DMs de
Configuración
DM Configuración CQM1H
C a n a l(es)
B it(s)
F u n ció n
P ro ceso d e A rra n q u e (D M 6 6 0 0 a D M 6 6 1 4)
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y so lo d esp u és d e realim en tarlo.
D M 6600
0 0 a 07
M o d o d e arranq u e (efectiv o cuan do lo s b its cu an do lo s b its 0 8 a 1 5 están fijad o s a 02 )
0 0 : P R O G R A M ; 0 1 :M O N IT O R ; 0 2 : R U N
0 8 a 15
D esig n ació n d e m o d o d e arran q u e
0 0 : In terru p tor d e co n so la d e prog ram ación .
0 1 : C o n tin u ar el ú ltim o m o d o de op eració n u tilizad o an tes d e d esco n ectar la
alim en tació n .
0 2 : S elecció n fijad a en D M 6 6 00 b its 0 0 a 0 7
D M 6601
0 0 a 07
R eserv ad o (seleccio n ad o a 0 0)
0 8 a 11
E stad o d el b it d e reten ció n d e E /S (S R 2 5 21 2 )
0 :R eset; 1 : M an ten er
1 2 a 15
E stad o d el b it d e reten ció n d e estad o fo rzado (S R 2 5 21 1 )
0 :R eset; 1 : M an ten er
D M 6602 a
0 0 a 15
C o n fig u racion es d e la ranu ra 1 ( v er p ág in a 39 )
D M 6603
D M 6604 a
0 0 a 15
R eserv ad o
D M 6610
D M 6611 a
0 0 a 15
C o n fig u racion es d e la ranu ra 2 ( v er p ág in as 3 9 ,4 1 ,43 ,44 )
D M 6612
D M 6613
0 0 a 15
V alo r d e tiem p o d e serv icio p ara p u erto 2 d e tarjeta d e co m u n icacion es serie
D M 6614
0 0 a 15
V alo r d e tiem p o d e serv icio p ara p u erto 1 d e tarjeta d e co m u n icacion es serie
A.2
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
C o n fig u ra ció n d e sa lid a d e p u lso y tiem p o d e ciclo (D M 6 6 1 5 a D M 6 6 1 9 )
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6615
0 0 a 07
P alab ra p ara salid a d e p u lso s
0 0 : IR 1 0 0 ;0 1 : IR 1 01 ; 0 2 : IR 1 0 2 … ; 15 : IR 1 1 5
S eleccio n a la p alab ra u tilizad a p ara salid a d e p u lso s d esd e un a salid a en un a
u n id ad d e salid a tran sisto r. L o s pu lso s p u ed en salir só lo p o r u n a salid a a la v ez
0 8 a 15
R eserv ad o . S eleccio n ar a 0 0
D M 6616
0 0 a 07
T iem p o d e serv icio p ara p u erto R S 2 3 2 C (efectiv o co n b its 0 8 a 15 están a 01 )
0 0 a 99 (B C D ): P o rcen taje d el tiem p o d e ciclo u tilizad o p ara serv icio d e p u erto
R S 2 3 2 -C . E l tiem p o d e serv icio d eb e estar en tre 0 .2 5 6 m s y 65 .53 6 m s.
0 8 a 15
H ab ilitar serv icio d e p u erto R S 2 3 2 C
0 0 : 5 % d e tiem po d e ciclo
0 1 : U tiliza el tiem p o seleccio n ad o en 00 a 07
(C u an d o se p ara el P L C , el tiem p o d e ciclo será siem p re d e 1 0 m s)
D M 6617
0 0 a 07
T iem p o d e serv icio p ara p u erto d e p eriférico s (efectiv o co n lo s b its 0 8 a 1 5 a
0 1 ). 0 0 a 9 9 (B C D ): P o rcen taje d el tiem po d e ciclo u tilizad o p ara serv icio d el
p u erto d e p eriférico s. E l tiem p o d e serv icio d eb e estar com p ren d id o en tre
0 .2 5 6m s y 65 .5 36 m s.
