Curso Corto
Comience a Entender el
Qur’an & el Salah – La Manera fácil
Lección No. 2
Asegúrese de haber
descargado las fuentes o
visite nuestra página
web para descargarlas.
www.understandQuran.com
En esta lección…
 Qur’an:
Al-Fatihah (Versículos 1-4)
 Gramática:
él, ellos, tú, ustedes…
 Consejos Educacionales: Cree flashes en
el cerebro
Introducción
Primera Surah del Qur’an
Esta es tan importante que se nos
ha ordenado recitarla en cada
Raka’ah de todos los Salah
Casi entre 25 a 30 veces al día
3
www.understandquran.com
‫‪Palabras de Fatihah :7500 veces en el‬‬
‫!!!‪Qur’an‬‬
‫اب َي ُردُّو ُك ْم‬
‫َيا أَ ُّي َها ا َّلذِينَ آ َم ُنوا إِنْ ُتطِ ي ُعوا َف ِريقا ً مِنْ ا َّلذِينَ أُو ُتوا ا ْل ِك َت َ‬
‫ف َت ْكفُ ُرونَ َوأَ ْن ُت ْم ُت ْت َلى َع َل ْي ُك ْم آ َي ُ‬
‫ات‬
‫َب ْعدَ إِي َما ِن ُك ْم َكاف ِِرينَ (‪َ )100‬و َك ْي َ‬
‫ِي إِ َلى صِ َراط ُم ْس َتقِيم‬
‫سولُ ُه َو َمنْ َي ْع َتصِ ْم ِب َّ ِ‬
‫َّ ِ‬
‫اّلل َف َقدْ ُهد َ‬
‫ّللا َوفِي ُك ْم َر ُ‬
‫(‪َ )101‬يا أَ ُّي َها ا َّلذِينَ آ َم ُنوا ا َّتقُوا ََّ‬
‫ّللا َح َّق ُت َقا ِت ِه َوال َت ُمو ُتنَّ إِالَّ َوأَ ْن ُت ْم‬
‫ّللا َجمِيعا ً َوال َت َف َّرقُوا َو ْاذ ُك ُروا‬
‫اع َتصِ ُموا ِب َح ْب ِل َّ ِ‬
‫ُم ْسلِ ُمونَ (‪َ )102‬و ْ‬
‫ف َب ْينَ قُلُ‬
‫ص َب ْح ُت ْم ِبن ِْع َم ِت ِه‬
‫ن ِْع َم َة َّ ِ‬
‫وب ُك ْم َفأ َ ْ‬
‫ّللا َع َل ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أَ ْعدَ ا ًء َفأ َ َّل َ‬
‫ِ‬
‫ش َفا ُح ْف َرة مِنْ ال َّنار َفأ َ ْن َق َذ ُك ْم ِم ْن َها َك َذلِ َك ُي َب ِّينُ َُّ‬
‫إِ ْخ َوانا ً َو ُك ْن ُت ْم َع َلى َ‬
‫ّللا‬
‫ِ‬
‫َل ُك ْم آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َتدُونَ (‪َ )103‬و ْل َت ُكنْ ِم ْن ُك ْم أ ُ َّمة َيدْ ُعونَ إِ َلى ا ْل َخ ْي ِر‬
‫َو َيأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُروفِ َو َي ْن َه ْونَ َعنْ ا ْل ُم ْن َك ِر َوأ ُ ْو َل ِئ َك ُه ْم ا ْل ُم ْفلِ ُحونَ‬
‫(‪َ )104‬وال َت ُكو ُنوا َكا َّلذِينَ َت َف َّرقُوا َو ْ‬
‫اء ُه ْم‬
‫اخ َت َلفُوا مِنْ َب ْع ِد َما َج َ‬
‫ا ْل َب ِّي َن ُ‬
