‫دانشگاه صنعتي امير کبير‬
‫)پلي تکنيک تهران(‬
‫دانشکده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات‬
‫جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد‬
‫رشته مهندسي كامپيوتر‪ -‬نرمافزار‬
‫بهبود متدولوژيهاي مهندسي نرمافزار مبتني بر‬
‫عامل‬
‫)‪ (MaSE,Gaia‬بر مبناي مقايسه و تلفيق‬
‫ارائه دهنده‪ :‬شيوا وفادار‬
‫استاد راهنما ‪ :‬آقاي دكتر احمد عبدهللا زاده‬
‫‪1‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫تعريف مساله‬
‫فرآيند بهبود و توسعه متدولوژيها‬
‫فرآيند ارزيابي متدولوژي ‪MaSE‬‬
‫مشكالت شناسايي شده در متدولوژي ‪MaSE‬‬
‫معرفي متدولوژي ‪Ex-MaSE‬‬
‫ارزيابي متدولوژي با استفاده از پارامترهاي مهندسي نرمافزار‬
‫نتيجه گيري و پيشنهادات‬
‫مراجع‬
‫‪2‬‬
‫مهندسي نرمافزار مبتني بر عامل )‪(AOSE‬‬
‫خودمختاري‬
‫‪‬‬
‫تفاوت ويژگيهاي‬
‫عامل و شي‬
‫پيش فعال‬
‫رشتهعامل‬
‫كنترل‬
‫ارتباطهاي ازپيشتعيين نشده‬
‫محيط‬
‫نحوه شكستن مساله‬
‫‪ ‬تفاوت ديدگاه‬
‫مبتني بر عامل و شيگرا‬
‫تجرد‬
‫‪3‬‬
‫مهندسي نرمافزار مبتني بر عامل )‪(AOSE‬‬
‫فعاليتهاي «پوشاننده» مهندسي نرمافزار مبتني بر عامل‬
‫فعاليتهاي‬
‫اطمينان‬
‫مديريت‬
‫ابزارهاي توليد نرمافزار‬
‫كيفيت‬
‫پيكربندي‬
‫متدولوژيهاي مهندسي نرمافزار‬
‫مبتني بر عامل‬
‫مديريت‬
‫پروژهها‬
‫ي‬
‫نرمافزار‬
‫ي‬
‫فرآيند هاي مهندسينرمافزار‬
‫مبتني برعامل‬
‫كيفيت نرمافزار‬
‫مديريت‬
‫ريسك‬
‫‪4‬‬
‫هدف از انجام پروژه‬
‫بهبود و توسعه متدولوژيهاي مهندسي نرمافزار مبتني بر عامل‬
‫بر مبناي مقايسه و تلفيق‬
‫متدولوژي انتخاب شده ‪MaSE :‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫يكي از متدولوژيهاي مطرح مبتني برعامل‬
‫مراحل مشخص تحليل‪ ,‬طراحي و حركت به سمت پياده سازي‬
‫ابزار ‪AgentTool‬‬
‫‪5‬‬
‫روشهاي ارزيابي متدولوژيها‬
‫‪ ‬روش ارزيابي تجربي‬
‫‪‬‬
‫انتخاب و پيادهسازي سيستمهايي به عنوان مطالعه موردي‬
‫‪ ‬روش ارزيابي مقايسهاي‬
‫‪‬‬
‫مقايسه تواناييهاي مدلسازي متدولوژي در مقايسه با ساير روشها‬
‫‪ ‬روش ارزيابي معياري‬
‫‪‬‬
‫ارزيابي متدولوژي از ديدگاه معيارهاي مطرح در مهندسي‬
‫نرمافزار‬
‫‪ ‬روش ارزيابي محتوايي‬
‫‪‬‬
‫بررسي نيازهاي ديدگاه مبتني بر عامل و تواناييهاي مدلسازي‬
‫متدولوژي‬
‫‪6‬‬
‫چهارچوب ارائه شده براي بهبود و توسعه‬
‫متدولوژي‬
‫برمبناي مطالعه و بررسي روشهاي بهبود متدولوژيهاي مبتني بر عامل‬
‫]‪9‬و‪14‬و‪25‬و‪40‬و‪[50‬‬
‫متدولوژي‬
‫انتخاب سيستم‬
‫ساخت يك سيستم‪ :‬مطالعه موردي‬
‫محصوالت نرمافزاري(مستندات‪,‬‬
‫نرمافزار)‬
‫تشخيص كمبودهاي متدولوژي‬
‫معيارهاي ارزيابي‬
‫نيازهاي سيستمهاي‬
‫مبتني بر عامل‬
‫متدولوژي‬
‫بهبود يافته‬
‫كمبودهاي متدولوژي‬
‫بهبود متدولوژي‬
‫‪7‬‬
‫فرآيند توليد متدولوژي ‪Ex-MaSE‬‬
‫متدولوژي ‪MaSE‬‬
‫انتخاب سيستم‬
‫ساخت يك سيستم‪ :‬مطالعه موردي‬
‫محصوالت نرمافزاري(مستندات‪,‬‬
‫نرمافزار)‬
‫تشخيص كمبودهاي متدولوژي‬
‫متدولوژي‬
‫بهبود يافته‬
‫كمبودهاي متدولوژي‬
‫بهبود متدولوژي‬
‫‪8‬‬
‫ويژگيهاي سيستم براي مطالعه موردي نخست‬
‫‪ ‬لزوم پيادهسازي با استفاده از تكنولوژي عامل‬
‫زمينه كاري سيستم انتخاب‪ :‬تجارت الكترونيك‬
‫‪‬كنترل توزيع شده و رفتارهاي مستقل‬
‫‪‬دستيابي به اهداف همزمان و متضاد‬
‫‪‬انعطافپذيري و انطباق‬
‫‪‬سطح پيچيدگي پايين‬
‫‪‬جلوگيري از اثرات جانبي منفي‬
‫‪9‬‬
‫مطالعه موردي ‪ :1‬سيستم فروش الكترونيكي كتاب‬
