Dades generals IES-Cubelles
CURS ACADÈMIC
2011/2012
Nivell educatiu
ESO
Departament
Departament d’educació
Nom de l’assignatura
Matemàtiques
Grup classe
4t ESO C
Professor
Charo Garcia Carballo
Tema unitat didàctica
Equacions de primer grau
Període en el que s’imparteix la UD
2n trimestre (8 sessions)
Projecte Onada
Característiques psicoeducatives
Competències
Extreure informació rellevant
Construcció de coneixement significatiu i autèntic
Llegir el context
Treballar en grups cooperatius
Planning
Avaluació continuada
Activitats Avaluació
% Qualificació
Participació a l’aula
20%
Assistència
10%
Concurs Jeopardy
20%
Avaluació final (examen)
50%
Nota Global
100%
Avaluació continuada
Concurs Jeopardy
 Activitat/joc amb dificultat creixent per posar
en pràctica els coneixements adquirits sobre
equacions
Motivació baixa
Jeopardy
Ariadna Mas Musons
Mireia Gomez Aguilera
Núria Solà Valls
Descargar

Diga-li equació, diga-li X