‫ض ُو ُجوه َو َت ْس َو ُّد‬
‫ات َوأ ُ ْو َل ِئ َك َل ُه ْم َع َذاب َعظِ يم (‪َ )105‬ي ْو َم َت ْب َي ُّ‬
‫اس َودَّ ْت ُو ُجو ُه ُه ْم أَ َك َف ْر ُت ْم َب ْعدَ إِي َما ِن ُك ْم َف ُذوقُوا‬
‫ُو ُجوه َفأ َ َّما ا َّلذِينَ ْ‬
‫ض ْت ُو ُجو ُه ُه ْم َففِي‬
‫اب ِب َما ُك ْن ُت ْم َت ْكفُ ُرونَ (‪َ )106‬وأَ َّما ا َّلذِينَ ا ْب َي َّ‬
‫ا ْل َع َذ َ‬
‫ّللا ُه ْم فِي َها َخالِدُونَ (‪ِ )107‬ت ْل َك آ َي ُ‬
‫ّللا َن ْتلُوهَا َع َل ْي َك‬
‫ات َّ ِ‬
‫َر ْح َم ِة َّ ِ‬
‫ِبا ْل َح ِّق َو َما َّ‬
‫الس َم َوا ِ‬
‫ت‬
‫ّللاُ ُي ِري ُد ُظ ْلما ً لِ ْلعا َل ِمينَ (‪َ )108‬و ِ َّ ِ‬
‫ّلل َما فِي َّ‬
‫‪4‬‬
‫‪www.understandquran.com‬‬
Antes de empezar a recitar…
 Debemos recitar ‫ تعوُّ ذ‬, e.d.,
َ
َ ْ
ّٰ
ُ
َ
ُ
‫أعوذ ِبالل ِه ِمن الشَّيط ِان‬
‫الر ِجيم‬
www.understandQuran.com
ُّ‫َت َعوذ‬
َ
َ ْ
ُ
َ
ُ
َّ ِ ‫ن الش َّيط‬
َّ ‫أع َّو َّذ ِباﷲ ِم‬
َّ ِ ‫ج‬
‫يم‬
َّ ِ ‫ان الر‬
el maldito.
Satán,
de
En
Allah
Busco
refugio
www.understandQuran.com
َّ‫ج ِيم‬
َّ ِ ‫الر‬
َ
َ ْ
ُ
َ
ُ
َّ ِ ‫ط‬
‫ان‬
َّ ‫وذ ِباﷲ ِمنَّ الشي‬
َّ ‫أع‬
َ
ُ ُ
َّ ‫أع‬
‫وذ‬
el maldito.
Satán,
de
Busco
refugio
en Allah
‫عوذ‬
Busco refugio
‘seguridad primero’; ‘abróchese el
cinturón de seguridad’;
Obtenga protección
www.understandQuran.com
َّ‫الر ِجي ِم‬
el maldito.
َ
َ ْ
ُ
َ
ُ
َّ ِ ‫ط‬
‫ان‬
َّ ‫وذ ِباﷲ ِمنَّ الشي‬
َّ ‫أع‬
Satán,
de
en Allah
Busco
refugio
‫عوذ‬
Allah
en
www.understandQuran.com
َّ‫الر ِجي ِم‬
el maldito.
َ
َ ْ
ُ
َ
ُ
َّ ِ ‫ط‬
‫ان‬
َّ ‫وذ ِباﷲ ِمنَّ الشي‬
َّ ‫أع‬
Satán,
de
en Allah
Busco
refugio
‫عوذ‬
El nombre de
Allah(El resto
son atributos)
www.understandQuran.com
َّ‫الر ِجي ِم‬
el maldito.
َ
َ ْ
ُ
َ
ُ
َّ ِ ‫ط‬
‫ان‬
َّ ‫وذ ِباﷲِ ِمنَّ الشي‬
َّ ‫أع‬
Satán,
de
Busco
refugio
en Allah
Más de 3000
veces
(el significado básico es : de)
www.understandQuran.com
َّ‫الر ِجي ِم‬
el maldito.
َ
َ ْ
ُ
َ
ُ
َّ ِ ‫ط‬
‫ان‬
َّ ‫وذ ِباﷲِ ِمنَّ الشي‬
َّ ‫أع‬
Satán,
de
en Allah
Busco
refugio
‫شطن‬
ََ
َ
‫اطين‬
‫ي‬
‫ش‬
‫يطان‬
‫ش‬
ِ
88 veces
www.understandQuran.com
َّ‫الر ِجي ِم‬
el maldito.