‫شرايط‬
‫فروش‬
‫سياستهای‬
‫خريد‬
‫درخواست‬
‫کتاب‬
‫ارائه قيمت‬
‫درخواست‬
‫کتاب‬
‫سياستهای‬
‫خريد‬
‫‪10‬‬
‫نيازمنديها‬
‫متدولوژي‬
‫‪MaSE‬‬
‫تعيين اهداف‬
‫تعيين موارد‬
‫كاربرد‬
‫تحليل‬
‫بازبيني‬
‫نقشها‬
‫ايجاد كالسهاي‬
‫عامل‬
‫ساخت‬
‫طراحي‬
‫گفتگوها‬
‫سلسله مراتب‬
‫اهداف‬
‫موارد كاربرد‬
‫نمودار ترتيب‬
‫نقشها‬
‫وظايف همزمان‬
‫كالس عامل‬
‫گفتگوها‬
‫تركيب كالسهاي معماري عامل‬
‫عامل‬
‫طراحي‬
‫سيستم‬
‫نمودار آرايش‬
‫ساختاري‬
‫‪11‬‬
‫فرآيند توليد متدولوژي ‪Ex-MaSE‬‬
‫متدولوژي ‪MaSE‬‬
‫تعريف سيستم‬
‫ساخت يك سيستم‪ :‬مطالعه موردي‬
‫محصوالت نرمافزاري(مستندات‪,‬‬
‫نرمافزار)‬
‫تشخيص كمبودهاي متدولوژي‬
‫متدولوژي‬
‫بهبود يافته‬
‫كمبودهاي متدولوژي‬
‫بهبود متدولوژي‬
‫‪12‬‬
‫مشکالت شناسايي شده در ارزيابي تجربي‬
‫‪ ‬شکاف مراحل تحليل و طراحي‬
‫‪ ‬عدم مدلسازي دانش مورد نياز عامل‬
‫‪ ‬عدم مدلسازي محيط‬
‫‪ ‬تبديل كليه نقشهاي موجود در سيستم به عامل‬
‫‪ ‬مشكل مدلسازي تعامل ميان عاملها‬
‫‪ ‬كمبودهاي مستندسازي‬
‫‪ ‬عدم مدلسازي هستانشناسي عامل‬
‫‪13‬‬
‫مشکالت متدولوژي ‪ ( MaSE‬ارزيابي مقايسهاي)‬
‫متدولوژيها‬
‫‪MASCommon‬‬
‫‪KADS‬‬
‫)‪(1996‬‬
‫‪Gaia‬‬
‫‪MaSE‬‬
‫‪MESSAGE‬‬
‫‪ROADMAP‬‬
‫)‪(1998‬‬
‫)‪(2000‬‬
‫)‪(2001‬‬
‫)‪(2002‬‬
‫‪MaSE‬‬
‫‪Extensions‬‬
‫)‪(2002, 2003‬‬
‫خودمختاري‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫مدلسازي از محيط‬
‫*‬
‫_‬
‫‪-‬‬
‫*‬
‫‪+‬‬
‫_‬
‫پيشفعال بودن‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫مدل دانش‬
‫‪+‬‬
‫_‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫_‬
‫حركت در راستاي هدف‬
‫‪-‬‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫قابليت حركت‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫_‬
‫‪+‬‬
‫هستانشناسي‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫_‬
‫‪+‬‬
‫زبان تعامل عامل‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫_‬
‫‪+‬‬
‫معماري عامل‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫_‬
‫‪+‬‬
‫ويژگيها‬
‫‪14‬‬
‫فرآيند توليد متدولوژي ‪Ex-MaSE‬‬
‫متدولوژي ‪MaSE‬‬
‫تعريف سيستم‬
‫ساخت يك سيستم‪ :‬مطالعه موردي‬
‫محصوالت نرمافزاري(مستندات‪ ,‬نرمافزار)‬
‫تشخيص كمبودهاي متدولوژي‬
‫متدولوژي بهبود‬
‫يافته‬
‫كمبودهاي متدولوژي‬
‫بهبود متدولوژي‬
‫‪15‬‬
‫نيازمنديها‬
‫تعيين اهداف‬
‫سلسله مراتب اهداف‬
‫موارد كاربرد‬
‫موارد كاربرد‬
‫نمودار ترتيب‬
‫مدل ارتباط با محيط‬
‫تحليل مدلسازي محيط‬
‫ويژگيهاي محيط‬
‫هستانشناسي‬
‫ساخت هستانشناسي‬
‫بازبيني نقشها‬
‫نقشها‬
‫مدلسازي دانش‬
‫ساخت كالس عامل‪-‬شي‬
‫مدل دانش‬
‫كالس عامل‪ -‬شي‬
‫طراحي‬
‫نمودارهاي گفتگو‬
‫ساخت گفتگوها‬
‫ساخت كالس عامل‪-‬شي‬
‫طراحي سيستم‬
‫مدل وظايف همزمان‬
‫معماري عامل‬
‫نمودار آرايش‬
‫ساختاري‬
‫‪16‬‬
‫نيازمنديها‬
‫تعيين اهداف‬
‫سلسله مراتب اهداف‬
‫موارد كاربرد‬
‫موارد كاربرد‬
‫نمودار ترتيب‬
‫مدل ارتباط با محيط‬
‫تحليل مدلسازي محيط‬
‫ويژگيهاي محيط‬
‫هستانشناسي‬
‫ساخت هستانشناسي‬
‫بازبيني نقشها‬
‫نقشها‬
‫مدلسازي دانش‬
‫ساخت كالس عامل‪-‬شي‬
‫مدل دانش‬
‫كالس عامل‪ -‬شي‬
‫طراحي‬
‫نمودارهاي گفتگو‬
‫ساخت گفتگوها‬
‫ساخت كالس عامل‪-‬شي‬
‫طراحي سيستم‬
‫مدل وظايف همزمان‬
‫معماري عامل‬
‫نمودار آرايش‬
‫ساختاري‬
‫‪17‬‬
‫مرحله مدلسازي محيط‬
