Demonstrative Adjectives and Pronouns
“This” and “these” have “t’s,” “that” and “those” don’t.
For far away you use an “a,” and off you go!
ése
aquél
aquel
éste
ese
el libro
este
ésa
aquélla
aquella
ésta
esa
la silla
esta
ésos
ésas
aquéllos
aquellos
éstos
esos
los libros aquéllas
aquellas
éstas
esas
las sillas
estos
estas
the
that
that
book
one
one(far away) that
the
that
that
chair
one
one(far away)
this
that
this
one
this
this
one
the
those
those
books
ones
ones(far away)those
the
those
chairs
ones
ones
these
those
these
books
these
those
these
chairs
chairs(far
(faraway)
away)
Descargar

Document