ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εργαστήριο Ενεργειακής και Βιομηχανικής Οικονομίας
Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα
Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο
των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων
Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης
ΑΘΗΝΑ, 3-5 ΙΟΥΛΙΟY 2006
Στόχος της εργασίας
H αρχική διερεύνηση του ρόλου των ελληνικών επιχειρήσεων στα δίκτυα
τεχνολογικών συνεργασιών που δημιουργούνται στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.
Ειδικότερα, εξετάζεται η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στο
Πρόγραμμα IST του 5ου Προγράμματος Πλαίσιο στοχεύοντας σε μια
πρώτη αξιολόγηση της θέσης και της δραστηριοποίησής τους μέσα σε
αυτό.
Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων
Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης
Δίκτυα ερευνητικών συνεργασιών
 Προγράμματα Πλαίσιο
 Ενοποιημένη και ισχυρή έρευνα
 Καθορισμένες θεματικές περιοχές (IST)
 Ερευνητικές συνεργασίες
 Χρηματοδοτούμενες
 Συμβασιακές συμφωνίες ανάμεσα σε ανεξάρτητους φορείς (επιχειρήσεις - ακαδημαϊκά
ιδρύματα - ερευνητικά κέντρα - άλλους φορείς)
 Επιμερισμός κινδύνων & κόστους
 Επίτευξη κοινών στόχων – Συμπληρωματικές τεχνικές ικανότητες
 Δίκτυα Ερευνητικών Συνεργασιών
 Ομάδα ερευνητικών συνεργασιών
 Άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις
 Προσβασιμότητα σε νέους πόρους
 Ανάπτυξη καινοτομίας
 Διάχυση γνώσης
Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων
Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης
Χαρακτηριστικά συνολικού δικτύου
 2203Ελληνικοί
Ερευνητικά
Φορείς Έργα
7%
Ευρωπαϊκοί Φ ορείς
10%
7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
 Συμμετοχή τουλάχιστον
μιας επιχείρησης
20%
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
12%
18%
 Μεσαίου μεγέθους έργα (5-9 φορείς)
ΑΛΛΟΙ
 24 έως 36 μήνες διάρκεια
 Μέση
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ
χρηματοδότηση
1,5 εκατ.
66%
Ευρώ
60%
 7406 Φορείς
 Επιχειρήσεις (βιομηχανικές ή και παροχής υπηρεσιών)
 Ακαδημαϊκά ιδρύματα
 Ερευνητικά κέντρα (Ερευνητικά κέντρα ή επιχειρήσεις που ασχολούνται
αποκλειστικά με την έρευνα)
 Άλλοι φορείς (χρήστες τεχνολογιών, κυβερνητικοί φορείς, φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, μουσεία, βιβλιοθήκες κλπ)
Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που
Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων
Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης
Χαρακτηριστικά υποδικτύου επιχειρήσεων
 4480 Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις
 Η πλειοψηφία από τις 4 μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ
 Ελλάδα 6η θέση σε συμμετοχές
επιχειρήσεων ανα χώρα
 234 ΕλληνικέςΑριθμός
Επιχειρήσεις
 70% Μικρές και μεσαίες (μέχρι 250 υπαλλήλους)
781
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
588
ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες – Κυρίαρχοι
κλάδοι
582
444
ΓΑΛΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
1483 συμμετοχές σε 360 έργα390
234
ΕΛΛΑΔΑ
188
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΜΟ με άλλους 19175φορείς
129
ΣΟΥΗΔΙΑ
108 για συνεργασία με ξένους φορείς
 Αυξημένη τάση
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
101
ΕΛΒΕΤΙΑ
99
ΑΥΣΤΡΙΑ

Στο 25% των
έργων έχουν ρόλο συντονιστή
94
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
79
69
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
422
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ (33)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που
Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων
Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
 Πυκνότητα δικτύου
 Υποδεικνύει την ύπαρξη πυκνά δομημένων σχέσεων
 Συνεκτικότητα δικτύου
 Υποδεικνύει κατά πόσο οι φορείς είναι
συνδεδεμένοι μεταξύ τους
 Κεντρικότητα φορέων
Πυκνό & συνεκτικό δίκτυο
Ολιγαρχικό – Λίγοι
κεντρικοί φορείς
 Πλήθος άμεσων δεσμών
 Υποδεικνύει το πόσο κεντρική θέση έχει μια
επιχείρηση στο δίκτυο
Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων
Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης
Ο ρόλος των Ελληνικών επιχειρήσεων
Κλάδος
Αριθμός
άμεσων
δεσμών
Συμμετοχές
σε έργα
Ηλεκτρολογικός
Εξοπλισμός
457
57
Πουλιάδης
& Συνεργάτες
Α.Ε.Β.Ε με ισχυρούς
Πληροφορική
 Προτιμούν
να συνδέονται
κόμβους
Athens
Technology
Center AE
Πληροφορική
(preferential
attachment)
147
18
125
14
Πληροφορική
90
8
Ηλεκτρολογικός
Εξοπλισμός
80
9
Εμπόριο
76
9
Archimedia Advanced Technology
68
 Οι 10Development
πιο κεντρικές κατέχει το 30% Πληροφορική
των συνολικών δεσμών
7
Επιχείρηση
 Περιφερειακοί φορείς
 58%ΙΝΤΡΑΚΟΜ
μόνο ένα ΑΕ
ερευνητικό έργο
Emphasis Systems AE
 Κεντρικοί φορείς
Anco ΑΕ
 Πολύ
λίγες
κεντρικές
Systema
Informatics
AEεπιχειρήσεις
του Ελληνικού υποδικτύου
ΟΤΕ
Τηλεπικοινωνίες
66
8
 Η απομάκρυνση των ισχυρών φορέωνΠαροχή
επηρεάζει σημαντικά τα
Transeuropean Consulting Unit of
χαρακτηριστικά του δικτύου
Thessaloniki AE
Συμβουλευτικών
υπηρεσιών
66
5
ΕΡΤ ΑΕ
ΜΜΕ
65
6
Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων
Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης
Απεικόνιση κεντρικού πυρήνα επιχειρήσεων
Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων
Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης
Αποτελέσματα
 Δίκτυο Επιχειρήσεων
 Ιδιαίτερα πυκνό και συνεκτικό δίκτυο
 Ευνοϊκές συνθήκες για μεταφορά πληροφοριών
 Διάχυση γνώσης ανάμεσα στους συμμετέχοντες φορείς
 Ελληνικές Επιχειρήσεις
 Αυξημένη συμμετοχή
 Πολύ λίγες κατέχουν κεντρική θέση
 Οι ισχυρές επιχειρήσεις οργανώνουν την ερευνητική δράση
 Διευκολύνουν τη διάχυση της τεχνολογικής γνώσης στους περιφερειακούς φορείς
Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα Τεχνολογικών Συνεργασιών που Αναπτύχθηκαν στο Πλαίσιο των
Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων
Α. Πρωτόγερου, Ε. Σιώκας, Γ. Καλογήρου, Α. Χαζάπης
Ευχαριστώ πολύ για την
προσοχή σας
Descargar

Ο Ρόλος των Ελληνικών Επιχειρήσεων στα Δίκτυα …