zaakceptowanych w tym,
4 koordynowane przez polskie instytucje.
IRSES-2008 wyniki
Udział instytucji z krajów trzecich w ocenianych/zaakceptowanych
wnioskach
Kraje Trzecie Partnerskiej Współpracy Międzynarodowej (ICPC), które
podpisały umowę naukowo technologiczną z KE
BR
MX
RU
CN
IN
MA
ZA
CL
EG
UA
TN
AR
oceniane
9
8
7
6
6
6
6
5
5
5
4
3
zaakceptowane
7
5
6
6
5
5
5
4
3
4
4
2
Kraje Trzecie – ICPC
objęte Europejską polityką
sąsiedztwa
Kraje Trzecie
nie ICPC
BY
JO
MD
DZ
oceniane
2
2
2
1
zaakceptowane
1
1
1
1
AU
US
NZ
CA
JP
KR
oceniane
13
11
9
6
2
1
zaakceptowane
12
10
9
6
1
1
IRSES-2009 wyniki
Udział instytucji z krajów trzecich w ocenianych/zaakceptowanych
wnioskach
Kraje Trzecie Partnerskiej Współpracy Międzynarodowej (ICPC), które
podpisały umowę naukowo technologiczną z KE
BR
MX
RU
CN
IN
MA
ZA
CL
EG
UA
TN
AR
oceniane
55
25
36
68
18
12
17
16
12
20
6
26
zaakceptowane
45
16
21
45
13
4
11
12
5
13
4
20
Kraje Trzecie – ICPC
objęte Europejską polityką
sąsiedztwa
Kraje Trzecie
nie ICPC
BY
AZ
MD
AM
oceniane
3
2
2
5
zaakceptowane
3
1
2
1
AU
US
NZ
CA
JP
KR
oceniane
31
69
13
17
14
3
zaakceptowane
20
44
7
13
10
2
IRSES-2008 wyniki
Projekty według paneli tematycznych
oceniane
zaakceptowane
20
17
15
12
12
11
11
10
10
8
8
7
7 7
7
6
5
5
2
1
0
LIF
ENV
ENG
PHY
SOC
CHE
MAT
ECO
IRSES-2009 wyniki
Projekty według paneli tematycznych
Oceniane
Zaakceptowane
45
40
38
40
35
30
27
29
25
25
21
20
19
20
15
12
13
12
8
10
10
5
5
4
1
0
ENG
LIF
PHY
CHE
ENV
SOC
MAT
ECO
IRSES-2008 wyniki
AT
1
MS/AC
AU
2
ETC
BE
1
MS/AC
BG
1
MS/AC
BR
1
ETC
CA
3
CL
Oceniający eksperci: 48
Kraje MS/AC: 15 / eksperci: 28
Kraje ETC:
12 / eksperci: 20
LU
1
MS/AC
ETC
MA
1
ETC
1
ETC
NZ
2
ETC
CN
3
ETC
PL
2
MS/AC
CZ
1
MS/AC
PT
1
MS/AC
DE
2
MS/AC
RU
1
ETC
EG
2
ETC
SI
2
MS/AC
ES
1
MS/AC
TN
2
ETC
FR
4
MS/AC
UK
3
MS/AC
IE
1
MS/AC
US
1
ETC
IT
6
MS/AC
ZA
1
ETC
LT
1
MS/AC
27
48
IRSES-2009 wyniki
AU
2
ETC
AZ
1
ETC
BG
1
MS/AC
BR
3
ETC
BY
1
ETC
LT
1
MS/AC
CA
1
ETC
MA
1
ETC
CL
1
ETC
MD
1
ETC
CN
3
ETC
NO
1
MS/AC
CZ
1
MS/AC
NZ
2
ETC
TN
1
ETC
DE
2
MS/AC
PL
1
MS/AC
TR
2
MS/AC
EG
2
ETC
PT
2
MS/AC
UA
1
ETC
ES
1
MS/AC
RO
1
MS/AC
UK
1
MS/AC
FR
2
MS/AC
RS
1
MS/AC
US
1
ETC
IN
2
ETC
RU
4
ETC
ZA
1
ETC
IS
1
MS/AC
SI
0
MS/AC
IT
1
MS/AC
SY
1
ETC
JO
1
ETC
KR
1
ETC
Oceniający eksperci: 50
Kraje MS/AC: 16 / eksperci: 19
Kraje ETC:
20/ eksperci: 31
Eksperci w 7PR
KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie
lub nominacja może być dokonana przez instytucje macierzystą.
KE wybiera ekspertów z poniższej bazy:
https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około 50% czasu poświęcanego
na przygotowanie projektów do 7PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie
sukcesu czyli zaakceptowanie własnego projektu i otrzymanie funduszy unijnych;

za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium w
wysokości 450 euro za każdy dzień pracy, refundacje kosztów podróży, dietę hotelową
(100euro/nocleg) oraz dzienną (92 euro);

ze względu na różnorodność wniosków, tak badawczych, jak i wspierających naukę
ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także
osoby zatrudnione w przemyśle i administracji;

podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie;
oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego;

udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego zgłaszającego się eksperta,
oznacza to, że nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.
Kontakt:
Renata Downar-Zapolska
rdzap@pg.gda.pl
Anna Wiśniewska
Bogna Hryniszyn
anna.wisniewska@kpk.gov.pl
bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl
proeuro@pg.pg.gda.pl
Regionalny Punkt Kontaktowy 7. PR UE
Dział Projektów Europejskich
Politechnika Gdańska
Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Żwirki i Wigury 81
02-091 Warszawa
tel: 0 22 828 74 82
fax: 0 22 828 53 70
e-mail: kpk@kpk.gov.pl
Tel. 347 24 12
Tel. 347 27 11
Tel. 348 60 58
Dziękuję za uwagę
Descargar

Slajd 1