‫شامل‪:‬‬
‫‪ -1‬تشخيص مولفههاي محيط‬
‫‪ ‬مدل ارتباط با محيط‬
‫‪ ‬شماي نقشهاي سيستم‬
‫‪ -2‬تشخيص ويژگيهاي محيط‬
‫‪ ‬شماي مدلسازي محيط‬
‫‪18‬‬
‫مرحله تشخيص مولفههاي محيط‬
‫هدف‪:‬‬
‫‪ ‬ارائه يك ديدگاه كلي از سيستم‬
‫‪ ‬تعيين عوامل محيطي براي كل سيستم‬
‫‪ ‬تعيين عوامل محيطي براي هر يك از نقشهاي سيستم‬
‫نمودارها‪:‬‬
‫‪‬مدل ارتباط با محيط‬
‫‪‬الگوي نقش‬
‫‪19‬‬
‫نمونهاي از مدل ارتباط با محيط‬
‫قوانين انواع‬
‫حراج‬
‫فروشنده‬
‫اطالعات پايه‬
‫فروش‬
‫سيستم‬
‫‪CASBA‬‬
‫استراتژيهاي‬
‫خريد‬
‫خريدار‬
‫مدل ارتباط با محيط براي سيستم ‪CASBA‬‬
‫‪20‬‬
‫نمونهاي از شماي نقش‬
‫‪ ‬تعيين مولفههاي محيطي براي هر نقش‬
‫الگوي نقش‪ :‬خريدار‬
‫منابع خارجي‪ :‬قوانين انواع حراج‬
‫منابع فيزيكي‪ :‬زمان‬
‫ساير نقشها‬
‫نام نقش‬
‫نحوه ارتباط‪ /‬ميزان صحت و دقت اطالعات‬
‫دالل حراج‬
‫دريافت و ارسال اطالعات‪ /‬بر اساس‬
‫سياستهاي خريدميتواند دقيق باشد يا نباشد‬
‫دريافت و ارسال اطالعات‪ /‬با احتمال زيادي‬
‫غيرواقعي است‬
‫خريدار‬
‫‪21‬‬
‫مرحله تعيين ويژگيهاي محيط‬
‫‪ ‬هدف‬
‫تعيين ديدگاه هر يك از نقشهاي سيستم‬
‫نسبت به ويژگيهاي محيط‬
‫‪ ‬مزايا‬
‫مستندسازي محدوده عملكرد هر نقش‬
‫تعيين ديدگاه هر نقش نسبت به سيستم‬
‫تعيين عوامل پيچيدگي سيستم براي هر‬
‫نقش‬
‫جمعآوري اطالعات مقدماتي براي انتخاب‬
‫معماري‬
‫‪22‬‬
‫نمونهاي از الگوي مدلسازي محيط‬
‫ويژگيها‬
‫نقش ‪1‬‬
‫(خريدار)‬
‫قابل دسترسي‪/‬‬
‫غيرقابل دسترسي‬
‫غير قابل دسترسي‪ :‬نياز به‬
‫نگهداري اطالعات از محيط‬
‫قطعي ‪ /‬غيرقطعي‬
‫غيرقطعي‪ :‬فاكتورهاي متعدد‬
‫براي تصميمگيري‬
‫مقطعي ‪ /‬غيرمقطعي‬
‫ماهيتا غير مقطعي‪ /‬مقطعي‬
‫درنظر گرفته ميشود‪.‬‬
‫ايستا ‪ /‬پويا‬
‫گسسته‪ /‬پيوسته‬
‫نقش ‪2‬‬
‫( دالل حراج)‬
‫ايستا‪ :‬در حين اجراي حراج‬
‫تغييري در ليست خريداران‬
‫ايجاد نميشود‪.‬‬
‫گسسته‪ :‬تصيمگيري مشخص در‬
‫زمانهاي مشخص‬
‫‪23‬‬
‫مزاياي مدل محيط‬
‫‪ ‬شکاف مراحل تحليل و طراحي‬
‫عدم مدلسازي دانش مورد نياز عامل‬
‫‪‬عدم مدلسازي محيط‬
‫تبديل كليه نقشهاي موجود در سيستم به عامل‬
‫مشكل مدلسازي تعامل ميان عاملها‬
‫‪‬كمبودهاي مستندسازي‬
‫‪24‬‬
‫نيازمنديها‬
‫تعيين اهداف‬
‫سلسله مراتب اهداف‬
‫موارد كاربرد‬
‫موارد كاربرد‬
‫نمودار ترتيب‬
‫مدل ارتباط با محيط‬
‫تحليل مدلسازي محيط‬
‫ويژگيهاي محيط‬
‫هستانشناسي‬
‫ساخت هستانشناسي‬
‫بازبيني نقشها‬
‫نقشها‬
‫مدلسازي دانش‬
‫ساخت كالس عامل‪-‬شي‬
‫مدل دانش‬
‫كالس عامل‪ -‬شي‬
‫طراحي‬
‫نمودارهاي گفتگو‬
‫ساخت گفتگوها‬
‫ساخت كالس عامل‪-‬شي‬
‫طراحي سيستم‬
‫مدل وظايف همزمان‬
‫معماري عامل‬
‫نمودار آرايش‬
‫ساختاري‬
‫‪25‬‬
‫مرحله مدل سازي دانش‬
‫‪‬هدف‪:‬‬
‫تعيين نحوه عملكرد هر يك از نقشهاي سيستم‬
‫فراهم نمودن امكانات الزم براي انتخاب معماري‬
‫عامل‬
‫‪ ‬انواع دانش ( بر اساس نيازهاي مرحله طراحي )‬
‫دانش پايه ( واقعيتها)‬
‫مكانيزم استفاده از دانش پايه ( قوانين و طرحها )‬
‫‪‬مدلهاي ارائه شده‪:‬‬
‫الگوي واقعيتهاي مورد نياز نقش‬
‫الگوي قوانين‬
‫الگوي طرحها‬
‫‪26‬‬
‫نمونهاي از الگوي واقعيتهاي مورد نياز‬
‫نام نقش‬
‫دالل حراج‬
‫ارزش‬
‫واقعيت‬
‫منبع تامينكننده‬
‫سرويسهاي مربوطه‬
‫شرايط‬
‫بهروزرساني‬
‫بهترين‬
‫پيشنهاد قيمت‬
‫دالل حراج‬
‫تشخيص بهترين قيمت‬
‫ارزيابي درخواستهاي‬
‫رسيده‬
‫قانون تشخيص‬
‫بهترين قيمت‬
‫زمان‬
‫منبع فيزيكي‬