‫رجم‬
َ
َ ْ
ُ
َ
ُ
َّ ِ ‫ط‬
‫ان‬
َّ ‫وذ ِباﷲِ ِمنَّ الشي‬
َّ ‫أع‬
Satanás,
de
en Allah
Busco
refugio
َ
ْ
َ
El lapidado hasta la muerte ‫م‬
َّ ‫رج‬
www.understandQuran.com
َّ‫الر ِجي ِم‬
el maldito.
َ
َ ْ
ُ
َ
ُ
َّ ِ ‫ط‬
‫ان‬
َّ ‫وذ ِباﷲِ ِمنَّ الشي‬
َّ ‫أع‬
Satán,
de
en Allah
Busco
refugio
‫رجم‬
¿Piensa que Shaitaan está cerca
de Allah? Nunca.
Él es el marginado, rechazado,
arrojado fuera de la
misericordia de Allah.
www.understandQuran.com
Mensaje de:
‫الر ِجي ِ َّم‬
el maldito.
َ
َ ْ
ُ
َ
ُ
َّ ِ ‫ط‬
‫ان‬
َّ ‫وذ ِباﷲِ ِمنَّ الشي‬
َّ ‫أع‬
Satán,
de
en Allah
Busco
refugio
Sentirse feliz; tener esperanza así como
también temor cuando Allah es mencionado
 Sentir la cercanía de Allah y la presencia de
Shaitaan. (y 2 ángeles también)
 ¿¿Por qué rajeem es mencionado?? Así
nosotros siempre lo mantenemos vivo en
nuestra mente.

www.understandQuran.com
Practique
‫الر ِجي ِ َّم‬
el maldito.
َ
َ ْ
ُ
َ
ُ
َّ ِ ‫ط‬
‫ان‬
َّ ‫وذ ِباﷲِ ِمنَّ الشي‬
َّ ‫أع‬
Satán,
de
en Allah
Busco
refugio
Recuerde el Hadith en cada Raka’ah
mientras recite Al-Fatihah
Mitad, Mitad
Mi siervo me alabó
 :Hadith
 ‫… حمدني عبدي‬
Mi siervo me honra
Mi siervo declaró mi
supremo
 ‫…اثنی عليّ عبدي‬
 ‫…مجّ دني عبدي‬
www.understandQuran.com
َ ْ ُ ‫ُ َر‬
َ
‫سو َّ َّة الفا ِتحة‬
ْ
َّ ِ ‫ح‬
‫يم‬
َّ ِ ‫ن الر‬
َّ ِ َّ‫حم‬
َّ ‫الر‬
ِ‫اﷲ‬
ْ
‫س ِ َّم‬
َّ ‫ِب‬
(de) Allah,
En el
nombre
(1)
el
el
Compasivo. Misericordioso,
www.understandQuran.com
ْ
َّ ِ ‫ح‬
‫يم‬
َّ ِ ‫ن الر‬
َّ ِ َّ‫حم‬
َّ ‫الر‬
ِ‫اﷲ‬
‫سمو‬
(1)
el
el
Misericordioso
Compasivo.
ْ
‫س ِ َّم‬
َّ ‫ِب‬
En el
nombre
ْ
‫ِب ِاسم‬
,
Nombre
(de) Allah,
en
www.understandQuran.com
ْ
َّ ِ ‫ح‬
‫يم‬
َّ ِ ‫ن الر‬
َّ ِ َّ‫حم‬
َّ ‫الر‬
ِ‫اﷲ‬
(1)
ْ
‫س ِ َّم‬
َّ ‫ِب‬
َ
ْ
ْ
َ
‫ِاسم اسماء‬
el
el
Misericordioso
Compasivo.
,
(de) Allah,
En el
nombre
Los mejores nombres de ‫اسماء الحسنى‬
Allah
www.understandQuran.com
(1)
ْ
َّ ِ ‫ح‬
‫يم‬
َّ ِ ‫ن الر‬
َّ ِ َّ‫حم‬
َّ ‫الر‬
el
el
Compasivo. Misericordioso,
ِ‫اﷲ‬
ْ
‫س ِ َّم‬
َّ ‫ِب‬
(de) Allah,
En el
nombre
 El nombre de nuestro
Creador es ALLAH.
