Evolució de les emissions a
Catalunya
De l’any base a l’any 2008
Maig 2010
Índex
1. Evolució d’emissions totals a Catalunya
2. Emissions per sectors a Catalunya
3. Emissions afectades per la Directiva a Catalunya
4. Emissions del sector no directiva a Catalunya
2
1. Evolució emissions totals
a Catalunya
3
Evolució emissions totals a Catalunya
De l’any base PMMCC a l’any 2008
Emissions segons els inventaris de 7 sectors de l’IPCC. Edició 2010
Sectors/emissions (kt
CO2 equivalent)
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
Processat de l'energia
26.438
32.086
35.175
44.339
42.703
43.500
41.696
Processos industrials
(no energètics)
4.988
7.445
9.670
5.955
5.881
5.919
4.806
245
226
284
287
284
281
271
Agricultura
4.228
4.308
4.786
4.352
4.331
4.369
4.151
Tractament i eliminació
de residus
1.737
2.336
2.814
3.064
3.196
3.274
3.341
TOTAL
37.637
46.401
52.729
57.997
56.395
57.343
54.266
%∆ vs. Any base
(40.331,17 ktCO2e)1
-7%
15%
31%
44%
40%
42%
35%
Ús de dissolvents i
altres productes
Any base: Pel cas de Catalunya, es pren com a referència els valors d’emissions de l’any base emprat per establir l’objectiu del mateix
Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya 2008-2012.
1
No s’inclouen les emissions del sector de canvis de l’ús del sòl i la silvicultura.
4
Evolució emissions totals a Catalunya
De l’any base PMMCC a l’any 2008
Any
base
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
kt CO2
40.331 37.637 38.258 39.852 38.475 42.186 46.401 46.155 47.433 47.894 50.663 52.729 51.229 50.446 53.247 55.943 57.997 56.395 57.343 54.266
equiv.
Tendència d'emissions totals a Catalunya
60.000
Any Base +37%
55.000
35% d’increment
de les emissions
l’any 2008 respecte
de l’any base
PMMCC
kt CO 2 eq
50.000
Any Base +15%
45.000
Any Base Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic
40.000
35.000
30.000
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
5
2. Emissions per sectors a
Catalunya
6
Sectors de l’IPCC considerats:
Processat de l’energia
Processos industrials
Ús de dissolvents i altres productes
Agricultura
Tractament i eliminació de residus
7
Emissions per sectors a Catalunya
Tendència d’emissions 1990-2008
PROCESSAT DE L’ENERGIA
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
kt CO2
26.438 27.173 28.280 27.075 29.152 32.086 31.003 32.097 32.627 33.834 35.175 36.053 37.339 39.350 42.449 44.339 42.703 43.500 41.696
equiv.
45.000
Tendència emissions processat de l'energia a
Catalunya
58% d’increment de
les emissions
l’any 2008 respecte el
1990
35.000
30.000
25.000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
ktCO 2 equiv
40.000
Any
8
Emissions per sectors a Catalunya
Tendència d’emissions 1990-2008
PROCESSAT DE L’ENERGIA
Sectors/emissions (kt
CO2 equivalent)
1995
2000
2005
2006
2007
2008
Processat de
l'energia
26.438
32.086
35.175
44.339
42.703
43.500
41.696
A. Activitats de
combustió
26.057
31.566
34.631
43.720
42.377
43.254
41.441
1. Indústries del sector
energètic1
3.969
3.980
5.113
9.417
8.266
8.431
8.054
2. Indústries manufactureres i
de la construcció1
8.167
10.596
11.256
13.564
12.998
13.020
12.734
3. Transport1
10.451
11.991
13.509
15.045
15.824
16.421
15.147
4. Altres sectors
3.470
4.999
4.754
5.695
5.290
5.382
5.506
5. Altres
0
0
0
0
0
0
0
381
520
544
619
326
246
255
1. Combustibles sòlids
71
88
70
54
62
52
58
2. Petroli i gas natural
310
432
473
565
264
194
197
B. Emissions fugitives
dels combustibles
1
1990
Sectors inclosos en Processat de l’energia que es desenvolupen amb més detall a continuació
9
Emissions per sectors a Catalunya
Tendència d’emissions 1990-2008
Sectors del Processat de l’energia considerats:
Processat de l’energia
Sector energètic
Indústries manufactureres i de la construcció
Transport
10
Emissions per sectors a Catalunya
Tendència d’emissions 1990-2008
PROCESSAT DE L’ENERGIA. Sector energètic
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
kt CO2
3.969 3.783 4.281 3.458 3.529 3.980 4.347 4.715 4.482 5.100 5.113 4.965 6.158 6.207 8.271 9.417 8.266 8.431 8.054
equiv.
10.000
Tendència emissions sector energètic a Catalunya
9.000
103% d’increment
7.000
de les emissions
l’any 2008 respecte el
1990
6.000
5.000
4.000
3.000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
ktCO 2 equiv
8.000
Any
11
Emissions per sectors a Catalunya
Tendència d’emissions 1990-2008
PROCESSAT DE L’ENERGIA. Indústries manufactureres i de la construcció
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
kt CO2
8.167 8.189 7.859 7.953 9.240 10.596 9.320 10.345 10.389 10.758 11.256 11.720 11.851 13.167 13.509 13.564 12.998 13.020 12.734
equiv.
14.000
Tendència emissions Indústries manufactureres i
construcció a Catalunya
12.000
56% d’increment de
11.000
les emissions
l’any 2008 respecte el
1990
10.000
9.000
8.000
7.000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
ktCO 2 equiv
13.000
Any
12
Emissions per sectors a Catalunya
Tendència d’emissions 1990-2008
PROCESSAT DE L’ENERGIA. Transport1
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
kt CO2
10.451 10.706 11.439 10.912 11.860 11.991 12.236 11.823 12.785 13.206 13.509 13.748 13.698 14.396 14.698 15.045 15.824 16.421 15.147
equiv.