‫(زمان)‬
‫تشخيص پايان زمان‬
‫ارائه قيمت‬
‫تشخيص پايان حراج‬
‫به طور مرتب زياد‬
‫از محيط‬
‫دريافت‬
‫ميشود‬
‫‪27‬‬
‫نمونهاي از الگوي قوانين‬
‫هدف‪ :‬مستندسازي مكانيزمهاي بهكارگيري دانش‬
‫الگوي قانون‪ :‬پيشنهاد قيمت جديد در حراج انگليسي‬
‫نقش استفادهكننده‪ :‬خريدار‪ /‬دالل حراج‬
‫شرح‪ :‬بر مبناي اين قانون اعتبار پيشنهادها در حراج انگليسي مشخص‬
‫ميشود‪.‬‬
‫پيششرط‪ :‬خريدار مايل به ارائه قيمت باشد‬
‫پيشرط‪ :‬ارائه قيمت بيش از بهترين قيمت قبلي‬
‫برقرار نبودن شرط‪ :‬خريدار پيشنهاد جديدي ارائه نميدهد‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫نمونهاي از الگوي طرح‬
‫هدف ‪ :‬مستندسازي مكانيزمهاي بهكارگيري دانش‬
‫الگوي طرح‪ :‬پيشنهاد قيمت‬
‫نقش استفادهكننده‪ :‬خريدار‬
‫شرح‪ :‬بر اساس طرح از پيش تعيينشده اي خريدار قيمت پيشنهادي خود را ارائه‬
‫ميدهد‬
‫نوع‪ :‬ايستا‬
‫تقدم‪- :‬‬
‫حالت‬
‫پيش شرط‬
‫پيشرط‬
‫‪1‬‬
‫بهترين قيمت كمتر از ‪ %50‬قيمت نهايي‬
‫ارائه قيمت با نرخ‬
‫‪%10‬افزايش‬
‫‪2‬‬
‫بهترين قيمت بين ‪ 50‬تا ‪ 70‬درصد‬
‫ارائه قيمت با نرخ ‪%7‬‬
‫افزايش‬
‫‪3‬‬
‫بهترين قيمت بيش از ‪ 70‬درصد‬
‫ارائه قيمت با نرخ ‪%4‬‬
‫افزايش‬
‫‪29‬‬
‫مزاياي مدل دانش‬
‫‪ ‬شکاف مراحل تحليل و طراحي‬
‫‪ ‬عدم مدلسازي دانش مورد نياز عامل‬
‫عدم مدلسازي محيط‬
‫تبديل كليه نقشهاي موجود در سيستم به عامل‬
‫مشكل مدلسازي تعامل ميان عاملها‬
‫‪‬كمبودهاي مستندسازي‬
‫‪30‬‬
‫نيازمنديها‬
‫تعيين اهداف‬
‫سلسله مراتب اهداف‬
‫موارد كاربرد‬
‫موارد كاربرد‬
‫نمودار ترتيب‬
‫مدل ارتباط با محيط‬
‫تحليل مدلسازي محيط‬
‫ويژگيهاي محيط‬
‫هستانشناسي‬
‫ساخت هستانشناسي‬
‫بازبيني نقشها‬
‫نقشها‬
‫مدلسازي دانش‬
‫ساخت كالس عامل‪-‬شي‬
‫مدل دانش‬
‫كالس عامل‪ -‬شي‬
‫طراحي‬
‫نمودارهاي گفتگو‬
‫ساخت گفتگوها‬
‫ساخت كالس عامل‪-‬شي‬
‫طراحي سيستم‬
‫مدل وظايف همزمان‬
‫معماري عامل‬
‫نمودار آرايش‬
‫ساختاري‬
‫‪31‬‬
‫مرحله ايجاد كالسهاي عامل‪ -‬شي‬
‫‪ ‬هدف‪:‬‬
‫امكان ايجاد كالس عامل و كالس شي بر اساس ويژگي نقشها‬
‫‪ ‬مدل ارائه شده ‪:‬‬
‫مدل كالس عامل‪ -‬شي‬
‫‪32‬‬
‫نمونهاي از كالس نمودار كالس عامل‪ -‬شي‬
‫نمودار كالس عامل‪ -‬شي براي سيستم ‪CASBA‬‬
‫‪33‬‬
‫مرحله ايجاد كالسهاي عامل‪ -‬شي‬
‫‪ ‬اعمال تغييرات در ساير مراحل طراحي‬
‫اصالح مرحله ساخت گفتگوها‬
‫اصالح مرحله ساخت كالس عامل‬
‫اصالح نمودار آرايش ساختاري‬
‫‪34‬‬
‫مزاياي مدل كالس عامل‪ -‬شي‬
‫‪‬‬
‫شکاف مراحل تحليل و طراحي‬
‫عدم مدلسازي دانش مورد نياز عامل‬
‫عدم مدلسازي محيط‬
‫تبديل كليه نقشهاي موجود در سيستم به عامل‬
‫مشكل مدلسازي تعامل ميان عاملها‬
‫كمبودهاي مستندسازي‬
‫‪35‬‬
‫نيازمنديها‬
‫تعيين اهداف‬
‫سلسله مراتب اهداف‬
‫موارد كاربرد‬
‫موارد كاربرد‬
‫نمودار ترتيب‬
‫مدل ارتباط با محيط‬
‫تحليل مدلسازي محيط‬
‫ويژگيهاي محيط‬
‫هستانشناسي‬
‫ساخت هستانشناسي‬
‫بازبيني نقشها‬
‫نقشها‬
‫مدلسازي دانش‬
‫ساخت كالس عامل‪-‬شي‬
‫مدل دانش‬
‫كالس عامل‪ -‬شي‬
‫طراحي‬
‫نمودارهاي گفتگو‬
‫ساخت گفتگوها‬
‫ساخت كالس عامل‪-‬شي‬
‫طراحي سيستم‬
‫مدل وظايف همزمان‬
‫معماري عامل‬
‫نمودار آرايش‬
‫ساختاري‬
‫‪36‬‬
‫اصالح مرحله ايجاد نمودارهاي ترتيب‬
‫هدف‬
‫توانايي مدل كردن ويژگيهاي خاص عامل‬
‫كاهش تعداد نمودارهاي ترتيب مورد نياز‬
‫افزايش خوانايي نمودارهاي توليد شده‬
‫راهكار‬
‫استفاده از توسعههاي موجود در ‪ AUML‬براي نمودارهاي‬