0 8 a 15
H ab ilitar seleccio n es d e serv icio d e pu erto d e p eriférico s
0 0 : 5 % d el tiem po d e ciclo
0 1 : U tiliza el tiem p o seleccio n ad o en 00 a 07
(C u an d o se p ara el P L C , el tiem p o d e ciclo será siem p re d e 1 0 m s)
A.3
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
C o n fig u ra ció n d e sa lid a d e p u lso y tiem p o d e ciclo (D M 6 6 1 5 a D M 6 6 1 9 )
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6618
0 0 a 07
T iem p o d e m o n itorizació n d e ciclo (efectivo cu an d o lo s b its 0 8 a 15 están
seleccio n ad o s a 0 1 ,0 2 ,0 3 )
0 0 a 99 (B C D ) x u n id ad es d e selecció n : S elecció n (v er 0 8 a 15 )
0 8 a 15
T iem p o d e m o n itorizació n d e ciclo (S elecció n en 0 0 a 0 7 x u nid ad ; 9 9 s m áx)
0 0 : 1 20 m s (in h ib id a la selecció n en b its 0 0 a 0 7 )
0 1 : U n id ad d e selecció n : 10 m s
0 2 : U n id ad d e selecció n : 10 0 m s
0 3 : U n id ad d e selecció n : 1 s
D M 6619
0 0 a 15
T iem p o d e S can
0 0 0 0 : V ariab le (no m ín im o)
0 0 0 1 a 9 99 9 (B C D ): T iem p o de cíclo m ín im o en m s
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
P ro ceso d e In terru p ció n (D M 6 6 2 0 a D M 6 6 3 9 )
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6620
0 0 a 03
C o n stan te d e tiem p o d e en trad a p ara IR 0 0 0 00 a IR 0 00 0 7
0 0 : 8 m s; 01 : 1 m s; 0 2 : 2 m s; 0 3 : 4 m s; 0 4 : 8 m s; 0 5 : 1 6 m s; 06 : 3 2 m s; 0 7 : 6 4
m s; 0 8 : 1 2 8 m s
0 4 a 07
C o n stan te d e tiem p o d e en trad a p ara IR 0 0 0 08 a IR 0 00 0 15
Ig u al selecció n qu e lo s b its 0 0 a 0 3
0 8 a 11
C o n stan te d e tiem p o d e en trad a p ara IR 0 0 1
Ig u al selecció n qu e lo s b its 0 0 a 0 3
1 2 a 15
R eserv ad o . S eleccio n ar a 0
D M 6621
0 0 a 07
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 02
0 0 : 8 m s; 01 : 1 m s; 0 2 : 2 m s; 0 3 : 4 m s; 0 4 : 8 m s; 0 5 : 1 6 m s; 06 : 3 2 m s; 0 7 : 6 4
m s; 0 8 : 1 2 8 m s
0 8 a 15
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 03 (igu al selecció n qu e p ara IR 0 0 1 )
A.4
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
P ro ceso d e In terru p ció n (D M 6 6 2 0 a D M 6 6 3 9 )
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6622
0 0 a 07
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 04 (igu al selecció n qu e p ara IR 0 0 1 )
0 8 a 15
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 05 (igu al selecció n qu e p ara IR 0 0 1 )
D M 6623
0 0 a 07
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 06 (igu al selecció n qu e p ara IR 0 0 1 )
0 8 a 15
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 07 (igu al selecció n qu e p ara IR 0 0 1 )
D M 6624
0 0 a 07
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 08 (igu al selecció n qu e p ara IR 0 0 1 )
