Almorzar
Cerrar
Costar
Dormir
Encontrar
Entender
OH! I get it.
Pensar
Poder
I am able to do this!
Preferir
Querer
Recordar
Volver
Caminar
Contestar
Correr
Descansar
Estudiar
Hablar
Ir
Preguntar
Terminar
Tomar
Vivir
Descargar

Almorzar - Lakewood City School District