‫ترتيب‬
‫‪37‬‬
Administrator:
Administrator
Seller : Seller
Auctioneer: Auctioneer
Buyer: Buyers
Request Order Proccessing
Deny
Accept
or
Request Auction Proccessing
Inform Auction
Subscribe
or
Call For Proposal
Propose
or
PreDef.
Time
PreDef.
Time
Notification
38
or
Accept
Deny
Inform Best Bid
or
Inform Auction Result
Inform Auction
Result
Notification
‫نمونهاي از نمودار ترتيب اصالح شده‬
‫مزاياي مدل عامل‪ -‬شي‬
‫شکاف مراحل تحليل و طراحي‬
‫عدم مدلسازي دانش مورد نياز عامل‬
‫عدم مدلسازي محيط‬
‫تبديل كليه نقشهاي موجود در سيستم به عامل‬
‫‪ ‬مشكل مدلسازي تعامل ميان عاملها‬
‫كمبودهاي مستندسازي‬
‫‪39‬‬
‫معرفي متدولوژي ‪Ex-MaSE‬‬
‫متدولوژي ‪MaSE‬‬
‫تعريف سيستم‬
‫ساخت يك سيستم‪ :‬مطالعه موردي‬
‫محصوالت نرمافزاري(مستندات‪,‬‬
‫نرمافزار)‬
‫تشخيص كمبودهاي متدولوژي‬
‫كمبودهاي متدولوژي‬
‫متدولوژي‬
‫بهبود يافته‬
‫)‪(Ex-MaSE‬‬
‫بهبود متدولوژي‬
‫‪40‬‬
‫ارزيابي تجربي متدولوژي ‪) Ex-MaSE‬مطالعه موردي‬
‫‪(2‬‬
‫‪ ‬سيستم ‪CASBA‬‬
‫‪‬تجارت الكترونيك‬
‫‪‬سيستم با پيچيدگي بيشتر‬
‫‪ ‬تحليل و طراحي سيستم با استفاده از متدولوژي ‪Ex-MaSE‬‬
‫‪ ‬نتايج‬
‫برطرف شدن مشكالت موجود در متدولوژي ‪ MaSE‬با استفاده‬
‫از بهبودهاي حاصل‬
‫‪41‬‬
‫ارزيابي مقايسهاي متدولوژي ‪Ex-MaSE‬‬
‫متدولوژيها‬
‫‪MASCommon‬‬
‫‪KADS‬‬
‫)‪(1996‬‬
‫‪Gaia‬‬
‫‪MaSE‬‬
‫‪MESSAGE‬‬
‫‪ROADMAP‬‬
‫)‪(1998‬‬
‫)‪(2000‬‬
‫)‪(2001‬‬
‫)‪(2002‬‬
‫‪MaSE‬‬
‫‪Extensions‬‬
‫)‪(2002, 2003‬‬
‫‪+‬‬
‫*‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫*‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫*‬
‫‪+‬‬
‫‬‫*‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫*‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫*‬
‫‪+‬‬
‫‬‫*‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫قابليت حركت‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‪+‬‬
‫زبان تعامل عامل‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫ويژگيها‬
‫خودمختاري‬
‫مدلسازي از محيط‬
‫پيشفعال بودن‬
‫مدل دانش‬
‫حركت در راستاي‬
‫هدف‬
‫هستانشناسي‬
‫معماري عامل‬
‫عالمت ‪ : +‬توانايي مدلكردن ويژگي از سوي متدولوژي‬
‫مدلكردن ويژگي‬
‫عالمت ‪-‬‬
‫‪Ex-MaSE‬‬
‫)‪(2003‬‬
‫‪ :‬عدم توانايي متدولوژي در‬
‫‪42‬‬
‫ارزيابي معياري متدولوژي ‪Ex-MaSE‬‬
‫معيارهاي ارزيابي متدولوژي‬
‫‪Ex-MaSE MaSE‬‬
‫وضوح‬
‫)‪(Preciseness‬‬
‫*‬
‫قابليت دسترسي‬
‫)‪(Accessibility‬‬
‫*‬
‫قابليت بيان ويژگيهاي مختلف سيستم )‪(Expressiveness‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫قابليت گسترش‬
‫)‪(Extendability‬‬
‫?‬
‫?‪+/‬‬
‫مديريت پيچيدگي‬
‫)‪(Complexity Management‬‬
‫‬‫‬‫بهبود يافته‬
‫*‬
‫?‪+/‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪(Excitability and‬‬
‫قابليت اجرا و تست‬
‫)‪Testability‬‬
‫توانايي مدلكردن ويژگي نسبت به متدولوژي پايه‬
‫عالمت ‪: +‬‬
‫عالمت ‪ : -‬متدولوژي معيار را برآورده نميكند‬
‫عالمت * ‪ :‬متدولوژي تااندازهاي معيار را برآورده ميسازد‪.‬‬
‫شده اس‬
‫عالمت ?‪ :+/‬معيار بررسي نشده است اما ابزارهاي برآوردن آن در متدولوژي تا حدي فراهم‪43‬‬
‫ارزيابي معياري متدولوژي ‪Ex-MaSE‬‬
‫معيارهاي ارزيابي متدولوژي‬
‫‪MaSE‬‬
‫‪Ex-MaSE‬‬