0 8 a 15
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 09 (igu al selecció n qu e p ara IR 0 0 1 )
D M 6625
0 0 a 07
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 01 0 (ig u al selecció n q u e p ara IR 0 0 1)
0 8 a 15
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 01 1 (ig u al selecció n q u e p ara IR 0 0 1)
D M 6626
0 0 a 07
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 01 2 (ig u al selecció n q u e p ara IR 0 0 1)
0 8 a 15
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 01 3 (ig u al selecció n q u e p ara IR 0 0 1)
D M 6627
0 0 a 07
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 01 4 (ig u al selecció n q u e p ara IR 0 0 1)
0 8 a 15
C o n stan te d e E n trad a p ara IR 0 01 5 (ig u al selecció n q u e p ara IR 0 0 1)
D M 6628
0 0 a 03
H ab ilitar in terru p ción p ara IR 0 0 00 0
0 : E n trad a n o rm al; 1 : E n trad a d e in terru p ció n en m o do d e en trad a d e
in terru p ción ó m o do co n tad o r
0 4 a 07
H ab ilitar in terru p ción p ara IR 0 0 00 1
0 : E n trad a n o rm al; 1 : E n trad a d e in terru p ció n en m o do d e en trad a d e
in terru p ción ó m o do co n tad o r
0 8 a 11
H ab ilitar in terru p ción p ara IR 0 0 00 2
0 : E n trad a n o rm al; 1 : E n trad a d e in terru p ció n en m o do d e en trad a d e
in terru p ción ó m o do co n tad o r
1 2 a 15
H ab ilitar in terru p ción p ara IR 0 0 00 3
0 : E n trad a n o rm al; 1 : E n trad a d e in terru p ció n en m o do d e en trad a d e
in terru p ción ó m o do co n tad o r
A.5
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
P ro ceso d e In terru p ció n (D M 6 6 2 0 a D M 6 6 3 9 )
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6629
0 0 a 07
N ú m ero d e tem p orizad o res d e alta v elo cid ad (T IM H ) p ara refresco d e
in terru p cion es
0 0 ...15 (B C D ). S elecció n d e 3 tem p orizad o res, d e 0 0 a 0 2
0 8 a 15
H ab ilitar refresco d e in terru p ció n para tem po rizad or d e alta v elo cid ad
0 : 1 6 tem p o rizado res (d esh ab ilitar selecció n en 00 a 07 )
1 : U tilizar selecció n d e 0 0 a 0 7 .
D M 6630
0 0 a 07
P rim er can al d e refresco p ara la in terru p ción d e E /S 0 : 0 0 a 11 (B C D )
0 8 a 15
N ú m ero d e can ales d e refresco d e en trad a p ara in terru p ción E /S 0 : 00 a 12
(B C D )
D M 6631
0 0 a 07
P rim er can al d e refresco p ara la in terru p ción d e E /S 1 : 0 0 a 11 (B C D )
0 8 a 15
N ú m ero d e can ales d e refresco d e en trad a p ara in terru p ción E /S 1 : 00 a 12
(B C D )
D M 6632
0 0 a 07
P rim er can al d e refresco p ara la in terru p ción d e E /S 2 : 0 0 a 11 (B C D )
0 8 a 15
N ú m ero d e can ales d e refresco d e en trad a p ara in terru p ción E /S 2 : 00 a 12
(B C D )
D M 6633
0 0 a 07