 Otros nombres tales
como Raheem, Rabb
son atributos
www.understandQuran.com
ْ
َّ ِ ‫ح‬
َّ ِ ‫ن الر‬
‫يم‬
َّ ِ َّ‫حم‬
َّ ‫الر‬
(1)
ِ‫اﷲ‬
ْ
‫س ِ َّم‬
َّ ‫ِب‬
(de) Allah,
En el
nombre
‫رحم‬
el
el
Compasivo. Misericordioso,
extremadamente sediento
extremadamente enojado
extremadamente
hambriento
‫عطشان‬
‫غضبان‬
‫جوعان‬
www.understandQuran.com
ْ
َّ ِ ‫ح‬
‫يم‬
َّ ِ ‫ن الر‬
َّ ِ َّ‫حم‬
َّ ‫الر‬
ِ‫اﷲ‬
ْ
‫س ِ َّم‬
َّ ‫ِب‬
(de) Allah,
En el
nombre
(1)
el
el
Misericordioso
Compasivo.
,
‫رحم‬
Intensamente
Compasivo
www.understandQuran.com
ْ
َّ ِ ‫ح‬
‫يم‬
َّ ِ ‫ن الر‬
َّ ِ َّ‫حم‬
َّ ‫الر‬
ِ‫اﷲ‬
ْ
‫س ِ َّم‬
َّ ‫ِب‬
(de) Allah,
En el
nombre
‫(م‬1)‫ر ح‬
el
el
Compasivo. Misericordioso,
hermoso
‫جميل‬
De buenos modales ‫كريم‬
Estos son atributos ‘continuos’
www.understandQuran.com
ْ
َّ ِ ‫ح‬
‫يم‬
َّ ِ ‫ن الر‬
َّ ِ َّ‫حم‬
َّ ‫الر‬
ِ‫اﷲ‬
ْ
‫س ِ َّم‬
َّ ‫ِب‬
(de) Allah,
En el
nombre
‫(م‬1)‫ر ح‬
el
el
Compasivo. Misericordioso,
Continuamente
Compasivo
www.understandQuran.com
ْ
َّ ِ ‫ح‬
‫يم‬
َّ ِ ‫ن الر‬
َّ ِ َّ‫حم‬
َّ ‫الر‬
ِ‫اﷲ‬
ْ
‫س ِ َّم‬
َّ ‫ِب‬
(de) Allah,
En el
nombre
(1)
el
el
Compasivo. Misericordioso,
¡Multiplique la
intensidad con
continuidad!
www.understandQuran.com
Mensaje de:
ْ
َّ ِ ‫ح‬
َّ ِ ‫ن الر‬
‫يم‬
َّ ِ َّ‫حم‬
َّ ‫الر‬
ِ‫اﷲ‬
ْ
‫س ِ َّم‬
َّ ‫ِب‬
(de) Allah,
En el
nombre
(1)
el
el
Misericordioso
Compasivo.
,
 Imagine los favores en usted;
 Sienta la compasión de Allah
 Sienta la confianza y
esperanza cuando lo diga al
comienzo de cualquier cosa
www.understandQuran.com
Practice
ْ
َّ ِ ‫ح‬
‫يم‬
َّ ِ ‫ن الر‬
َّ ِ َّ‫حم‬
َّ ‫الر‬
ِ‫اﷲ‬
ْ
‫س ِ َّم‬
َّ ‫ِب‬
(de) Allah,
En el
nombre
(1)
el
el
Compasivo. Misericordioso,
َ ْ ُ ‫ُ َر‬
َ
‫سو َّ َّة الفا ِتحة‬
(2)
َ َْ
َ‫ين‬
َ
َّ ‫ال‬
َِّ ‫ِﷲِ ر ِبَّ الع‬
(de) los
mundos.
el
Señor
(a)
Allah,
َ
ْ
ُ‫أل َح ْم َّد‬
(Todas) las
alabanzas y
gracias
www.understandQuran.com
(2)
َ َْ
َ‫ين‬
َ
َّ ‫ال‬
َِّ ‫ِﷲِ ر ِبَّ الع‬
(de) los
mundos.