‫پيوستگي مراحل‬
‫)‪(Refinability‬‬
‫*‬
‫مستقل از ساختار‬
‫)‪(Portability‬‬
‫‪+‬‬
‫قابليت تحليل‬
‫)‪(Analysability‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫قابليت مدلكردن سيستمهاي بزرگ‬
‫)‪(Scalability‬‬
‫?‬
‫?‬
‫قابليت نگهداري‬
‫)‪(Maintainability‬‬
‫*‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫?‪+/‬‬
‫قابليت استفاده مجدد‬
‫توانايي مدلكردن ويژگي نسبت به متدولوژي پايه بهبود يافته‬
‫عالمت ‪: +‬‬
‫)‪(Reusability‬‬
‫عالمت ‪ : -‬متدولوژي معيار را برآورده نميكند‬
‫عالمت * ‪ :‬متدولوژي تااندازهاي معيار را برآورده ميسازد‪.‬‬
‫‪ 44‬است‬
‫عالمت ?‪ :+/‬معيار بررسي نشده است اما ابزارهاي برآوردن آن در متدولوژي تا حدي فراهم شده‬
‫?‬
‫?‪+/‬‬
‫نتيجه گيري‬
‫‪‬ايجاد متدولوژي ‪Ex-MaSE‬‬
‫‪‬مدل محيط‬
‫‪‬مدل دانش‬
‫‪‬مدل كالس عامل‪ -‬شي‬
‫‪‬اصالح نمودارهاي ترتيب‬
‫‪ ‬بهبود متدولوژي پايه از نظر معيارهاي ارزيابي‬
‫‪‬قابليت دسترسي‬
‫‪‬پيوستگي مراحل‬
‫‪‬قابليت بيان ويژگيهاي مختلف سيستم‬
‫‪‬مديريت پيچيدگي‬
‫‪45‬‬
‫نتيجهگيري‬
‫‪‬فراهم نمودن امكانات براي دستيابي به معيارهاي‬
‫‪ ‬قابليت نگهداري‬
‫‪‬قابليت توسعه‬
‫‪ ‬قابليت استفاده مجدد‬
‫‪‬ارائه مدلي براي فرآيند بهبود و توسعه در متدولوژيهاي‬
‫مهندسي نرمافزار مبتني بر عامل‬
‫‪‬معرفي معيارهاي ارزيابي متدولوژيهاي مبتني بر‬
‫عامل‬
‫‪46‬‬
‫پيشنهادات براي کارهاي آينده‬
‫بهبود مدل عامل‪ -‬شي‬
‫درنظر گرفتن ساير مراحل چرخه حيات در متدولوژي‬
‫تعيين رهنمودهاي مشخص براي تعيين اهداف و وظايف در ‪Ex-‬‬
‫‪MaSE‬‬
‫استفاده از سيستمهاي متعدد در ارزيابي متدولوژي‬
‫ارزيابي متدولوژي توسط گروههاي كاري مختلف‬
‫توسعه سيستمهاي توليدشده با استفاده از متدولوژي‬
‫كمينمودن معيارهاي ارزيابي متدلوژي مبتني بر عامل‬
‫حركت به سمت يك متدولوژي و روش مدلسازي همگون و يكپارچه‬
‫‪47‬‬
‫فهرست مقاالت‬
‫ يك تجربه عملي‬: MaSE ‫بهبود متدولوژي‬
‫ محمدرضا آيتهللا زاده شيرازي‬,‫ احمد عبدهللا زاده‬,‫شيوا وفادار‬
-‫چاپ شده در مجموعه مقاالت هشتمين كنفرانس ساالنه انجمن كامپيوتر ايران‬
‫مشهد‬
Towards a More Expressive and Refinable Multiagent
System Engineering
Shiva Vafadar, Ahmad Abdollahzadeh Barfouroush, Mohammad Reza
Ayatollahzadeh Shirazi
Accepted in Special Track: Agent-Oriented Methodologies -Commonalities and Distinctions at the 5th international Workshop on
Agent-Oriented Information Systems (AOIS2003) ,Melbourne , Australia
48
‫فهرست مقاالت‬
Bidging the Gaps in MaSE Methodology
Shiva Vafadar, Ahmad Abdollahzadeh Barfouroush,
Mohammad Reza Ayatollahzadeh Shirazi
Submmited to first international conference on Agent Base
Technologies and (ATS2003) ,Calgary , Canada
49
‫مراجع‬
1. Ayatollahzadeh Shirazi, M. R., Abdollahzadeh, A.: Agent-based Software Engineering as a
Layered Technology, Workshop on Agents for Information Management, The First EurAsian
Conference on Advances in Information and Communication Technology, Iran (2002)
2. Ayatollahzadeh Shirazi M. R., A. Abdollahzadeh Barfouroush, Agent Definitions: A Response
to What is an Agent Anyway?,Technical Report, CE/TR/80/06, Computer Engineering Faculty,
Amirkabir University of Technology, 2000.