P rim er can al d e refresco p ara la in terru p ción d e E /S 3 : 0 0 a 11 (B C D )
0 8 a 15
N ú m ero d e can ales d e refresco d e en trad a p ara in terru p ción E /S 3 : 00 a 12
(B C D )
D M 6634
0 0 a 07
P rim er can al d e refresco d e en trad a p ara co n tad or d e alta v elo cid ad 1 : 0 0 a 1 1
(B C D )
0 8 a 15
N ú m ero d e can ales d e refresco d e en trad a p ara con tad or d e alta v elo cid ad 1 : 0 0
a 1 2 (B C D )
D M 6635
0 0 a 07
P rim er can al d e refresco d e en trad a p ara co n tad or d e alta v elo cid ad 2 : 00 a 11
(B C D )
0 8 a 15
N ú m ero d e can ales d e refresco d e en trad a p ara con tad or d e alta v elo cid ad 2 : 0 0
a 1 2 (B C D )
A.6
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
P ro ceso d e In terru p ció n (D M 6 6 2 0 a D M 6 6 3 9 )
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6636
0 0 a 07
P rim er can al d e refresco d e en trad a p ara tem p o rizado r d e in terv alo 0 : 00 a 11
(B C D )
0 8 a 15
N ú m ero d e can ales d e refresco d e en trad a p ara tem po rizado r d e in terv alo 0 : 0 0
a 1 2 (B C D )
D M 6637
0 0 a 07
P rim er can al d e refresco d e en trad a p ara tem p o rizado r d e in terv alo 1 : 00 a 11
(B C D )
0 8 a 15
N ú m ero d e can ales d e refresco d e entrad a p ara tem po rizado r d e in terv alo 1 : 0 0
a 1 2 (B C D )
D M 6638
0 0 a 07
P rim er can al d e refresco p ara tem po rizad or d e in terv alo 2 ó con tad or d e alta
v elo cid ad 0 :
0 0 a 15 (B C D )
0 8 a 15
N ú m ero d e can ales d e refresco p ara tem p orizad o r d e in terv alo 2 ó con tad o r d e
alta v elo cid ad 0 :
0 0 a 16 (B C D )
D M 6639
0 0 a 07
M éto d o d e refresco d e salid a
0 0 : C íclico ; 0 1 : D irecto
0 8 a 15
N ú m ero d e d íg ito s p ara in stru cció n D IG IT A L S W IT C H (D S W (8 7 ))
0 0 : 4 d íg ito s; 0 1 : 8 d íg ito s
A.7
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
S eleccio n es d el C o n ta d o r d e a lta v elo cid a d (D M 6 6 4 0 a D M 6 6 4 4 )
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6640 a
0 0 a 15
S eleccio n es d e la ran u ra 1 (v er p ág in a 39 )
D M 6641
D M 6642
0 0 a 03
M o d o d e co n tado r d e alta v elo cid ad 0
0 : M o d o fase d iferen cial
1 : M o d o In crem en tal
0 4 a 07
M o d o d e reset d e con tad o r d e alta v elo cid ad 0
0 : R eset p o r fase Z y p o r S o ftw are
1 : S ó lo reset p o r S o ftw are
0 8 a 15
H ab ilitar co n tad o r d e alta v elo cid ad 0
0 0 : N o u tilizar con tad or d e alta v elo cid ad
0 1 : U tilizar co n tad or d e alta v elo cid ad co n seleccio n es en 0 0 a 0 7
D M 6643 a
0 0 a 15
S eleccio n es d e la ran u ra 2 (v er p ág in a 39 ,41 ,4 2,4 3)
D M 6644
A.8
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
S eleccio n es d e p u erto R S 2 3 2
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C .