َ
ْ
ُ‫أل َح ْم َّد‬
el
(Todas) las
Señor (a) Allah, alabanzas y gracias
‫حمد‬
1. Todas las alabanzas
2. Gracias
www.understandQuran.com
(2)
َ َْ
َ‫ين‬
َ
َّ ‫ال‬
َِّ ‫ِﷲِ ر ِبَّ الع‬
(de) los
mundos.
el
Señor
(a)
Allah,
َ
ْ
ُ‫أل َح ْم َّد‬
(Todas) las
alabanzas y
gracias
‫ اﷲ‬+ ‫ِل‬
Allah
para
www.understandQuran.com
(2)
َ َْ
َ‫ين‬
َ
َّ ‫ال‬
َِّ ‫ِﷲِ ر ِبَّ الع‬
(de) los
mundos.
el
Señor
‫ربب‬
(a)
Allah,
َ
ْ
ُ‫أل َح ْم َّد‬
(Todas) las
alabanzas y gracias
Cuídanos &
ayúdanos a crecer
… Cada célula de millones de células…
www.understandQuran.com
(2)
َ َْ
َ‫ين‬
َ
َّ ‫ال‬
َِّ ‫ِﷲِ ر ِبَّ الع‬
(de) los
mundos.
el
Señor
(a)
Allah,
َ
ْ
ُ‫أل َح ْم َّد‬
(Todas) las
alabanzas y gracias
َ َ
mundo ‫ع َالم‬
َ
mundos ‫اَلين‬
ِ ‫ع‬
‫علم‬
Imagine billones de personas; trillones de insectos; tropecientos de galaxias
www.understandQuran.com
Mensaje de:
(2)
َ َْ
َ‫ين‬
َ
َّ ‫ال‬
َِّ ‫ِﷲِ ر ِبَّ الع‬
(de) los
mundos.
el
Señor
َ
ْ
ُ‫أل َح ْم َّد‬
(a)
(Todas) las
Allah, alabanzas y gracias
 Traiga a su mente los favores
 Significa algo; que Él dio la oportunidad
para orarle a Él
 Imagine Su Grandeza
www.understandQuran.com
Practique
(2)
َ َْ
َ‫ين‬
َ
َّ ‫ال‬
َِّ ‫ِﷲِ ر ِبَّ الع‬
(de) los
mundos.
el
Señor
(a)
Allah,
َ
ْ
ُ‫أل َح ْم َّد‬
(Todas) las
alabanzas y gracias
Mensaje de:
(3)
َّ‫الر ِح ِيم‬
el Compasivo.
ْ
َّ ِ َّ‫الرحم‬
‫ن‬
el Misericordioso,
 Sienta Su Compasión
 Recuerde ser amable con los
demás para recibir la
compasión de Allah
www.understandQuran.com
Practique
(3)
َّ‫الر ِح ِيم‬
El Compasivo.
ْ
َّ ِ َّ‫الرحم‬
‫ن‬
El Misericordioso,
(4)
ِّ
ِ ِ ‫الد‬
‫ين‬
ِ
(de) la
Retribución
ْ ُ
‫ُسو ََّر َّة ال َفا ِت َحة‬
َ
ْ
‫يو ِم‬
del día
َ
ِ ِ ‫م ِال‬
‫ك‬
Rey
www.understandQuran.com
(4)
ِّ
ِ ِ ‫الد‬
‫ين‬
ِ
(de) la
Retribución
َ
ْ
‫يو ِم‬
َ
ِ ِ ‫م ِال‬
‫ك‬
َ
ِ ِ ‫م ِال‬
‫ك‬
del día
Rey
Rey
‫ملك‬
www.understandQuran.com
(4)
ِّ
ِ ِ ‫الد‬
‫ين‬
ِ
َ
ْ
‫يو ِم‬
(de) la Retribución
del día
ْ ُ َْ
‫يو َّم ال ِعيد‬
َ
ِ ِ ‫م ِال‬
‫ك‬
Rey
‫يوم‬
Día de Id
www.understandQuran.com
(4)
ِّ
ِ ِ ‫الد‬
‫ين‬
ِ
(de) la Retribución
َ
ْ
‫يو ِم‬
del día
َ
ِ ِ ‫م ِال‬
‫ك‬
Rey
‫دين‬
1. Sistema de vida
2. Retribución
www.understandQuran.com
(4)
ِّ
ِ ِ ‫الد‬
‫ين‬
ِ
(de) la Retribución
Mensaje:
َ
ْ
‫يو ِم‬
del día
َ
ِ ِ ‫م ِال‬
‫ك‬
Rey
 Uno de los días más importantes de
nuestras vidas…
 Emoción+ temor
 De todo … pero ese día nadie tendrá
nada que reclamar… nadie puede
interceder excepto con Su permiso.