3. Ayatollahzadeh Shirazi M. R., A. Abdollahzadeh Barfouroush, Agen-based Software
Engineering: A Practitioner’s View?,Technical Report, CE/TR/81/07, Computer Engineering
Faculty, Amirkabir University of Technology, 2002.
4. Botman, S., Hoogendoorn, M., Bud, v., Jaiswal, A., Hawkins, S., Kryzhnyaya, Y., Pearce, J.,
Schoolcraft, A., Sigvartsen, S., Collins J., Gini, M., Design of supplier agents for an auctionbased market, AAMAS-02 Workshop on Agent-Oriented Information Systems, July 2002.
5. Caire G., F. Leal, P. Chainho, R. Evans, F. Garijo, J. Gomez, J. Pavon, P. Kearney, J.Stark, P.
Massonet, Agent Oriented Analysis using MESSAGE/UML, In Proc. of the Agent- Oriented
Software Engineering (AOSE) 2001, Agents 2001, 2001, pp. 101-108.
50
‫مراجع‬
6. Castro, J., Kolp, M., Mylopoulos,J., A Requirements-Driven Development Methodology, In Proc
of the 13th International Conference on Advanced Information Systems Engineering CAiSE 01,
Interlaken, Switzerland, June 4-8, 2001.
7. Collinot, A. Drogoul, A. and Benhamou, P. Agent Oriented Design of a Soccer Robot Team In
Proc. of the Second Intl. Conf. on Multi-Agent Systems, Kyoto, Japan, Dec 1996
8. DeLoach. S. A.,Analysis and Design using MaSE and agentTool, presented at 12th Midwest
Artificial Intelligence and Cognitive Science Conference (MAICS 2001)Miami University, Oxford,
Ohio, March 31 - April 1, 2001
9. DeLoach, S. A.: Modeling Organizational Rules in the Multiagent Systems Engineering
Methodology. Proceedings of the 15th Canadian Conference on Artificial Intelligence. Calgary,
Canada (2002)
10. DeLoach, S., Using agentMom User's Manual, July 2000
11. DeLoach, S.A., Wood, M., Developing Multiagent Systems with agentTool, Intelligent Agents
VII -Proceedings of the 7th International Workshop on AgentTheories, Architectures, and
Languages (ATAL'2000).
51
‫مراجع‬
12. DeLoach, S., Wood, M., Multiagent Systems Engineering: the Analysis Phase. Technical
Report, Air Force Institute of Technology, AFIT/EN-TR-00-02,June 2000
13. DeLoach, S., Wood, M., Sparkman, C., Multiagent Systems Engineering, The International
Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, Volume 11 No. 3, June 2001.
14. DiLeo, J., Jacobs, T., DeLoach, S., Integrating Ontologies into Multiagent Systems
Engineering, 4th international bi-conference workshop on agent- oriented Information systems
(AOIS 2002), Bologna, Italy (2002)
15. Glaser, L., Contribution to Knowledge Modeling in a Multi-Agent Framework, Ph.D. Thesis,
University henri Poincare,Nancy, France, November 1996
16. Evans, R., Kearney, P., Caire, G., Stark, J., Gomez, S., Pavon, J., Leal, F., Chainho, P.,
Massonet, P.,MESSAGE: Methodology for Enginnering Systems of Software Agents, Project
Information, Project P907, 2001
17. Iglesias, C. A., Garijo, M., Gonzales, J.C.: A survey of Agent-Oriented Methodologies,
Proceedings of the 5th International Workshop on Intelligent Agents, Agent Theories,
Architectures, and Languages (ATAL-98)
52
‫مراجع‬
18. Iglesias, C. A, Mercedes, G., Gonzales, J. C., Velasco, J. R., Analysis and design of
multiagent systems using MAS-commonKADS, Intelligent Agents IV, Agent Theories,
Architechturs and Languages, Springer Verlag, 1998
19. Jennings, N.: On Agent-based Software Engineering. Artificial Intelligence: 117 (2000) 277296
20. Jennings, N. R .Software Agents Proc. UNICOM Seminar on Agent Software, London, UK,
1995
21. Jennings, N.R., Faratin, P., Normam,T.J., O'Brien, P., Odgers, B. and Alty, J.L. Implementing
a Business Process Management System Using ADEPT: A Real-World Case Study, Intl. Journal
of Applied AI 14(5), 2000, 421-465
22. Jennings, N. R. and Wooldridge, M., Applications of Intelligent Agents, Agent Technology:
Foundations,Applications, and Markets, eds. N. R. Jennings and M. Wooldridge, 1998, pp.
Computing, 3(3), 1999, pp. 20-27.
23 . Jennings, N. R., Wooldridge M., Agent-Oriented Software Engineering, in Handbook of
Agent Technology (ed.J.Bradshaw) AAAI/MIT Press,2000
53
‫مراجع‬
24. Jonker, C.M., Klush, M., Treur J., Design of Collaborative Information Agents, In Cooperative
Information Agents IV, Proc. Of CIA 2000. Springer, pp:262-283.
25. Juan, T., Pearce A., Sterling L.: ROADMAP: Extending the Gaia Methodology for Complex
Open Systems, Proceedings of the first international joint conference on Autonomous agents and
multiagent systems (AAMAS2002), July, Bolognia,
26. Karft, K., Pitsch, S., Vetter, M., Towards a Flexible Trading Process over the Internet ,
Proceedings of the 33rd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-33), January
4-7, 2000, Maui, Hawaii (CD-ROM), Copyright 2000 by the Institute of Electrical and Electronics
Engineers, Inc. (IEEE), 10 pages
27.. Kendall, E.A., Malkoun, M.T. and Jiang,C .A Methodology for developing Agent Based
Systems for Enterprise Integration In D.Lukose and C.Zahng, editors, First Australian Workshop
on Distributed Artificial Intelligence Springer-Verlag, Germany 1996
28. Lind J., The MASSIVE Development Method for Multiagent Systems , German Research Center
for AI (DFKI), 2000.