D M 6645
0 0 a 03
S eleccio n es d el p u erto
0 : E stán d ar (1 b it d e start, 7 b it d e d ato s, p arid ad p ar, 2 b its d e sto p , 96 0 0 b p s)
1 : S eleccio n es en D M 6 6 46
0 4 a 07
S eleccio n es d e co n tro l d e C T S
0 : In h ib id o ; 1 : S eleccio n ad o
0 8 a 11
C an ales d e en lace p ara P C -L in k 1 :1 (1 :1 m o do m aestro d e co nex ió n d e d ato s)
0 :L R 0 0 a L R 6 3 ; 1 : L R 0 0 a L R 3 1 ; 2 : L R 0 0 a L R 1 5
1 2 a 15
M o d o d e C o m u n icacion es
0 :H o st L in k ; 1 : S in p ro to co lo ; 2 : 1 :1 P C L in k esclavo ; 3 : 1 :1 P C L in k M aestro ;
4 : N T L in k 1 :1
D M 6646
0 0 a 07
V elo cid ad d e T ran sm isió n
0 0 : 1 .2 K ; 0 1 : 2 .4 K ; 0 2 : 4 .8 K ; 03 : 9 .6 K ; 0 4 : 19 .2 K
0 8 a 15
F o rm ato d e T ram a
S tart
L o ng itu d
S to p
P arid ad
00:
1 b it
7 b its
1 b it
P ar
01:
1 b it
7 b its
1 b it
Im p ar
02:
1 b it
7 b its
1 b it
Im p ar
03:
1 b it
7 b its
2 b it
P ar
04:
1 b it
7 b its
2 b it
Im p ar
05:
1 b it
7 b its
2 b it
Im p ar
06:
1 b it
8 b its
1 b it
P ar
07:
1 b it
8 b its
1 b it
Im p ar
08:
1 b it
8 b its
1 b it
N in g un a
09:
1 b it
8 b its
2 b it
P ar
10:
1 b it
8 b its
2 b it
Im p ar
11:
1 b it
8 b its
2 b it
N in g un a
A.9
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
S eleccio n es d e p u erto R S 2 3 2
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C .
D M 6647
0 0 a 15
R etard o d e tran sm isió n (H o st L in k )
0 0 0 0 a 9 99 9 (B C D ):S eleccio n ad o en u n id ad es d e 10 m s, p .e., u n a selecció n d e
0 0 0 1 eq u iv ale a 1 0 m s.
D M 6648
0 0 a 07
N ú m ero d e N o d o (H o st-L in k ) : 0 0 a 3 1 (B C D )
0 8 a 11
H ab ilitar có d ig o d e in icio (sin pro to co lo )
0 : In h ib id o ; 1 : S eleccio n ad o
1 2 a 15
H ab ilitar có d ig o d e F in (sin pro to co lo ).
0 : In h ib id o (n ú m ero d e b y tes recib ido s)
1 : S eleccio n ad o (có d igo d e fin esp ecificad o)
2: CR, LF
D M 6649
0 0 a 07
C ó d ig o d e in icio (sin p ro to co lo)
0 0 a F F (h ex ad ecim al)
0 8 a 15
C u an d o lo s b its 1 2 a 1 5 d e D M 6 64 8 están seleccio n ado s a 0 :
N ú m ero d e b y tes recib ido s
0 0 : S elecció n po r d efecto (25 6 b y tes)
0 1 a F F : 1 a 25 5 by tes
C u an d o lo s b its 1 2 a 1 5 d e D M 6 64 8 están seleccio n ado s a 1 :
C ó d ig o d e fin (sin pro to co lo )
0 0 a F F (h ex ad ecim al)
A.10
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
S eleccio n es d e P u erto d e P eriférico s (D M 6 6 5 0 a D M 6 6 5 4)
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6650
0 0 a 03
S eleccio n es d el P u erto
0 0 : E stán d ar (1 b it d e start,7 b its d e d ato s, p arid ad p ar, 2 b its d e sto p, 9 60 0 b p s)
0 1 : S eleccio n es en D M 6 65 1
0 4 a 07
S eleccio n es d e co n tro l C T S (H o st L in k ó sin p ro to co lo)
0 : In h ib id o ; 1 : S eleccio n ad o
0 8 a 11
R eserv ad o
1 2 a 15
M o d o d e C o m u n icacion es
0 : H o st L in k ; 1 : S in P ro to co lo
C u an d o se co n ecta u n a co n so la d e p rog ram ació n al p u erto d e p eriférico s,
p o n er a O ff el p in 7 d el co n m utad or D IP d e la un id ad C P U . (E l p in 5 y las
seleccio n es d e la co n figu ració n d el P C están in h ib id as en este caso ).
C u an d o con ectam o s u n o rd en ad or p erson al al p u erto d e p eriférico s p ara su
u tilizació n co m o p eriférico d e pro gram ació n, p on er a O n el p in 7 y seleccio n ar
el m o d o d e co m u n icacio n es a ‘H o st L in k ’.