IMAGINE ESE DÍA…
www.understandQuran.com
(4)
ِّ
ِ ِ ‫الد‬
‫ين‬
ِ
Message from:
(de) la Retribución
َ
ْ
‫يو ِم‬
del día
َ
ِ ِ ‫م ِال‬
‫ك‬
Rey
 Él nos hizo musulmanes sin que lo
pidiéramos… por Su compasión.
 Ahora le pedimos que nos conceda
Yannah (Esperanza)
 Nuestros Pecados nos deberían hacer
tener miedo… & empujarnos a
cambiar
www.understandQuran.com
(4)
ِّ
ِ ِ ‫الد‬
‫ين‬
ِ
(de) la Retribución
Practique
َ
ْ
‫يو ِم‬
del día
َ
ِ ِ ‫م ِال‬
‫ك‬
Rey
Palabras Importantes
con ejemplos
Cada palabra de la Surah Al-Fatihah es importante.
Cuando las encuentre otra vez en un contexto
diferente, solo trate de recordar los versos (recordar
los significados). Por ej:
َ
ِّ
َ
ْ
‫الدين‬
ِ ‫ِملك يو ِم‬
َ َ ْ ِّ َ
ْ
ُ
َ
ْ
‫اَلين‬
ِِ ‫ﷲر‬
ِ ِ ‫الحمد‬
ِ ‫ب الع‬
44
www.understandquran.com
ِّ
‫الدين‬
ِ
ُ‫ْال َح ْم ِد‬
Práctica de traducción
de
Palabras / Versos / Azkaar
¡Trate de traducirlos
con el equipo!
(Mantenga los parlantes encendidos)
45
www.understandquran.com
‫ُ َر ُ ْ َ‬
‫َ‬
‫سو ۃ الفا ِتحة (آيات ‪)4-1‬‬
‫*‪2702‬‬
‫*‪510‬‬
‫*‪88‬‬
‫‪3026‬‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫ان‬
‫ط‬
‫ي‬
‫ش‬
‫ال‬
‫ن‬
‫م‬
‫هلل‬
‫ا‬
‫ب‬
‫ُوذ‬
‫ع‬
‫أ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫الرَّ ِجيم‬
‫‪57‬‬
‫‪182‬‬
‫ٰ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ـن الرَّ ِحيم‬
‫م‬
‫ح‬
‫للا‬
‫م‬
‫س‬
‫ب‬
‫الرَّ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫(‪)1‬‬
‫‪46‬‬
‫‪www.understandquran.com‬‬
‫ُ َر ُ ْ َ‬
‫َ‬
‫سو ۃ الفا ِتحة (آيات ‪)4-1‬‬
‫‪304‬‬
‫‪73‬‬
‫‪970‬‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ين‬
‫ال َح ْم ُد ِِ ِ‬
‫هلل َرب ال َعال ِم َ‬
‫(‪)2‬‬
‫‪57‬‬
‫‪182‬‬
‫ٰ‬
‫ْ‬
‫م‬
‫ح‬
‫ـن الرَّ ِح ِيم‬
‫الرَّ‬
‫ِ‬
‫*‪393‬‬
‫‪92‬‬
‫(‪)3‬‬
‫‪47‬‬
‫‪www.understandquran.com‬‬
– ‫قواعد‬
Gramática
¿Esto es su
er
1
programa?
Así que con la forma simple y efectiva de IFT….