29. Milgrom, E.: Final guidelines for the Identification of relevant Problem Areas where Agent
Technology is Appropriate, Project Report CIDETI, 2001
54
‫مراجع‬
30. .Moulin,B. and Brassard, M., A Scenario-Based Design Method and an Evironment for the
Development of Multi-Agent Systems In D.Lukose and C.Zahng, editors, First Australian Workshop on
Distributed Artificial Intelligence Springer-Verlag, Germany 1996
31. O’Malley, S. A., DeLoach, S. A., Determining When to Use an Agent-Oriented Software Engineering
Paradigm, Proceedings of the Second International Workshop On Agent-Oriented Software Engineering
(AOSE-2001), Montreal, Canada, May 29th 2001.
32. Odell, J., Parunak, V., Bauer B.: Extending UML for Agents, AOIS Workshop at AAAI (2000).
33. .Padgham. L., Winikoff, M., Prometheus: A Methodology for Developing Intelligent Agents. To
appear in proceedings of the the Third International Workshop on Agent-Oriented Software Engineering,
at AAMAS'02
34. Parunak Van Dyke H., A Practitioners' Review of Industrial Agent Applications, Autonomous Agents
and Multi-Agent Systems, 3:4, 2000, pp. 389-407.
35. Pressman, R. Software Engineering, a Practitioner's Approach, McGraw-Hill, Fifth Edition (2000)
36. Rodrguez-Aguilar, J. A., Mart´n, F. J., Noriega, P., Garcia, P., Sierra, C., Towards a Test-bed for
Trading Agents in Electronic Auction Markets, Artificial Intelligence Research Institute, IIIA Spanish
Council for Scientific Research, CSIC 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain
55
‫مراجع‬
37. Robert H. Guttman, Alexandros G. Moukas, and Pattie Maes. Agent-mediated electronic commerce: a
survey. Knowledge Engineering Review, 13(2):143--152, June 1998.
38. Robinson, D.: A Component Based Approach to Agent Specification, Department of electrical and
computer engineering Air Force Institute of Technology, M.Sc. Thesis (2000).
39. Russell, S., Norving, N.,. Artificial Intelligence A Modern Approach, Prentic Hall Series in Artificial
Intelligence, (1995)
40. Self, A., DeLoach, S.: Designing and Specifying Mobility within the Multiagent Systems Engineering
Methodology. Proceedings of the Eighteenth Annual ACM Symposium on Applied Computing,
Melbourne, Florida, USA (2003)
41. Shehory, O., Sturm, A., Evaluation of Modeling Techniques for Agent- Based Systems , Proceedings of
The Fifth International Conference on Autonomous Agents, pp. 624-631, 2001.
42. Tveit A., A survey of Agent-Oriented Software Engineering, Norwegian University of Science and
Technology 2001.
56
‫مراجع‬

43. Vetter, M., Pitsch, S.: An Agent-based Market Supporting Multiple Auction Protocols,
workshop on Agents for Electronic Commerce and Managing the Internet-Enabled Supply Chain,
Third International Conference on AUTONOMOUS AGENTS, Washington, (1999)
44.Vetter, M., Pitsch, S., Using autonomous agents to expand business models in electronic
commerce, European Multimedia, Microprocessor Systems and Electronic Commerce (EMMSEC
'99) in Stockholm, Sweden, June 21-23, 1999.
45. Wiess, G. Multiagent Systems: a Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, MIT
press, 1999
46. Wood, M.: Multiagent Systems Engineering: A Methodology for Analysis and Design of
Multiagent Systems, M.Sc. Thesis (2000)
47. Wood M. and S. A. DeLoach, An Overview of the Multiagent Systems Engineering
Methodology, In P. Ciancarini and M. Wooldridge, editors, Agent-Oriented Software Engineering,
Proceedings of the First International Workshop (AOSE-2000), Springer-Verlag: Berlin, Germany,
2000.
57
‫مراجع‬
48. Wooldridge, M., Jennings, N., Kinny, D. : The Gaia methodology for agent oriented analysis
and design. Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems. 3 (3) (2000) 285 -312
49. Wurman, P., Wellman, M., Walsh, w., The Michigan Internet AuctionBot: A Configurable
Auction Server for Human and Software Agents in Proceedings of the Second International
Conference on Autonomous Agents (Agents’98), May 1998.
50. Zambonelli, F., Jennings, N., Omicini, A., Wooldridge, and M.: Agent oriented Software
Engineering for Internet Applications, Coordination of Internet Agents: Models, Technologies,
and Applications, Chapter 13. Springer-Verlag, (2001).
51.Zambonelli, F Bergenti, F., Shehory, O., Agent- Oriented Software Engineering,Tutorial given at
the 4th European Agent Systems Summer School, Bologna, July 2002.
52. AuctionBot URL: http://auction.eecs.umich.edu/
53. Agent-Oriented Methodologies
58
(http://www.cs.toronto.edu/km/aometh/methodologies.htm )
‫مراجع‬
54. CASBA Project ( http://Project-casba);
55. Kasbah URL: http://kasbah.media.mit.edu/
56. Object Management Group (OMG), Unified Modeling Language Specification: Version 1.3,
http://www.omg.org, 2000.
57. The Agent Mediate Electronic Commerce (AmEC) initiative ( http://
ecommerce.media.mit.edu)
58. Project Fishmarket (http:// www.iiia.csic.es/projects/fishmarket/foundation.htm)
59
Descargar

فهر