A.11
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
S eleccio n es d e P u erto d e P eriférico s (D M 6 6 5 0 a D M 6 6 5 4)
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6651
0 0 a 07
V elo cid ad d e T ran sm isió n
0 0 : 1 .2 K ; 0 1 : 2 .4 K ; 0 2 : 4 .8 K ; 03 : 9 .6 K ; 0 4 : 19 .2 K
0 8 a 15
F o rm ato d e T ram a
S tart
L o ng itu d
S to p
P arid ad
00:
1 b it
7 b its
1 b it
P ar
01:
1 b it
7 b its
1 b it
Im p ar
02:
1 b it
7 b its
1 b it
Im p ar
03:
1 b it
7 b its
2 b it
P ar
04:
1 b it
7 b its
2 b it
Im p ar
05:
1 b it
7 b its
2 b it
Im par
06:
1 b it
8 b its
1 b it
P ar
07:
1 b it
8 b its
1 b it
Im p ar
08:
1 b it
8 b its
1 b it
N in g un a
09:
1 b it
8 b its
2 b it
P ar
10:
1 b it
8 b its
2 b it
Im p ar
11:
1 b it
8 b its
2 b it
N in g un a
A.12
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
S eleccio n es d e P u erto d e P eriférico s (D M 6 6 5 0 a D M 6 6 5 4)
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6652
0 0 a 15
R etard o d e T ran sm isió n (H o st L in k )
0 0 0 0 a 9 99 9 : E n m s
D M 6653
0 0 a 07
N ú m ero d e n od o (H o st L ink )
0 0 a 31 (B C D )
0 8 a 11
H ab ilitar có d ig o d e in icio (sin pro to co lo )
0 : In h ib id o
1 : S eleccio n ad o
1 2 a 15
H ab ilitar có d ig o d e fin (sin p ro to co lo )
0 : In h ib id o (n ú m ero d e b y tes recib ido s)
1 : S eleccio n ad o (có d igo d e fin esp ecificad o)
2: CR, LF
D M 6654
0 0 a 07
C ó d ig o d e in icio (sin p ro to co lo)
0 0 a F F (h ex ad ecim al)
0 8 a 15
C u an d o lo s b its 1 2 a 1 5 d e D M 6 65 3 están seleccio n ado s a 0 :
N ú m ero d e b y tes recib ido s
0 0 : p or d efecto (25 6 by tes)
0 1 a F F : 1 a 2 55 by tes
C u an d o lo s b its 1 2 a 1 5 d e D M 6 65 3 están seleccio n ado s a 1 :
C ó d ig o d e fin (sin pro to co lo )
0 0 a F F (h ex ad ecim al)
A.13
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
S eleccio n es d e reg istro d e erro res (D M 6 6 5 5 )
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6655
0 0 a 03
E stilo
0 : D esp lazar d esp u és d e hab er alm acen ad o 7 erro res
1 : A lm acen ar só lo lo s 7 p rim ero s errores
2 a F : N o alm acen ar errores
0 4 a 07
R eserv ad o
0 8 a 11
H ab ilitar M o n ito rizació n d e tiem p o d e ciclo
0 : D etectar scan s larg o s co m o errores n o fatales
1 : N o d etectar scan s largo s
1 2 a 15
H ab ilitar erro r d e b atería b aja
0 : D etectar la ten sió n d e b atería b aja com o un erro r no fatal
1 : N o d etectar la ten sió n d e b atería b aja
A.14
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
S eleccio n es p a ra el co n ta d o r d e a lta v elo cid a d
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6602
0 0 a 03
F o rm ato d e d ato s P V d e co n tado res d e alta v elo cid ad 1 a 4.