Aunque es muy fácil aprender gramática árabe
Fácil hacer acciones
Usar su cerebro
Por favor sea cuidadoso con los ataques satánicos
49
www.understandquran.com
Tipos de palabras que decimos o
escribimos (Kalimat)
ْ
‫سم‬
َّ ‫ِا‬
ْ
‫ِف َّعل‬
َ
ْ
‫حرف‬
50
www.understandquran.com
ِ )
َ ،‫ك َتاب‬
Susta Nombre (‫مكَّة‬
ntivo Atributo (‫من‬
ِ ‫مؤ‬
ْ ‫م‬
ُ ،‫سلِم‬
ُ )
Verbo
Letra
Nos habla sobre una acción
َ
‫ملُوا‬
َ ‫ف َت‬
ِ َ‫ ع‬،‫ح‬
Une sustantivos y/o verbos
‫ إن‬،‫ فِي‬،‫ن‬
ِ ،‫ل‬
ِ ،ِ‫ب‬
ْ ‫م‬
ْ
Sustantivo ‫ِاسم‬
ُْ
َ
ْ
ُ
‫ص ِال‬
َّ ، ‫ مؤ ِمن‬، ‫مس ِلم‬
َ
ْ
َ
ُ
ُ
‫ َّمنا ِفق‬، ‫ مش ِرك‬، ‫كا ِفر‬
51
www.understandquran.com
‫‪Plurales de los‬‬
‫‪Sustantivos‬‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫مس ِلم ‪ ‬مس ِلمون‪ ،‬مس َِّل ِمين‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ؤم ِنين‬
‫ؤمنون‪ ،‬م ِ‬
‫مؤ ِمن ‪ ‬م ِ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ص ِال ‪ ‬ص ِالحون‪ ،‬ص ِال ِ َّحين‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫كا ِفر ‪ ‬كا ِفرون ‪ ،‬كا ِف َِّرين‬
‫ُ ْ ُ ن ُ ْ‬
‫ُ ْ‬
‫مش ِرك ‪ ‬مش ِركو ‪ ،‬مش َِّر ِكين‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫ُ‬
‫منا ِفق ‪ ‬منا ِفقون‪ ،‬منا ِف ِقين‬
‫‪52‬‬
‫‪www.understandquran.com‬‬
él
Todos
ellos
Estas 6 palabras
disponibles en el
Quran 1295 veces
Tú
Ustedes
Explique Arbas
53
www.understandquran.com
Yo
nosotros
َ‫ُه َّو‬
َّْ‫ُهم‬
ْ
َ‫ت‬
َّ ‫أن‬
ْ‫ْأن َُّت َّم‬
َ
‫أنا‬
َ
ُ‫ن‬
ْ
َّ ‫نح‬
IFT (Interacción Física
Total): Véalo; dígalo;
muéstrelo; escúchelo;
piénselo;…
él
ellos
Revisión
tú
ustedes
Estas 6 palabras han
aparecido 1295 veces
en el Qur’an
54
www.understandquran.com
Yo
nosotros
َ‫ُه َّو‬
ْ‫ُه َّم‬
ْ
َ‫ت‬
َّ ‫أن‬
ْ‫ْأن ُت َّم‬
َ
‫أنا‬
َ
ُ‫ن‬
ْ
َّ ‫نح‬
Estas 6 palabras
disponibles en el
Quran 1295 veces
Explíque Arbas
55
www.understandquran.com
ُ
َ
ْ
ُ
‫هو مس ِلم‬
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
‫هم مس ِلمو َّن‬
ْ
َ
ْ
ُ
‫أنت مس ِلم‬
ْ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
‫أنتم مس ِل َّمو َّن‬
َ
َ
ْ
ُ
‫أنا مس ِلم‬
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
‫ن مس ِلم َّو َّن‬
َّ ‫نح‬
Tip de aprendizaje
Tip educacional:
Para nuestro cerebro y memoria
Primer método: ¡Cree flashes en el
cerebro!
Movemiento / acción
/ filme / película
Imagen (vale más
que 1000 palabras)
Contexto
Emociones
Pronunciación
Sonido
historia
Forma
Deletreo
Olor
Mientras más flashes cree…
Más fácil será memorizar / recordar.
Más fácil será retener.
Más fácil será recordar.
¡IFT es exactamente eso!
¡Esté listo para la siguiente lección!
Allah lo ha escogido para aprender el
Qur’an. ¡Agradézcale & no rechace su
selección huyendo!
¡No se rinda!
َ ‫ُس ْب َح‬
َ‫ح ْمدك‬
َ‫ان هللا َوب َح ْمده ُس َّْب َح َانك‬
ََّ ‫اللهم َوب‬
ُ
َِ ِ َ ِ َ
َِ ِ
ِ
ْ َ
ََ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
َ
ُ
َ‫ك‬
ُ
ْ
ُ
َ
َّ ‫ت نستغ ِفرك ون َّتوب ِإلي‬
َّ ‫نشهد أن ال ِإله ِإال أن‬
Descargar

Allah en - Understand Quran Academy