En el golfo de Carpentaria, al norte de Australia, entre los meses de
septiembre y noviembre, se produce un fenómeno extraordinario, de
una belleza inigualable: la nube de gloria matutina.
V zálivu Carpentaria, severní
Austrálie, se od září do listopadu,
objevuje mimořádný fenomén
nesrovnatelné krásy – nádherný
ranní oblak.
Si la situación meteorológica es tranquila, cada mañana, cuando sale el sol,
una nube en forma de ola, de uno a dos kilómetros de alto y de 600 a 1.000
kilómetros de longitud, es decir, que ocupa todo el horizonte e incluso mucho
más, avanza a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora.
Pokud je povětrnostní situace klidná,
každé ráno, když vychází slunce,
vznikne mrak ve formě vlny, vysoký
jeden až dva kilometry a dlouhý 600
až 1.000 km, který zaplňuje celý
horizont, a navíc se pohybuje kupředu
rychlostí 40 kilometrů v hodině.
A veces se producen varias ondas y siempre se dirigen de este a
oeste. La causa es un choque de masas de aire de diferente
temperatura.
Někdy tam je několik vln a vždy směřují
od východu k západu. Příčinou jevu je
střet vzduchových mas různých teplot.
A primeras horas de la mañana, una masa de aire cálido y húmedo,
procedente del mar, se desliza sobre el aire más frío que hay en las
capas más superficiales. A finales del 2006, científicos de varios países
se desplazaron para estudiar el fenómeno, que se produce en muchos
sitios del mundo. Lo hemos observado en la costa catalana, pero la
diferencia es que no se hace visible.
V časných ranních hodinách se masa teplého,
vlhkého vzduchu od moře nasune na chladnější
vzduch, který je v horních vrstvách. Na konci roku
2006 sem cestovali vědci z různých zemí, aby
studovali tento jev, který se vyskytuje na mnoha
místech ve světě. Pozorovali jsme ho na
katalánském pobřeží s tím rozdílem, že tu není
viditelný.
Es decir, el choque de masas de aire se produce, pero no se traduce
en la formación de esta peculiar nube. Este fenómeno sirve para
efectuar una especie de deporte muy particular.
Totiž střet vzduchových hmot se koná,
ale nevede k vytvoření tohoto
zvláštního mraku. Tento jev se využívá
k provozování velmi zvláštního druhu
sportu.
Desde 1989, cada primavera, cuando se produce el fenómeno, alas
delta y parapentes surfean las ondas nubosas como olas gigantes en
un océano. Hay que ir con cuidado ya que delante de las ondas se
producen fuertes turbulencias que pueden ser peligrosas. Van volando
en zigzag y pueden recorrer hasta 300 kilómetros.
Od roku 1989 vždy na jaře, když se tento jev
vyskytuje, rogala a paraglidingy surfují na vlnách
mraku jako na obrovských vlnách oceánu. Musíte
být ale opatrní, protože vlny v přední části
produkují silné turbulence, které mohou být
nebezpečné. Odvážlivci létají cik-cak a mohou
cestovat až 300 kilometrů.
Por : J. Eduardo Juárez Herrera
Descargar

En el golfo de Carpentaria, al norte de Australia,