(ran u ra 1 )
0 : 8 d íg ito s h ex ad ecim al
1 : 8 d íg ito s en B C D
0 4 a 07
R eserv ad o
D M 6611
0 8 a 11
S electo r d e tran sisto r d e salid as ex tern as 1 a 4
(ran u ra 2 )
0: PN P
1: N PN
1 2 a 15
R eserv ad o
D M 6640
0 0 a 03
M o d o d e en trad a d e con tad o r d e alta v elo cid ad 1 (v er n o ta 1 )
(ran u ra 1 )
0 4 a 07
F recu en cia d e cu en ta d e co n tado r d e alta v elo cid ad 1 , ran g o n u m érico , y
d e reset d el co n tad o r. (v er n o ta 2)
0 8 a 11
M o d o d e en trad a d e con tad o r d e alta v elo cid ad 2 (v er n o ta 1 )
D M 6643
1 2 a 15
F recu en cia d e cu en ta d e co n tado r d e alta v elo cid ad 2 , ran g o n u m érico , y
(ran u ra 2 )
d e reset d el co n tad o r. (v er n o ta 2)
D M 6641
0 0 a 03
M o d o d e en trad a d e con tad o r d e alta v elo cid ad 3 (v er n o ta 1 )
(ran u ra 1 )
0 4 a 07
F recu en cia d e cu en ta d e co n tado r d e alta v elo cid ad 3 , ran g o n u m érico , y
d e reset d el co n tad o r. (v er n o ta 2)
0 8 a 11
M o d o d e en trad a d e con tad o r d e alta v elo cid ad 4 (v er n o ta 1 )
D M 6644
1 2 a 15
F recu en cia d e cu en ta d e co n tado r d e alta v elo cid ad 4 , ran g o n u m érico , y
(ran u ra 2 )
d e reset d el co n tad o r. (v er n o ta 2)
A.15
m od o
m od o
m od o
m od o
DM Configuración CQM1H
S elecció n
0
1
2
3
4
S elecció n
0
1
2
3
4
5
6
7
M o d o d e E n tra d a
E n trad a d e fase d iferen cial 1 x
E n trad a d e fase d iferen cial 2 x
E n trad a d e fase d iferen cial 4 x
E n trad a d e arrib a / ab ajo
E n trad a d e p u lso / d irecció n
F recu en cia d e C o n ta d o r
50 K H z
R a n g o n u m érico
C o n taje lin eal
C o n taje circu lar
500 K H z
C o n taje lin eal
C o n taje circu lar
A.16
M o d o d e reset
R eset d e fase Z + S o ftw are
S ó lo reset p o r S o ftw are
R eset d e fase Z + S o ftw are
S ó lo reset p o r S o ftw are
R eset d e fase Z + S o ftw are
S ó lo reset p o r S o ftw are
R eset d e fase Z + S o ftw are
S ó lo reset p o r S o ftw are
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
S eleccio n es p a ra u n a ta rjeta d e E /S d e p u lso s (R A N U R A 2 )
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6611
0 0 a 15
S elcció n d e m od o p ara p u erto s 1 y 2
0 0 0 0 : M o d o co n tado r d e alta velo cid ad
0 0 0 1 : M o d o d e po sicio n am ien to sim p le
D M 6643
0 0 a 03
M o d o d e en trad a d el pu erto 1
0 : M o d o d e fase d iferen cial
1 : M o d o d e pu lso d irecció n
2 : M o d o arrib a / ab ajo
0 4 a 07
M éto d o d e reset d el co n tado r del p u erto 1
0 : R eset d e fase Z y p or S o ftw are
1 : S ó lo reset p o r S o ftw are
0 8 a 11
R an g o n u m érico d el p u erto 1
0 : M o d o lin eal
1 : M o d o circu lar
1 2 a 15
C iclo d e trab ajo d e la salid a d e p u lso s d el p u erto 1
0 : C iclo d e trab ajo fijo
1 : C iclo d e trab ajo v ariab le
A.17
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