Tendència emissions transport a Catalunya
17.000
45% d’increment de
15.000
les emissions
l’any 2008 respecte el
1990
14.000
13.000
12.000
11.000
1
10.000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
ktCO 2 equiv
16.000
Any
Les emissions del sector del transport
inclouen: aviació civil (domèstic),
transport per carretera, per ferrocarril,
marítim (nacional) i altres (altres fonts
mòbils i maquinària). No inclouen:
maquinària del sector de l'agricultura, de
la silvicultura i la flota pesquera nacional
que són en el sector Altres (en un punt a
part)
13
Emissions per sectors a Catalunya
Tendència d’emissions 1990-2008
PROCESSOS INDUSTRIALS (no energètics)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
kt CO2
4.988 4.829 5.246 4.935 6.358 7.445 7.840 8.050 7.852 9.147 9.670 7.188 5.150 5.964 5.792 5.955 5.881 5.919 4.806
equiv.
1
10.000
Tendència emissions processos industrials a
Catalunya
4% de reducció de
8.000
les emissions
l’any 2008 respecte el
1990
7.000
6.000
5.000
4.000
1
Part no energètica; per exemple,
emissions procedents de reaccions
químiques de processos de producció
3.000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
ktCO 2 equiv
9.000
Any
14
Emissions per sectors a Catalunya
Tendència d’emissions 1990-2008
ÚS DE DISSOLVENTS I ALTRES PRODUCTES
kt CO2
equiv.
300
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
245
245
239
219
224
226
242
258
274
280
284
275
282
277
286
287
284
281
271
Tendència emissions ús dissolvents i altres
productes a Catalunya
290
270
11% d’increment de
260
les emissions
l’any 2008 respecte el
1990
250
240
230
220
210
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
ktCO 2 equiv
280
Any
15
Emissions per sectors a Catalunya
Tendència d’emissions 1990-2008
AGRICULTURA
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
kt CO2
4.228 4.159 4.108 4.141 4.232 4.308 4.611 4.474 4.534 4.645 4.786 4.782 4.621 4.693 4.505 4.352 4.331 4.369 4.151
equiv.
Tendència emissions agricultura a Catalunya
4.800
4.400
2% de reducció de
4.200
les emissions
l’any 2008 respecte el
1990
4.000
3.800
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
ktCO 2 equiv
4.600
Any
16
Emissions per sectors a Catalunya
Tendència d’emissions 1990-2008
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
kt CO2
1.737 1.851 1.980 2.106 2.221 2.336 2.459 2.554 2.607 2.756 2.814 2.931 3.054 2.962 2.912 3.064 3.196 3.274 3.341
equiv.
3.700
Tendència emissions tractament i eliminació de
residus a Catalunya
2.700
92% d’increment de
2.200
les emissions
l’any 2008 respecte el
1990
1.700
1.200
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
ktCO 2 equiv
3.200
Any
17
3. Emissions afectades per
la Directiva a Catalunya
18
Emissions del sector de la Directiva a Catalunya
Període 2005-2009
SECTOR DE LA DIRECTIVA
Emissions (ktCO2)
2005
2006
2007
2008
2009
Emeses (kt CO2)
20.062
19.759
19.938
18.814
16.603
Assignades (kt CO2)
19.294
19.967
20.624
18.958
18.913
143
186
188
185
183
Nombre d’instal·lacions
Emissions Catalunya Directiva
21000
Dèficit de drets
Excés de drets
Excés de drets
20000
kt CO 2 eq
Excés de drets
Excés de drets
19000
18000
17000
16000
2005
2006
2007
Emeses
Any
Assignades
2008
2009
19
4. Emissions del sector no
directiva a Catalunya
20
Emissions sector no directiva a Catalunya
Any base PMMCC-2005-2006-2007-2008
SECTOR NO DIRECTIVA
Sectors/emissions (kt CO2)
1990
2005
2006
2007
2008
Sector industrial (no directiva) i
institucional, serveis, habitatge
7.246
13.815
11.894
12.020
11.484
Transport1
11.055
15.798
16.606
17.215
15.949
Emissions fugitives dels combustibles
381
619
326
246
255
Dissolvents
245
287
284
281
271
Agricultura
4.228
4.352
4.331
4.369
4.151
Residus
1.737
3.064
3.196
3.274
3.341
TOTAL NO DIRECTIVA
24.893
37.935
36.636
37.405
35.453
1 Les
emissions del sector del transport inclouen: aviació
civil (domèstic), transport per carretera, per ferrocarril,
marítim (nacional) i altres (altres fonts mòbils i maquinària).
I també inclouen: maquinària del sector de l'agricultura, de
la silvicultura i la flota pesquera nacional que estan en el
sector Altres (en un punt a part)
Emissions Catalunya Sectors No Directiva
40.000
Com prom ís del PMMCC per al període 2008-2012
Any Base + 37%
35.000
kt CO 2 eq
30.000
L’objectiu de Catalunya, fixat al PMMCC,
és reduir el creixement de les emissions dels
sectors difusos al 37%. Això significa que
l’emissió total anual dels sectors difusos a
Catalunya durant els anys del Protocol de
Kyoto (2008-2012) no hauria de ser superior
a 36.55Mt de mitjana anual
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1990
2005
2006
Any
2007
2008
21
Gràcies per la vostra atenció
Descargar

Sessions informatives Pla d’acció per a la