S eleccio n es p a ra u n a ta rjeta d e E /S d e p u lso s (R A N U R A 2 )
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6644
0 0 a 03
M o d o d e en trad a d el pu erto 2
0 : M o d o d e fase d iferen cial
1 : M o d o d e pu lso d irecció n
2 : M o d o arrib a / ab ajo
0 4 a 07
M éto d o d e reset d el co n tado r del p u erto 2
0 : R eset d e fase Z y p or S o ftw are
1 : S ó lo reset p o r S o ftw are
0 8 a 11
R an g o n u m érico d el p u erto 2
0 : M o d o lin eal
1 : M o d o circu lar
1 2 a 15
C iclo d e trab ajo d e la salid a d e p u lso s d el p u erto 2
0 : C iclo d e trab ajo fijo
1 : C iclo d e trab ajo v ariab le
A.18
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
S eleccio n es p a ra u n a ta rjeta d e in terfa z d e co d ifica d o r a b so lu to (R A N U R A 2 )
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6611
0 0 a 15
C o m p en sació n d e o rig en p ara el p u erto 1 (4 d íg ito s B C D )
D M 6612
D M 6643
0 0 a 15
0 0 a 07
0 8 a 15
D M 6644
0 0 a 07
0 8 a 15
E l o rig en se com p en sará cu an do se activ e el b it d e co m p en sació n d e o rig en d e
p u erto 1 (S R 2 5 20 1 ). E l v alo r de com p en sació n se g rab ará en B C D en tre 0 0 00
y 4 0 95 si el co n tado r está seleccio n ad o en m o d o B C D ó m od o 36 0  .
C o m p en sació n d e o rig en p ara el p u erto 2 (4 d íg ito s B C D )
E l o rig en se com p en sará cu an do se activ e el b it d e co m p en sació n d e o rig en d e
p u erto 2 (S R 2 5 20 2 ). E l v alo r de com p en sació n se g rab ará en B C D en tre 0 0 00
y 4 0 95 si el co n tado r está seleccio n ad o en m o d o B C D ó m od o 36 0  .
R eso lu ció n d e en trad a d e pu erto 1
0 0 : 8 b its; 0 1 : 1 0 b its; 0 2 : 1 2 b its
M o d o d e o p eració n del p u erto 1
0 0 : m od o B C D ; 0 1 : m o d o 3 60 
R eso lu ció n d e en trad a d e pu erto 2
0 0 : 8 b its; 0 1 : 1 0 b its; 0 2 : 1 2 b its
M o d o d e o p eració n del p u erto 2
0 0 : m od o B C D ; 0 1 : m o d o 3 60 
A.19
DM Configuración CQM1H
C a n a l (es)
B it (s)
F u n ció n
S eleccio n es p a ra u n a ta rjeta d e E /S a n a ló g ica (R A N U R A 2 )
L as sig u ien tes seleccio n es so n efectiv as d esp u és d e tran sferirlas al P L C y ejecu tar el pro gram a.
D M 6611
0 0 a 01
R an g o d e señ al d e en trad a 1 d e la
0 0 : -10 a + 10 V
en trad a an alóg ica.
01: 0 a 10 V
1 0 : 0 a 5 V ó 0 a 20 m A
0 2 a 03
R an g o d e señ al d e en trad a 2 d e la
en trad a an alóg ica.
0 4 a 05
R an g o d e señ al d e en trad a 3 d e la
en trad a an alóg ica.
0 6 a 07
R an g o d e señ al d e en trad a 4 d e la
en trad a an alóg ica.
08
S elecció n d e u so en trad a an alóg ica 1
0 : U so d e la en trad a
1 : E n trad a n o u sad a
09
S elecció n d e u so en trad a an alóg ica 2
10
S elecció n d e u so en trad a an alóg ica 3
11
S elecció n d e u so en trad a an alóg ica 4
1 2 a 15
R eserv ad o
S eleccio n ar a 0
A.20
Descargar

ANEXO I